3D TRASAR 3DT226

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • 3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • 3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 115958E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

1 / 15

ODDELEK 1.

IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŢBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

3D TRASAR® 3DT226

Vrsta snovi

Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi

PRIPRAVA HLADILNE VODE

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

PODATKI O DOBAVITELJU

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)

SCHEYDGASSE 34-36

A - 1210 WIEN

TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

+32-(0)3-575-5555 Transevropski

+386-41-634-916 Slovenija

Datum sestavitve/Revizije::

10.10.2012

Številka verzije:

ODDELEK 2.

UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Jedko za kovine - Kategorija 1

H290

Jedkost za koţo/draţenje koţe - Kategorija 2

H315

Resne okvare oči/draţenje - Kategorija 2

H319

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna

izpostavljenost - Kategorija 3

H335

Kronična strupenost za vodno okolje - Kategorija 2

H411

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Ta proizvod je razvršcen med nevarne v skladu z Direktivo o pripravkih 1999/45/EC.

Xi, DRAŢILNO

N, OKOLJU NEVARNO

R36/37/38, R51/53

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

2.2 Elementi etikete:

Označevanje skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

2 / 15

Vsebuje: Fosforna kislina, Cinkov klorid

Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda: Pozor

Opozorila o nevarnosti:

H290

Lahko je jedko za kovine.

H315

Povzroča draţenje koţe.

H319

Povzroča hudo draţenje oči.

H335

Lahko povzroči draţenje dihalnih poti.

H411

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Obvestila o nevarnosti

P234

Hraniti samo v originalni posodi.

P260

Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila.

P280

Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

P302 + P352

PRI STIKU S KOŢO: umiti z veliko mila in vode.

P305 + P351 + P338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če

jih imate in če to lahko storite brez teţav. Nadaljujte z izpiranjem.

P312

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

ODDELEK 3.

SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes:

Spodnji podatki vključujejo vse komponente, nečistoče in stranske proizvode, ki pripomorejo k razvrstitvi izdelka

ali za katere obstajajo omejitve poklicne izpostavljenosti.

Nevarna(e) snov(i)

masni deleţ %

Klasifikacija skladno s predpisom

(ES) št. 1272/2008

Razvrstitev v skladu z

direktivo 67/548/EGS

Fosforna kislina

Indeks-št.: 015-011-00-6

ES-št.: 231-633-2

Št. CAS: 7664-38-2

Št. REACH: 01-2119485924-24

5.0 - 10.0

Jedkost za koţo/draţenje koţe 1B : H314

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

3 / 15

Cinkov klorid

Indeks-št.: 030-003-00-2

ES-št.: 231-592-0

Št. CAS: 7646-85-7

5.0 - 10.0

Akutna strupenost 4 : H302

Jedkost za koţo/draţenje koţe 1B : H314

Akutna strupenost za vodno

okolje 1

: H400

Kronična strupenost za vodno

okolje 1

: H410

C, N

R22, R34, R50/53

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

ES-št.: 253-733-5

Št. CAS: 37971-36-1

Št. REACH: 01-2119436643-39

1.0 - 5.0

Jedko za kovine 1 : H290

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

ODDELEK 4.

UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru

dvoma, stopite v stik s sluţbo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na sveţ zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč.

STIK S KOŢO

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Slečite vso onesnaţeno obleko. Pred ponovno uporabo obleko operite.

Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Pri večjem politju izpirati telo pod prho.

STIK Z OČMI

Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč.

ZAUŢITJE

Takoj poišcite zdravniško pomoc in pokaţite nalepko in/ali varnostni list. Če je poškodovanec pri zavesti, spirati

usta in dati piti vodo. Ob izgubi zavesti nikoli ne dajajte nicesar skozi usta, premestite v udoben poloţaj,

preverite dihanje in pulz. Po potrebi nudite umetno dihanje.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zašcitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Povzroča draţenje koţe. Povzroča hudo draţenje oči. Lahko povzroči draţenje dihalnih poti.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje

zdravnika.

ODDELEK 5.

PROTIPOŢARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje:

USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

4 / 15

Za hlajenje zaprtih posod lahko uporabljate vodno meglo.

Pena, Ogljikov dioksid, Suh prah, Drugo sredstvo za gašenje, primerno za poţare razreda B., Za velike poţare

uporabljajte brizganje z vodo ali meglo in pri tem temeljito premocite gorec material.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ni vnetljivo ali gorljivo. Ob stiku z reaktivnimi kovinami (npr. aluminijem) se lahko razvija vnetljiv plin vodik. Ta

proizvod je zelo spolzek ob razlitju.

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob poţaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zašcitno obleko.

ODDELEK 6.

UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE

Material je lahko nevaren ob dotiku, razlitja ne skušajte očistiti. Nemudoma pokličite usposobljene sluţbe za

nujne primere. Čiščenje lahko izvajajo le sluţbe za nujne primere/osebje. Omejite dostop do območja, dokler

primerno čiščenje ni zaključeno.

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do obmocja na primeren nacin, dokler postopki cišcenja ne bodo koncani. Uporabljajte osebno

zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita). Zagotovite ustrezno

prezracevanje. Prezracite obmocje razlitja, ce je mogoce. Zagotovite, da cišcenje izvaja samo usposobljeno

osebje. Opremo za nezgodne dogodke (poţar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo.

Obvestite ustrezne vladne organe, organe za zdravje in varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaţi talno vodo.

Preprecite, da bi proizvod zašel v odtoke. Če pride do onesnaţenja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije,

obvestite krajevne organe. Ob izpustu lahko ta proizvod predstavlja nevarnost za vodni ekosistem.

6.3 Metode in materiali za zadrţevanje in čiščenje:

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekocino z absorbcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in

pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. VELIKA RAZLITJA: Zberite

tekocino s pomocjo absorbcijskega materiala, s kopanjem jarkov ali zajezitvijo. Za pravilno odstranjevanje

zberite v povratne ali reševalne sode ali kamion cisterno. Onesnaţene površine ocistite z vodo ali vodnimi cistili.

Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Odlagajte

material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

5 / 15

ODDELEK 7.

RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

RAVNANJE

Preprecite stik z ocmi, koţo ali oblacili. Uporabljati ob ustreznem prezracevanju. Ne vdihavati par/plinov/prahu.

Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Prepricajte se, da so vse posode opremljene z nalepkami. Opremo

za nezgodne dogodke (poţar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Uporabljajte

osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho

za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med

rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Potrebni sta postaja za izpiranje oči in varnostna

prha. Če so oblačila onesnaţena, odstranite oblačila in temeljito izperite prizadeto mesto. Pred ponovno

uporabo operite onesnaţena oblačila. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s

tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdruţljivostjo:

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU

Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah. V skladiščnem prostoru in njegovi

bliţini naj bodo na razpolago ustrezni gasilniki. Hraniti ločeno od oksidantov. Hraniti ločeno od baz.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

Zdruţljivost s plasticnimi materiali se lahko spreminja, zato pred uporabo priporocamo preizkus zdruţljivosti.

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :

PRIPRAVA HLADILNE VODE

ODDELEK 8.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Za ta proizvod niso izdelane smernice za ravnanje ob izpostavljenosti. Obstojece mejne vrednosti za

izpostavljenost za snov(i) so prikazane spodaj.

Snov(i)

Skupina:

mg/m3

Slovenia

Fosforna kislina

STEL MULT

* Opomba glede koţe se nanaša na moţen znaten prispevek poti skozi koţo k celotni izpostavljenosti, vkljucno s sluznicami in ocmi.

UKREPI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR

Skozi absorbent ali zaporo se potegne majhna kolicina zraka za zajetje snovi, ki se nato lahko desorbira(jo) ali odstrani(jo) in analizira(jo) po

spodaj podanih navedbah:

Snov(i)

Metoda

Analiza

Absorbent

Fosforna kislina

US NIOSH: 7903

Ionska izmenjalna

Silikagel

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

6 / 15

kromatografija

Cinkov klorid

US NIOSH: 7030

Atomska absorbcijska

spektroskopija

Filter iz celuloznega

estra

DNEL

Komponente:

Končna uporaba:

Načini izpostavljenosti:

Potencialni učinki na

zdravje:

Vrednost:

Fosforna kislina

Delavci

Vdihavanje

dolgoročno - lokalno

2.92 mg/m3

Cinkov klorid

Delavci

Koţno

dolgoročno - sistemsko

8.3 mg/kg

Delavci

Vdihavanje

dolgoročno - sistemsko

1 mg/m3

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Delavci

Vdihavanje

kratkoročno - sistemsko

15 mg/m3

Delavci

Koţno

dolgoročno - sistemsko

4.2 mg/kg

Delavci

Vdihavanje

dolgoročno - sistemsko

15 mg/m3

PNEC

Komponente:

Vrednost:

Cinkov klorid

Sladka voda

0.0206 mg/l

Morska voda

0.0061 mg/l

0.052 mg/l

Usedlina

117.8 mg/kg

35.6 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Sladka voda

3.33 mg/l

Morska voda

0.33 mg/l

Intermitentno sproščanje

10.42 mg/l

100 mg/l

Usedlina

1.47 mg/kg

1 mg/kg

Oralno

90 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

TEHNICNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Priporoca se splošno prezracevanje. Za odstranjevanje emisij iz bliţine izvora uporabite lokalno odzracevanje. Z

laboratorijskimi vzorci je treba rokovati v digestoriju. Predvidite mehansko prezracevanje zaprtih prostorov z

omejenim dostopom.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zašcitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in nacina

rokovanja s proizvodom. Na splošno priporocamo, da se kot minimalni zašcitni ukrep uporabljajo zašcitna ocala

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

7 / 15

s stranskimi šcitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na

prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zašcitna ocala s stranskimi šcitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Pri rokovanju s tem proizvodom se priporoca uporaba kemijskih ocal za zašcito pred polivanjem. Veljavni

evropski standard poiščite v EN 166.

ZAŠČITA KOŢE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od

pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic

iz PVC . Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen,

se posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati delovno obleko (pajac), kemijsko odporen predpasnik in gumijaste

škornje. Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO 20345.

ZAŠČITA DIHAL

Kjer bi koncentracije v zraku presegale meje, podane v tem poglavju, se priporoca uporaba polobrazne maske s

filtrom ali dihalni aparat z dovodom zraka. Ustrezni filtrni material je odvisen od kolicine in vrste kemikalij, s

katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: B-P Veljavni evropski standard poišcite v EN 140, EN 137, EN

143 in EN 14387 Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je treba

uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Ce se zahteva zašcita dihal,

vzpostavite kompleten program dihalne zašcite vkljucno z izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem,

vzdrţevanjem in pregledi.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI OKOLJA

Upoštevati dolocilo o ograjevanju okoli posod za shranjevanje.

ODDELEK 9.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipicne za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE

Tekočina

IZGLED

Bister Rumen

Vonj

Po kislini

Mejne vrednosti vonja

Ni podatkov.

pH (100.0 %)

TOCKA TECENJA

-10.2 °C

ZACETNO VRELIŠCE / VRELNO

OBMOČJE

Ni podatkov.

VNETIŠCE

Minimum > 100 °C PMCC

HITROST IZPAREVANJA

Ni podatkov.

VNETLJIVOST (trdno, plin)

Ni podatkov.

SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

PARNI TLAK

Ni podatkov.

GOSTOTA HLAPOV

Ni podatkov.

Relativna gostota

1.24 (15.5 °C)

GOSTOTA

Ni podatkov.

TOPNOST V VODI

Popolnoma

KOEFICIENT OKTANOL/VODA

Ni podatkov.

TEMPERATURA SAMOVŢIGA

Ni podatkov.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

8 / 15

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

TEMPERATURA RAZPADA

Ni podatkov.

VISKOZNOST

34.5 cst (20.0 °C)

EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

OKSIDACIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

ODDELEK 10.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Ob stiku z mocnimi alkalijami (npr. amonijakom in njegovimi raztopinami, karbonati, natrijevim hidroksidom

(brezvodnim), kalijevim hidroksidom, kalcijevim hidroksidom (apnom), cianidom, sulfitom, hipokloriti, kloriti) lahko

nastanejo toplota, brizganje ali vrenje in strupene pare.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Moţnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprecite previsoke temperature.

10.5 Nezdruţljivi materiali:

Ob stiku z mocnimi oksidanti (npr. klorom, peroksidi, kromati, dušikovo kislino, perklorati, koncentriranim

kisikom, permanganatom) lahko nastanejo toplota, poţar, eksplozija in/ali strupene pare. Baze Ob stiku z

mocnimi alkalijami (npr. amonijakom in njegovimi raztopinami, karbonati, natrijevim hidroksidom (brezvodnim),

kalijevim hidroksidom, kalcijevim hidroksidom (apnom), cianidom, sulfitom, hipokloriti, kloriti) lahko nastanejo

toplota, brizganje ali vrenje in strupene pare.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob poţaru:

Noben znan

ODDELEK 11.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Proizvod:

Akutna oralna toksičnost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutna toksičnost pri

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

9 / 15

vdihavanju

izpolnjena.

Akutno dermalno strupenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Povzroča draţenje koţe.

Resne okvare oči/draţenje

Povzroča hudo draţenje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Genotoksičnost

Ocena

Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot mutagene

Rakotvornost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu

rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za razsiskavo raka

(IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali

Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).

Strupenost za

razmnoţevanje

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoţevanju

STOT - enkratna

izpostavljenost

Opombe: Lahko povzroči draţenje dihalnih poti.

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Toksičnost pri vdihavanju

Brez razvrstitve glede strupenosti pri vdihavanju

Komponente:

Fosforna kislina

Akutna oralna toksičnost

LD50: pribliţno 2,600 mg/kg, Podgana, OECD 423, DLP

(Dobra Laboratorijska Praksa): Ne

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

LC50: 5.337 mg/l, 1 h, Kunec, OECD 403, Preskusna snov:

Aerosol, skupine ali navzkriţno branje

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Kunec, Rezultat: Jedko, EPA 16 CFR 1500.41, 24 h

Genotoksičnost

Genotoksičnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471

Študija genske mutacije in vitro v celicah sesalcev, Rezultat:

negativno, OECD 476

Preskusi kromosomske aberacije in vitro, Rezultat: negativno,

OECD 473

Ocena

Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov

Cinkov klorid

Akutna oralna toksičnost

LD50: pribliţno 1,100 mg/kg, Miš, OECD 401, DLP (Dobra

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

10 / 15

Laboratorijska Praksa): Ne

Akutno dermalno strupenost

LD50: > 2,000 mg/kg, Kunec, OECD 402, skupine ali

navzkriţno branje

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Kunec, Rezultat: Mocno draţilen, 5 d

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Miš, Rezultat: Negative, skupine ali navzkriţno branje

Genotoksičnost

Genotoksičnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471, skupine ali

navzkriţno branje

Preskusi kromosomske aberacije in vitro, Rezultat: negativno,

DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne

Študija genske mutacije in vitro v celicah sesalcev, Rezultat:

negativno, Druge smernice

Genotoksičnost in vivo

In vivo kromosomska aberacija, Miš, Rezultat: pozitivno

Ocena

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Strupenost za

razmnoţevanje

Podgana, Oralno, NOAEL: F1: 7.5 mg/kg, OECD 416, DLP

(Dobra Laboratorijska Praksa): Ne

Ocena: Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za

razvrstitev niso izpolnjena.

Teratogenost

hrček, Oralno, NOAEL: 42.5 mg/kg, 42.5 mg/kg, Druge

smernice, skupine ali navzkriţno branje

Ocena: Ni pokazal teratogenih učinkov pri poskusih na ţivalih.

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

Podgana, Oralno, 91 d, NOAEL: 31.52 mg/kg, OECD 408,

skupine ali navzkriţno branje

Ciljni organi: ni razpoloţljivih podatkov

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Akutna oralna toksičnost

LD50: > 6,500 mg/kg, Podgana, EU B.1

Akutno dermalno strupenost

LD50: > 4,000 mg/kg, Podgana, EU B.3

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Kunec, Rezultat: Ni draţilen, OECD 404, 24 h

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Morski prašicek, Rezultat: Negative, OECD 406

Genotoksičnost

Genotoksičnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471

Študija genske mutacije in vitro v celicah sesalcev, Rezultat:

negativno, OECD 476

Preskusi kromosomske aberacije in vitro, Rezultat: negativno,

OECD 473

Ocena

Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

11 / 15

Teratogenost

Podgana, Oralno, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD

Ocena: Ni pokazal teratogenih učinkov pri poskusih na ţivalih.

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

Podgana, Oralno, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Ciljni organi: ni razpoloţljivih podatkov

ODDELEK 12.

EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

S tem proizvodom niso izvajali študij toksicnosti.

Proizvod:

Ekotoksikološka presoja

Kronična strupenost za

vodno okolje

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Komponente:

Fosforna kislina

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno

okolje

Škodljivi učinki na vodne organizme zaradi spremembe pH-

vrednosti

Cinkov klorid

Strupenost za ribe

LC50: 0.169 mg/l, 96 h, Postrv šarenka, ASTM E-729-88

Strupenost za vodno bolho in

druge vodne vretenčarje.

EC50: 0.670 mg/l, 48 h, Ceriodaphnia dubia, OECD 202

Strupenost za alge

NOEC: < 1 mg/l, 72 h, Zelene alge (Selenastrum

capricornutum), OECD 201

Strupenost za bakterije

EC50: 5.2 mg/l, 3 h, Mikroorganizmi v odplakah, OECD 209,

skupine ali navzkriţno branje

Strupenost za ribe (Kronična

strupenost)

NOEC: 0.199 mg/l, 30 d, Postrv šarenka, OECD 215

Strupenost za vodno bolho in

druge vodne vretenčarje.

(Kronična strupenost)

NOEC: 0.042 mg/l, 21 d, Daphnia magna, EPA OPPTS

850.1300

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Strupenost za ribe

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebra Danio, OECD 203

Strupenost za vodno bolho in

druge vodne vretenčarje.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnia magna, OECD 202

Strupenost za alge

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (zelena

alga), OECD 201

Strupenost za bakterije

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Mikroorganizmi v odplakah, OECD

Strupenost za ribe (Kronična

strupenost)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebra Danio, OECD 204

Strupenost za vodno bolho in

druge vodne vretenčarje.

(Kronična strupenost)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnia magna, OECD 211

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

12 / 15

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Organski del tega pripravka se bo predvidoma sam od sebe

biološko razgradil.

Komponente:

Fosforna kislina

Biorazgradljivost

študija je znanstveno neupravičena

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biorazgradljivost

30 - 40 %, Rezultat: Ni inherentno biorazgradljivo., Čas

izpostavljenja: 90 d, OECD 302 A

12.3 Zmoţnost kopičenja v organizmih:

Proizvod:

Bioakumulacija

Snovi v sestavinah imajo sposobnost biološkega kopicenja.

Komponente:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakumulacija

Bioakumulacija je malo verjetna.

12.4 Mobilnost v tleh:

Proizvod:

Vpliv in obnašanje v okolju

Ta snov je topna v vodi in bo predvidoma ostala predvsem v

vodi.

Komponente:

Cinkov klorid

Porazdelitev med deli okolja

študija je znanstveno neupravičena

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod:

Ocena

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno,

bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje

snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno

(zOzB).

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene

informacije

ni smiselno

ODDELEK 13.

ODSTRANJEVANJE

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

13 / 15

Ce ta pripravek postane odpadek, ga mora koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo

kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC,

nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Kakršni koli

kemijski odpadki so lahko potencialni onesnaţevalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno

kanalizacijo, odtoke, naravne vodotoke ali reke. Odpadke odstraniti v atestirani seţigalni napravi ali obratu za

obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali

z običajnimi smetmi.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 03* - ŠARŢE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski

odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora

koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

ODDELEK 14.

PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju sluţijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega

lista), ki spada k narocilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko

spreminjata z embalaţo, lastnostmi in nacinom transporta. Tipicna pravilna odpremna imena za ta proizvod so

naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:

UN 3264

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ANORGANSKA, N.D.N.

(Fosforna kislina, Cinkov klorid)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:

UN 3264

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ANORGANSKA, N.D.N.

(Fosforna kislina, Cinkov klorid)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:

UN 3264

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ANORGANSKA, N.D.N.

(Fosforna kislina, Cinkov klorid)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

Da (Snov, ki onesnaţuje morje)

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

ni smiselno

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

14 / 15

uporabnika:

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu

s Prilogo II k MARPOL 73/78 in

Kodeksom IBC:

ni smiselno

ODDELEK 15.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

MEDNARODNI PREDPISI

MINISTRSTVO ZDA ZA POLJEDELSTVO (USDA):

Odobrena uporaba spada v kategorijo: 141255

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij).

Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvaţamo v

Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o

programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

KANADA

Snov(i) v tem pripravku so vklučene ali izvzete iz seznama snovi the Domestic Substance List (DSL).

ZDRUŢENE DRŢAVE

Snovi v tem pripravku so vkljucene v ali izvzete iz Seznama TSCA 8(b) (40 CFR 710)

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 3 (aneks 4)

NACIONALNI PREDPISI, NIZOZEMSKA

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Za nekatere snovi v tej zmesi je bila izvedena ocena kemijske varnosti.

ODDELEK 16.

DRUGI PODATKI

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

H290 - Lahko je jedko za kovine.

H302 - Zdravju škodljivo pri zauţitju.

H314 - Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

H315 - Povzroča draţenje koţe.

H319 - Povzroča hudo draţenje oči.

H335 - Lahko povzroči draţenje dihalnih poti.

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

R22 - Zdravju škodljivo pri zauţitju.

R34 - Povzroča opekline.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

15 / 15

R36/37/38 - Draţi oči, dihala in koţo.

R50/53 - Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R51/53 - Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Revidirane informacije: poglavje(a): 4 5 6 8 14

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem

varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoloţljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in

verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraţenega ali nakazanega in

Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z

Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko

ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in

operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in

da zagotovi, da so njegova dejanja skladno z zveznimi, drţavnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko

predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med drţavami članicami Evropske skupnosti in

Zdruţenimi drţavami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih

ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom

prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o

ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ţeneva: World Health Organization, International

Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Ariel Insight# (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight# (Celosten vodic po industrijskih kemikalijah, ki jih pokrivajo glavni urejevalni in svetovalni

programi), Severnoameriški sklop, Zahodnoevropski sklop, Sklop kemijskih inventarjev in Modul generikov)

(Ariel Insight# CD-ROM razlicica), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega

mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št.

1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, kartice ERIcards, neevropski

uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Datum izdaje :

10.10.2012

Številka verzije :

Pripravil:

Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in

0.001 = 1 tisoči.

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received on the Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia