3D TRASAR 3DT250

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • 3D TRASAR 3DT250
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • 3D TRASAR 3DT250
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 115785E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

1 / 11

ODDELEK 1.

IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŢBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

3D TRASAR® 3DT250

Vrsta snovi

Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi

PRIPRAVA HLADILNE VODE

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

PODATKI O DOBAVITELJU

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)

SCHEYDGASSE 34-36

A - 1210 WIEN

TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

+32-(0)3-575-5555 Transevropski

+386-41-634-916 Slovenija

+32-(0)3-575-5555 Nalfleet International

Datum sestavitve/Revizije::

24.08.2011

Številka verzije:

ODDELEK 2.

UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Izdelek ni razvrščen skladno z (ES) predpisom (št.) 1272/2008

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Ta proizvod ni razvršcen med nevarne v skladu z direktivama 67/548/EEC ali 1999/45/EC.

2.2 Elementi etikete:

Označevanje skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Izdelek ni razvrščen skladno z (ES) predpisom (št.) 1272/2008

Obvestila o nevarnosti

P202

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P262

Preprečiti stik z očmi, koţo ali oblačili.

P280

Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

P314

Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

Dodatni podatki:

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

2 / 11

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

ODDELEK 3.

SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes:

Izdelek ni razvrščen skladno z (ES) predpisom (št.) 1272/2008

ODDELEK 4.

UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru

dvoma, stopite v stik s sluţbo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na sveţ zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŢO

Prizadeto mesto izpirati z vodo. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK Z OČMI

Takoj izpirati oči z vodo najmanj 15 minut in pri tem drţati veke razprte. Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč.

ZAUŢITJE

Poiskati zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja brez posvetovanja z zdravnikom. Če je poškodovanec pri

zavesti, spirati usta in dati piti vodo.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zašcitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Ni pricakovati škodljivih ucinkov.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje

zdravnika.

ODDELEK 5.

PROTIPOŢARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje:

USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:

Ta proizvod predvidoma ne bo gorel, razen ce izpari vsa voda. Preostale organske snovi so lahko vnetljive.

Uporabljate sredstva za gašenje, primerna za obkolitev poţara.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

3 / 11

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ob poţaru lahko razvija ogljikove okside (COx). Ob stiku z reaktivnimi kovinami (npr. aluminijem) se lahko

razvija vnetljiv plin vodik. Ob poţaru lahko razvija dušikove okside (NOx). Ob poţaru lahko razvija fosforjeve

okside (POx).

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob poţaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zašcitno obleko.

ODDELEK 6.

UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE

Za majhna razlitja <10 litrov Zagotovite, da čiščenje izvaja le usposobljeno osebje. Uporabite osebno zaščitno

opremo priporočeno v 8. poglavju (Nadzor izpostavljenosti/Osebna zaščita). Omejite dostop do območja, dokler

primerno čiščenje ni zaključeno. Večja razlitja lahko očistijo le sluţbe za nujne primere.

Za >10 litrov Nemudoma obvestite sluţno za nujne primere. Uporabite osebno zaščitno opremo priporočeno v 8.

poglavju (Nadzor izpostavljenosti/Osebna zaščita). Omejite dostop do območja, dokler primerno čiščenje ni

zaključeno.

Ustavite ali zmanjšajte vsako iztekanje, ce je varno. Obvestite ustrezne vladne organe, organe za zdravje in

varnost pri delu ter organe za varstvo okolja. Zagotovite, da cišcenje izvaja samo usposobljeno osebje. Ne

dotikajte se razlitega materiala.

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do obmocja na primeren nacin, dokler postopki cišcenja ne bodo koncani. Uporabljajte osebno

zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita). Ustavite ali

zmanjšajte vsako iztekanje, ce je varno. Obvestite ustrezne vladne organe, organe za zdravje in varnost pri delu

ter organe za varstvo okolja. Zagotovite, da cišcenje izvaja samo usposobljeno osebje. Ne dotikajte se razlitega

materiala.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaţi talno vodo.

Preprecite, da bi proizvod zašel v odtoke. Če pride do onesnaţenja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije,

obvestite krajevne organe. Ne onesnaţujte površinskih voda.

6.3 Metode in materiali za zadrţevanje in čiščenje:

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekocino z absorbcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in

pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. VELIKA RAZLITJA: Zberite

tekocino s pomocjo absorbcijskega materiala, s kopanjem jarkov ali zajezitvijo. Za pravilno odstranjevanje

zberite v povratne ali reševalne sode ali kamion cisterno. Onesnaţene površine ocistite z vodo ali vodnimi cistili.

Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Odlagajte

material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

4 / 11

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

ODDELEK 7.

RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

RAVNANJE

Paziti, da ne pride v oci, na koţo, na oblacila. Uporabljati ob ustreznem prezracevanju. Ne vdihavati

par/plinov/prahu. Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno

v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho

za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med

rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Poskrbite, da bo na delovnem obmocju varnostna

prha in izpiralka za oci. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s tem

proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdruţljivostjo:

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU

Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti ločeno od baz.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

Nerjavno jeklo 304, PVC, Polipropilen, Polietilen, HDPE (polietilen z visoko gostoto)

NEUSTREZEN GRADBENI MATERIAL

Medenina, Neopren, Poliuretan, Zdruţljivost s plasticnimi materiali se lahko spreminja, zato pred uporabo

priporocamo preizkus zdruţljivosti.

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :

PRIPRAVA HLADILNE VODE

ODDELEK 8.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Ta proizvod ne vsebuje nobene snovi z doloceno mejno vrednostjo za izpostavljenost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

TEHNICNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Priporoca se splošno prezracevanje.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

5 / 11

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zašcitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in nacina

rokovanja s proizvodom. Na splošno priporocamo, da se kot minimalni zašcitni ukrep uporabljajo zašcitna ocala

s stranskimi šcitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na

prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zašcitna ocala s stranskimi šcitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Nositi zašcitna ocala s stranskimi šcitniki. Veljavni evropski standard poiščite v EN 166.

ZAŠČITA KOŢE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od

pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic

iz PVC Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen, se

posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

Nositi običajno zaščitno obleko. Če je moţna velika izpostavljenost, se priporoča popolnoma nepremočljiva

obleka. Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO 20345.

ZAŠČITA DIHAL

Pri temperaturi okolice za paro ni potreben. Ce se proizvod segreva ali ce je moţno razvijanje aerosola, se

priporoca uporaba polobrazne maske s filtrom. Ustrezni filtrni material je odvisen od kolicine in vrste kemikalij, s

katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: P Veljavni evropski standard poišcite v EN 140, EN 137, EN

143 in EN 14387 Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je treba

uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Ce se zahteva zašcita dihal,

vzpostavite kompleten program dihalne zašcite vkljucno z izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem,

vzdrţevanjem in pregledi.

ODDELEK 9.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipicne za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE

Tekočina

IZGLED

Jantarne barve

Vonj

Nevtralen

Mejne vrednosti vonja

Ni podatkov.

pH (100.0 %)

< 2

TOCKA TECENJA

-4.1 °C

ZACETNO VRELIŠCE / VRELNO

OBMOČJE

Ni podatkov.

VNETIŠCE

Se ne upošteva

HITROST IZPAREVANJA

Ni podatkov.

VNETLJIVOST (trdno, plin)

Ni podatkov.

SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

PARNI TLAK

Ni podatkov.

GOSTOTA HLAPOV

Ni podatkov.

Relativna gostota

1.16 (15.5 °C)

GOSTOTA

Ni podatkov.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

6 / 11

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

TOPNOST V VODI

Popolnoma

KOEFICIENT OKTANOL/VODA

Ni podatkov.

TEMPERATURA SAMOVŢIGA

Ni podatkov.

TEMPERATURA RAZPADA

Ni podatkov.

VISKOZNOST

17.0 cst (20.0 °C)

EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

OKSIDACIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

ODDELEK 10.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Ni podatkov.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Moţnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprecite previsoke temperature.

10.5 Nezdruţljivi materiali:

Baze Ob stiku z mocnimi alkalijami (npr. amonijakom in njegovimi raztopinami, karbonati, natrijevim hidroksidom

(brezvodnim), kalijevim hidroksidom, kalcijevim hidroksidom (apnom), cianidom, sulfitom, hipokloriti, kloriti) lahko

nastanejo toplota, brizganje ali vrenje in strupene pare.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob poţaru:

Ogljikovi oksidi, Dušikovi oksidi, Fosforjevi oksidi

ODDELEK 11.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Proizvod:

Akutna oralna toksičnost

LD50: > 2,000 mg/kg, Podgana(Ţenski), OECD 423,

Preskusna snov: Proizvod

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

7 / 11

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutno dermalno strupenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Resne okvare oči/draţenje

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Ta proizvod predvidoma ne bo povzrocal preobcutljivosti.

Mutagenost za zarodne celice

Ocena

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Rakotvornost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu

rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za razsiskavo raka

(IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali

Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).

Strupenost za

razmnoţevanje

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoţevanju

STOT - enkratna

izpostavljenost

Opombe: Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za

razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

ODDELEK 12.

EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

S tem proizvodom niso izvajali študij toksicnosti.

Proizvod:

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno

okolje

Ni pričakovati, da bi škodovalo vodnim organizmom.

Kronična strupenost za

vodno okolje

Ni pričakovati, da bi se izkazala kronična strupenost za vodne

organizme

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Proizvod:

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

8 / 11

Biorazgradljivost

Organski del tega pripravka se bo predvidoma z lahkoto

biološko razgradil.

12.3 Zmoţnost kopičenja v organizmih:

Proizvod:

Bioakumulacija

Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko

kopicila.

12.4 Mobilnost v tleh:

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod:

Ocena

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno,

bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje

snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno

(zOzB).

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene

informacije

ni smiselno

ODDELEK 13.

ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadek, ga mora koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo

kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC,

nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Odpadke odstraniti v atestirani seţigalni napravi ali obratu za obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki

se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali z običajnimi smetmi. Kakršni koli kemijski

odpadki so lahko potencialni onesnaţevalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno

kanalizacijo, odtoke, naravne vodotoke ali reke.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 04 - ŠARŢE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski

odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora

koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

ODDELEK 14.

PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju sluţijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega

lista), ki spada k narocilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko

spreminjata z embalaţo, lastnostmi in nacinom transporta. Tipicna pravilna odpremna imena za ta proizvod so

naslednja.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

9 / 11

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:

UN 3265

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:

UN 3265

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:

UN 3265

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu

s Prilogo II k MARPOL 73/78 in

Kodeksom IBC:

ni smiselno

ODDELEK 15.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

MEDNARODNI PREDPISI

MINISTRSTVO ZDA ZA POLJEDELSTVO (USDA):

Odobrena uporaba spada v kategorijo: 141333

Ta proizvod je sprejemljiv za pripravo hladilne vode in vode iz sterilizatorjev (G5) v in okoli postrojenj za

predelavo ţivil. Ta proizvod je sprejemljiv za obdelavo kotlov, parovodov in/ali hladilnih sistemov (G7), kjer niti

pripravljena voda niti proizvedena para ne smeta priti v stik s prehrambnimi proizvodi v in okoli postrojenj za

predelavo ţivil.

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij).

Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvaţamo v

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

10 / 11

Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o

programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 1 (aneks 4)

NACIONALNI PREDPISI, NIZOZEMSKA

15.2 Ocena kemijske varnosti:

ODDELEK 16.

DRUGI PODATKI

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

Se ne upošteva

Revidirane informacije: poglavje(a): 7 2 4 6 11

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem

varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoloţljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in

verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraţenega ali nakazanega in

Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z

Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko

ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in

operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in

da zagotovi, da so njegova dejanja skladno z zveznimi, drţavnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko

predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med drţavami članicami Evropske skupnosti in

Zdruţenimi drţavami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih

ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom

prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o

ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ţeneva: World Health Organization, International

Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Ariel Insight# (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight# (Celosten vodic po industrijskih kemikalijah, ki jih pokrivajo glavni urejevalni in svetovalni

programi), Severnoameriški sklop, Zahodnoevropski sklop, Sklop kemijskih inventarjev in Modul generikov)

(Ariel Insight# CD-ROM razlicica), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega

mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št.

1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM, kartice

ERIcards, neevropski uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Datum izdaje :

24.08.2011

Številka verzije :

Pripravil:

Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in

0.001 = 1 tisoči.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

11 / 11

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received on the Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia