Cinacalcet STADA 60 mg Filmdragerad tablett

Švedska - švedščina - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)

20-02-2020

Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)

17-12-2020

Aktivna sestavina:
cinakalcethydroklorid
Dostopno od:
STADA Arzneimittel AG
Koda artikla:
H05BX01
INN (mednarodno ime):
cinakalcethydroklorid
Odmerek:
60 mg
Farmacevtska oblika:
Filmdragerad tablett
Sestava:
cinakalcethydroklorid 66,133 mg Aktiv substans
Tip zastaranja:
Receptbelagt
Povzetek izdelek:
Förpacknings: Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 28 x 1 tabletter; Blister, 30 x 1 tabletter; Blister, 84 x 1 tabletter
Status dovoljenje:
Godkänd
Številka dovoljenja:
57592
Datum dovoljenje:
2019-02-25

Preberite celoten dokument

Bipacksedel: Information till användaren

Cinacalcet STADA 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet STADA 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet STADA 90 mg filmdragerade tabletter

cinakalcet

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cinacalcet Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Stada

Hur du tar Cinacalcet Stada

Eventuella biverkningar

Hur Cinacalcet Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cinacalcet Stada är och vad det används för

Cinacalcet Stada används för att kontrollera nivåerna av parathormon (PTH), kalcium och fosfor i

kroppen. Det används för att behandla problem i det organ som heter bisköldkörteln. Bisköldkörteln

består av fyra små körtlar i halsen nära sköldkörteln och producerar parathormon (PTH).

Detta läkemedel används hos vuxna för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver

dialys för att rena blodet från avfallsprodukter.

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos patienter med cancer i bisköldkörteln.

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos patienter med primär hyperparatyreoidism

när bisköldkörteln inte kan tas bort.

Cinakalcet används hos barn från 3 år upp till 18 år för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver

dialys för att rena blodet från avfallsprodukter och vars sjukdom inte kan hållas under kontroll

med andra behandlingar.

Vid primär och sekundär hyperparatyreoidism tillverkas för mycket PTH av bisköldkörteln. ”Primär”

betyder att hyperparatyreoidismen inte orsakas av en annan sjukdom och ”sekundär” betyder att

hyperparatyreoidismen orsakas av en annan sjukdom, t.ex. njursjukdom. Både primär och sekundär

hyperparatyreoidism kan ge en minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och

frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma.

Cinakalcet som finns i Cinacalcet Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Stada

Ta inte Cinacalcet Stada:

om du är allergisk mot cinakalcet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har låga kalciumnivåer i blodet. Läkaren kommer att göra kontroller av kalciumhalterna i

blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Cinacalcet Stada.

Innan du börjar ta detta läkemedel ska du tala om för läkaren om du har eller någon gång har haft:

krampanfall

(attacker eller konvulsioner). Risken för krampanfall är större om du har haft sådana

tidigare

leverproblem

hjärtsvikt

Cinacalcet Stada sänker kalciumnivåerna i blodet. Livshotande händelser och död på grund av låga

kalciumnivåer (hypokalcemi) har rapporterats hos vuxna och barn som behandlats med cinakalcet.

Tala om för läkaren om du upplever något av följande symtom, vilka kan vara tecken på låga

kalciumnivåer: spasmer, ryckningar eller kramper i musklerna, domningar eller stickningar i fingrarna,

tårna eller runt munnen, eller krampanfall, förvirring eller medvetandeförlust under tiden som du

behandlas med detta läkemedel.

Låga kalciumhalter kan påverka hjärtrytmen. Tala om för läkaren om du drabbas av ovanligt snabba

eller bankande hjärtslag, om du har hjärtrytmproblem, eller om du använder läkemedel som man vet

kan orsaka hjärtrytmproblem, under tiden som du behandlas med detta läkemedel.

Mer information finns i avsnitt 4.

Vid behandling med detta läkemedel ska du tala om för läkaren:

om du börjar eller slutar röka, eftersom det kan påverka hur Cinacalcet Stada fungerar.

Barn och ungdomar

Barn under 18 år med cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism får inte ta Cinacalcet

Stada.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism ska läkaren kontrollera dina kalciumnivåer innan

du påbörjar behandlingen med cinakalcet samt regelbundet under behandlingen med cinakalcet.

Berätta för läkaren om du drabbas av något av de tecken på låga kalciumnivåer som beskrivs ovan.

Det är viktigt att du tar cinakalcet-dosen i enlighet med läkarens anvisningar.

Observera:

Barn som behöver doser lägre än 30 mg eller som inte kan svälja tabletter, finns andra

doseringsstyrkor/läkemedelsformer av cinakalcet tillgängliga.

Andra läkemedel och Cinacalcet Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, det gäller särskilt etelkalcetid eller andra läkemedel som sänker kalciumnivåerna i blodet.

Du ska inte använda Cinacalcet Stada tillsammans med etelkalcetid.

Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel.

Läkemedel som dessa kan påverka hur Cinacalcet Stada fungerar:

läkemedel som används för att behandla

hud-

svampinfektioner

(ketokonazol, itrakonazol

och vorikonazol)

läkemedel som används för att behandla

bakterieinfektioner

(telitromycin, rifampicin och

ciprofloxacin)

ett läkemedel som används för att behandla

hiv

-infektioner och AIDS (ritonavir)

ett läkemedel som används för att behandla

depression

(fluvoxamin).

Cinacalcet Stada kan påverka hur läkemedel som följande fungerar:

läkemedel som används för att behandla

depression

(amitriptylin, desipramin, nortriptylin och

klomipramin)

ett läkemedel som används för att lindra

hosta

(dextrometorfan)

läkemedel som används för att behandla

förändringar av hjärtfrekvens

(flekainid och

propafenon)

ett läkemedel som används för att behandla

högt blodtryck

(metoprolol).

Cinacalcet Stada med mat och dryck

Cinacalcet Stada ska tas i samband med eller strax efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Cinacalcet Stada har inte prövats på gravida kvinnor. Om du blir gravid kan din läkare välja att ändra

din medicinering eftersom Cinacalcet Stada kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om Cinacalcet Stada utsöndras i modersmjölk. Din läkare kommer att diskutera med

dig om du ska avbryta antingen amningen eller behandlingen med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och krampanfall har rapporterats hos patienter som tar cinakalcet. Om du drabbas av dessa

biverkningar ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cinacalcet Stada innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

"natriumfritt ".

3.

Hur du tar Cinacalcet Stada

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Din läkare talar om för dig hur mycket Cinacalcet Stada du ska ta.

Dosering

Din läkare kommer regelbundet att ta blodprov för att kontrollera din sjukdomsutveckling och

kommer vid behov att justera dosen.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism

Rekommenderad startdos av detta läkemedel är 30 mg en gång dagligen.

Rekommenderad startdos av cinakalcet för barn från 3 år upp till 18 år är högst 0,20 mg/kg/dag.

Observera:

Barn som behöver doser lägre än 30 mg eller som inte kan svälja tabletter, finns andra

doseringsstyrkor/läkemedelsformer av cinakalcet tillgängliga.

Om du behandlas för cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism

Rekommenderad startdos av detta läkemedel för vuxna är 30 mg (en tablett) två gånger dagligen.

Hur du tar tabletterna

Cinacalcet Stada ska tas via munnen, i samband med eller strax efter måltid. Tabletterna ska sväljas

hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.

Om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Eventuella tecken på överdosering är domningar och stickningar runt munnen,

muskelvärk eller kramp och krampanfall.

Om du har glömt att ta Cinacalcet Stada

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Även om du glömt att ta en dos detta läkemedel ska du ta nästa dos i vanlig ordning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta läkare omedelbart om du:

börjar känna av domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och krampanfall.

Dessa kan vara tecken på att dina kalciumnivåer är för låga (hypokalcemi)

svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller svalget, vilka kan orsaka svälj- och

andningssvårigheter (angioödem).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är ofta relativt lindriga och varar inte länge.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

yrsel

domningar och stickningar (parestesi)

förlust av (anorexi) eller nedsatt aptit

muskelsmärta (myalgi)

svaghet (asteni)

hudutslag

minskade testosteronnivåer

hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi)

allergiska reaktioner (överkänslighet)

huvudvärk

krampanfall

lågt blodtryck (hypotension)

övre luftvägsinfektion

andningssvårigheter (dyspné)

hosta

matsmältningsbesvär (dyspepsi)

diarré

buksmärta, buksmärta – övre

förstoppning

muskelspasmer

ryggsmärta

låg kalciumnivå i blodet (hypokalcemi).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

nässelutslag (urtikaria)

svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen, som kan orsaka svårigheter att svälja

eller andas (angioödem)

ovanligt snabba eller bankande hjärtslag, som kan bero på låga kalciumhalter i blodet (QT-

förlängning och ventrikulär arytmi, sekundär till hypokalcemi).

Efter intag av cinakalcet har ett mycket litet antal patienter med hjärtsvikt drabbats av förvärring av

sitt tillstånd och/eller lågt blodtryck (hypotension).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Cinacalcet Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Cinacalcet Stada är cinakalcet (som hydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg cinakalcet (som hydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 60 mg cinakalcet (som hydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 90 mg cinakalcet (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är

Tablettens kärna

Mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, krospovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat.

Tablettens dragering

Hypromellos (E464), titandioxid (E171), triacetin, gul järnoxid (E172), indigokarmin (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cinacalcet Stada 30 mg filmdragerade tabletter är gröna, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter.

Cinacalcet Stada 60 mg filmdragerade tabletter är gröna, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter,

med en präglad linje på ena sidan.

Cinacalcet Stada 90 mg filmdragerade tabletter är gröna, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter.

De finns i blisterförpackningar av PVC/PCTFE/PVC/Al.

Cinacalcet Stada filmdragerade tabletter finns i blisterförpackningar innehållande:

30 mg: 28, 30, 50 och 84 filmdragerade tabletter eller 28x1, 30x1, 50x1 och 84x1 filmdragerade

tabletter (endosblister).

60 mg: 28, 30 och 84 filmdragerade tabletter eller 28x1, 30x1 och 84x1 filmdragerade tabletter

(endosblister).

90 mg: 28, 30 och 84 filmdragerade tabletter eller 28x1, 30x1 och 84x1 filmdragerade tabletter

(endosblister).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Wien

Österrike

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

NL- 4879 AC Etten-Leur

Nederländerna

Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Irland

Thornton & Ross Ltd.

Linthwaite, Huddersfield,

West Yorkshire HD7 5QH

Storbritannien

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-02-20

Preberite celoten dokument

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cinacalcet STADA 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet STADA 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet STADA 90 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Cinacalcet Stada 30 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 33,067 mg cinakalcethydroklorid motsvarande 30 mg cinakalcet.

Cinacalcet Stada 60 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 66,133 mg cinakalcethydroklorid motsvarande 60 mg cinakalcet.

Cinacalcet Stada 90 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 99,200 mg cinakalcethydroklorid motsvarande 90 mg cinakalcet.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Cinacalcet Stada 30 mg filmdragerade tabletter

Ovala, bikonvexa, gröna filmdragerade tabletter, längd cirka 10,1 mm och bredd cirka 5,2 mm.

Cinacalcet Stada 60 mg filmdragerade tabletter

Ovala, bikonvexa, gröna filmdragerade tabletter, med en präglad linje på ena sidan, längd cirka 14,6

mm och bredd cirka 6,8 mm.

Cinacalcet Stada 90 mg filmdragerade tabletter

Ovala, bikonvexa, gröna filmdragerade tabletter, längd cirka 16,4 mm och bredd cirka 7,7 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos patienter med avancerad njurinsufficiens

(End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling.

Pediatrisk population

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad

njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka

standardbehandling inte ger adekvat kontroll av sekundär HPT (se avsnitt 4.4).

Cinacalcet Stada kan ingå i en behandlingsregim som inkluderar fosfatbindare och/eller vitamin D-

steroler, enligt patientens behov (se avsnitt 5.1).

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism hos vuxna

Reduktion av hyperkalcemi hos vuxna patienter med:

paratyreoideakarcinom

primär HPT för vilka paratyreoidektomi skulle vara indicerad baserat på serumkalciumnivåer

(definierade enligt relevanta behandlingsriktlinjer), men hos vilka paratyreoidektomi inte är

kliniskt lämplig eller är kontraindicerad.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (>65 år)

Rekommenderad startdos till vuxna är 30 mg en gång dagligen. Cinacalcet Stada dosen bör upptitreras

med 2‒4 veckors intervall till en maximal dos på 180 mg, given en gång dagligen, för att uppnå ett

målvärde för parathormon (PTH) mellan 150‒300 pg/ml (15,9‒31,8 pmol/l) hos dialyspatienter,

uppmätt som intakt PTH (iPTH). Prov för bestämning av PTH-nivåerna skall tas minst 12 timmar efter

dosering av Cinacalcet Stada. Aktuella behandlingsriktlinjer bör följas.

PTH-värdet bör mätas 1–4 veckor efter påbörjad behandling med Cinacalcet Stada samt efter

dosjustering

.

PTH-värdet bör även kontrolleras med cirka 1–3 månaders intervall under

underhållsbehandling.

PTH-värdet kan mätas antingen som intakt PTH (iPTH) eller bio-intakt PTH

(biPTH) eftersom

behandling med Cinacalcet Stada inte påverkar förhållandet mellan iPTH och

biPTH.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Korrigerat serumkalcium bör mätas och monitoreras, och ska ligga på eller över det nedre

normalgränsvärdet innan den första Cinacalcet Stada dosen administreras (se avsnitt 4.4).

Normalområdet för serumkalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som används vid ditt

lokala laboratorium.

Vid dostitrering bör serumkalciumnivån kontrolleras regelbundet samt inom en vecka efter

behandlingsstart eller efter justering av Cinacalcet Stada dosen. Efter att underhållsdosen fastställts

bör serumkalcium kontrolleras cirka en gång per månad. I händelse av att serumkalciumnivån sjunker

under 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och/eller att symtom på hypokalcemi uppträder rekommenderas följande

åtgärder:

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

symtom på hypokalcemi

Rekommendationer

<8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och >7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l), eller förekomst av kliniska symtom

på hypokalcemi

Kalciuminnehållande fosfatbindare, vitamin D-

steroler och/eller justering av

kalciumkoncentrationen i dialysvätskan kan

användas för att öka serumkalcium på basis av

klinisk bedömning.

<8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och >7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller ihållande symtom på

hypokalcemi trots försök att öka serumkalcium

Reducera eller sätt ut behandling med

Cinacalcet Stada tillfälligt.

≤7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) eller ihållande symtom på

hypokalcemi och vitamin D inte går att öka

Sätt ut behandling med Cinacalcet Stada

tillfälligt tills nivån av serumkalcium stiger till

8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) och/eller symtomen på

hypokalcemi har försvunnit.

Behandlingen ska återinsättas med nästa lägre

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

symtom på hypokalcemi

Rekommendationer

dosnivån av Cinacalcet Stada.

Pediatrisk population

Korrigerat serumkalcium ska ligga i den övre delen av, eller över, det ålderspecificerade

referensområdet innan den första dosen cinakalcet administreras och därefter monitoreras noga (se

avsnitt 4.4). Normalområdet för kalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som används vid

ditt lokala laboratorium samt barnets/patientens ålder.

Rekommenderad startdos till barn ≥3 år till <18 år är ≤0,20 mg/kg en gång dagligen baserat på

patientens torrvikt (se tabell 1).

Dosen kan höjas för att nå önskat målvärdesområde för iPTH. Dosen kan höjas stegvis via tillgängliga

dosnivåer (se tabell 1) med minst 4 veckors mellanrum. Dosen kan höjas till en högsta dos på 2,5

mg/kg/dag men får inte överstiga en total dygnsdos på 180 mg.

Tabell 1: Daglig dos cinakalcet hos pediatriska patienter

Patientens torrvikt (kg)

Startdos (mg)

Tillgängliga sekventiella

dosnivåer (mg)

10 till <12,5

1, 2,5, 5, 7,5, 10 och 15

≥12,5 till <25

2,5, 5, 7,5, 10, 15 och 30

≥25 till <36

5, 10, 15, 30 och 60

≥36 till <50

5, 10, 15, 30, 60 och 90

≥50 till <75

10, 15, 30, 60, 90 och 120

≥75

15, 30, 60, 90, 120 och 180

Observera:

För barn som behöver doser lägre än 30 mg, eller som inte kan svälja tabletter, finns andra

doseringsstyrkor/läkemedelsformer av cinakalcet tillgängliga.

Dosjustering baserad på PTH-nivån

PTH-värdet bör mätas minst 12 timmar efter dosering med cinakalcet och iPTH bör mätas 1–4 veckor

efter påbörjad behandling med cinakalcet samt efter dosjustering av cinakalcet.

Dosen ska justeras baserat på iPTH i enlighet med följande:

Om iPTH är <150 pg/ml (15,9 pmol/l) och ≥100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska dosen av cinakalcet sänkas

till nästa lägre dosnivå.

Om iPTH <100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska behandlingen med cinakalcet avbrytas. Den kan återupptas vid

nästa lägre dosnivå när iPTH är >150 pg/ml (15,9 pmol/l). Om behandlingsuppehållet har varat mer än

14 dagar ska behandlingen med cinakalcet återupptas vid rekommenderad startdos.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Serumkalcium bör mätas inom 1 vecka efter påbörjad behandling med cinakalcet samt efter

dosjustering av cinakalcet.

När underhållsdosen har fastställts rekommenderas kontroll av serumkalciumnivån varje vecka.

Serumkalciumnivån hos pediatriska patienter ska hållas inom normalområdet. Om serumkalciumnivån

faller under normalområdet eller om det uppträder symtom på hypokalcemi ska lämplig dosjustering i

enlighet med tabell 2 nedan göras:

Tabell 2: Dosjustering hos pediatriska patienter ≥3 till <18 år

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

Dosrekommendationer

symtom på hypokalcemi

Korrigerat serumkalciumvärde är vid eller under

den åldersspecificerade nedre normalgränsen

eller

om symtom på hypokalcemi uppträder, oavsett

kalciumnivån.

Avsluta behandlingen med cinakalcet.*

Ge kalciumtillskott, kalciuminnehållande

fosfatbindare och/eller vitamin D-steroler såsom

det är kliniskt motiverat.

Korrigerat totalserumkalcium är över den

åldersspecificerade nedre normalgränsen, och

symtomen på hypokalcemi har gått tillbaka.

Återuppta behandlingen med nästa lägre dosnivå.

Om behandlingsuppehållet har varat mer än 14

dagar ska behandlingen återupptas med

rekommenderad startdos.

Om patient fick den lägsta dosen (1 mg/dag) före

behandlingsuppehållet, ska behandlingen

återupptas med samma dos (1 mg/dag).

*Om doseringen har avslutats ska korrigerat serumkalcium mätas inom 5 till 7 dagar

Säkerhet och effekt av cinakalcet för barn yngre än 3 år för behandling av sekundär

hyperparatyroidism har inte fastställts. Det finns inte tillräckligt med data.

Observera:

För barn som behöver doser lägre än 30 mg, eller som inte kan svälja tabletter, finns andra

doseringsstyrkor/läkemedelsformer av cinakalcet tillgängliga.

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (>65 år)

Rekommenderad startdos av Cinacalcet Stada till vuxna är 30 mg 2 gånger dagligen. Cinacalcet Stada

dosen bör vid behov upptitreras stegvis med 2–4 veckors intervall med doser på 30 mg 2 gånger

dagligen, 60 mg 2 gånger dagligen, 90 mg 2 gånger dagligen respektive 90 mg 3 eller 4 gånger

dagligen tills serumkalciumnivån minskat till eller understiger den övre normalgränsen. I kliniska

prövningar var maxdosen 90 mg fyra gånger dagligen.

Serumkalcium bör kontrolleras inom en vecka efter behandlingsstart eller efter dosjustering av

Cinacalcet Stada. Efter att underhållsdosen fastställts bör serumkalcium kontrolleras med 2–3

månaders intervall. Efter titrering av Cinacalcet Stada till maxdos, bör serumkalcium kontrolleras

regelbundet. Om en kliniskt relevant sänkning av serumkalciumnivån inte kan bibehållas, bör man

överväga att avbryta behandlingen med Cinacalcet Stada (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av cinakalcet för barn för behandling av paratyreoideakarcinom och primär

hyperparatyreoidism har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Nedsatt leverfunktion

Det krävs ingen förändring av startdosen. Cinacalcet Stada bör användas med försiktighet till patienter

med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion och behandlingen bör kontrolleras noggrant vid

dostitrering och fortsatt behandling (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt

För oral användning.

Tabletterna skall tas hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Det rekommenderas att Cinacalcet Stada tas tillsammans med mat eller strax efter en måltid, eftersom

studier har visat att biotillgängligheten för cinakalcet ökar om det tas tillsammans med mat (se avsnitt

5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Hypokalcemi (se avsnitt 4.2 och 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Serumkalcium

Livshotande händelser och dödsfall associerade med hypokalcemi har rapporterats hos vuxna och

pediatriska patienter som behandlats med cinakalcet. Tecken på hypokalcemi omfattar bl.a.

parestesier, myalgi, krampanfall, tetani och konvulsioner. Sänkta kalciumhalter i serum kan också

förlänga QT-intervallet, vilket kan ge upphov till ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi. Fall

med QT-förlängning och ventrikulär arytmi har rapporterats hos patienter som behandlats med

cinakalcet (se avsnitt 4.8). Försiktighet rekommenderas för patienter med andra riskfaktorer för QT-

förlängning, såsom patienter med känt, medfött långt QT-syndrom eller patienter som får läkemedel

som man vet orsakar QT-förlängning.

Eftersom cinakalcet sänker kalciumnivån i serum bör patienterna övervakas noggrant med avseende på

tecken på hypokalcemi (se avsnitt 4.2). Serumkalcium ska mätas inom 1 vecka efter behandlingsstart

eller dosjustering av cinakalcet.

Vuxna

Behandling med cinakalcet bör inte sättas in hos patienter vars serumkalcium (korrigerat för albumin)

understiger den nedre gränsen för normalområdet.

Hos dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och samtidig administrering med cinakalcet

hade cirka 30 % av patienterna minst ett serumkalciumvärde som understeg 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l).

Pediatrisk population

Cinakalcet får enbart sättas in för behandling av sekundär HPT hos barn ≥3 år med avancerad

njurinsufficiens (ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka standardbehandling inte ger adekvat

kontroll av sekundär HPT, och vars serumkalcium är i den övre delen av, eller över, det

ålderspecificerade referensområdet.

Kontrollera serumkalciumnivåerna (se avsnitt 4.2) och behandlingsföljsamhet noga under

behandlingen med cinakalcet. Sätt inte in cinakalcet eller öka inte dosen om icke-följsamhet kan

misstänkas.

Innan behandlingen med cinakalcet påbörjas och under behandlingen ska riskerna och nyttan med

behandlingen övervägas tillsammans med patientens förmåga att följa rekommendationerna att

övervaka och hantera risken för hypokalcemi.

Informera de pediatriska patienterna och/eller deras vårdgivare om vilka symtom som kan ses vid

hypokalcemi och om vikten av att följa rekommendationerna om serumkalciumkontroller, samt

dosering och administreringssätt.

Icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom

Cinakalcet är inte indicerat för icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom. Kliniska

studier har visat att icke-dialysbehandlade vuxna patienter med kronisk njursjukdom som får

cinakalcet löper ökad risk för hypokalcemi (serumkalciumnivåer <8,4 mg/dl (2,1 mmol/l)) jämfört

med dialysbehandlade patienter som får cinakalcet, vilket kan bero på lägre kalciumnivåer vid

baselinjen och/eller kvarstående njurfunktion.

Krampanfall

Fall av krampanfall har rapporterats hos patienter som behandlats med cinakalcet (se avsnitt 4.8).

Betydande sänkningar av serumkalciumvärdet sänker tröskelnivån för krampanfall.

Serumkalciumnivån ska därför övervakas noga hos patienter som får cinakalcet, i synnerhet hos

patienter med en anamnes av krampanfall.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Fall av hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos patienter med nedsatt hjärtfunktion. Ett

orsakssamband med cinakalcet kan inte uteslutas helt och effekten kan vara medierad av en sänkt

serumkalciumnivå (se avsnitt 4.8).

Samtidig administrering med andra läkemedel

Administrera cinakalcet med försiktighet till patienter som får något annat läkemedel som är känt att

sänka serumkalciumvärdet. Övervaka serumkalciumvärdet noga (se avsnitt 4.5).

Patienter som får cinakalcet ska inte ges etelkalcetid. Samtidig administrering kan leda till grav

hypokalcemi.

Allmänt

Om PTH-nivån kontinuerligt undertrycks till nivåer under cirka 1,5 ggr den övre gränsen för

normalvärdet enligt iPTH-testet kan adynamisk bensjukdom utvecklas. Om PTH-nivån understiger det

rekommenderade målområdet hos patienter som behandlas med cinakalcet bör doseringen av

cinakalcet och/eller vitamin D-steroler minskas eller behandlingen sättas ut.

Testosteronnivån

Testosteronnivån ligger ofta under normalområdet hos patienter med avancerad njurinsufficiens. I en

klinisk studie på dialysbehandlade vuxna patienter med ESRD minskade fritt testosteron med

medianvärdet 31,3 % i gruppen med patienter behandlade med cinakalcet och med 16,3 % i

patientgruppen som fick placebo, efter 6 månaders behandling. En öppen förlängning av denna studie

visade inga ytterligare sänkta koncentrationer av fritt respektive totalt testosteron hos cinakalcet

behandlade patienter under en period om 3 år. Den kliniska betydelsen av den minskade

serumtestosteronnivån är okänd.

Nedsatt leverfunktion

På grund av risken för en 2- till 4-faldig ökning av plasmanivån av cinakalcet hos patienter med

måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-klassificering) bör cinakalcet användas med

försiktighet till dessa patienter och behandlingen bör noga övervakas (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

"natriumfritt ".

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel som sänker serumkalciumvärdet

Samtidig administrering av andra läkemedel som sänker serumkalciumnivån och cinakalcet kan leda

till ökad risk för hypokalcemi (se avsnitt 4.4). Patienter som får cinakalcet får inte ges etelkalcetid (se

avsnitt 4.4).

Effekten av andra läkemedel på cinakalcet

Cinakalcet metaboliseras delvis av enzymet CYP3A4. Samtidig administrering av 200 mg 2 gånger

dagligen av den potenta CYP3A4-hämmaren ketokonazol gav en cirka 2-faldig ökning av

cinakalcetnivån. Cinakalcet dosen kan behöva justeras om en patient som står på cinakalcet påbörjar

eller avslutar behandling med en potent hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, telitromycin,

vorikonazol, ritonavir) eller inducerare (t.ex. rifampicin) av detta enzym.

In vitro

-data visar att cinakalcet delvis metaboliseras av CYP1A2. Rökning inducerar CYP1A2 och

clearance av cinakalcet var 36–38 % högre hos rökare jämfört med icke-rökare. Effekten av CYP1A2-

hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) på plasmanivåerna av cinakalcet har inte studerats.

Dosjustering kan vara nödvändig om en patient börjar eller slutar röka eller om samtidig behandling

med potenta CYP1A2-hämmare påbörjas eller avbryts.

Kalciumkarbonat

: Samtidig administrering av kalciumkarbonat (engångsdos på 1500 mg) påverkade

inte farmakokinetiken för cinakalcet.

Sevelamer

Samtidig administrering av sevelamer (2 400 mg 3 gånger dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinakalcet.

Pantoprazol

Samtidig administrering av pantoprazol (80 mg 1 gång dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinakalcet.

Effekten av cinakalcet på andra läkemedel

Läkemedel som metaboliseras av enzymet P450 2D6 (CYP2D6): cinakalcet är en potent CYP2D6-

hämmare. Dosen av samtidigt administrerade läkemedel kan behöva justeras om cinakalcet ges

samtidigt med individuellt titrerade läkemedel med snävt terapeutiskt fönster som huvudsakligen

metaboliseras av CYP2D6 (t.ex. flekainid, propafenon, metoprolol, desipramin, nortriptylin,

klomipramin).

Desipramin

Samtidig administrering av 90 mg cinakalcet en gång dagligen och 50 mg

desipramin, ett tricykliskt antidepressivt medel som primärt metaboliseras av

CYP2D6, ökade signifikant exponeringen för desipramin med cirka 3,6 gånger (90

% CI 3,0; 4,4) hos CYP2D6-extensiva metaboliserare.

Dextrometorfan:

Multipla doser med 50 mg cinakalcet ökade AUC för 30 mg dextrometorfan

(metaboliseras framför allt av CYP2D6) 11 gånger hos CYP2D6-extensiva

metaboliserare.

Warfarin

Upprepade orala doser av cinakalcet påverkade inte warfarins farmakokinetik eller

farmakodynamik (genom bestämning av protrombintid och koagulationsfaktor VII).

Avsaknaden av effekt av cinakalcet på farmakokinetiken för R- och S-warfarin samt

avsaknaden av autoinduktion vid upprepade doser till patienter visar att cinakalcet

inte inducerar CYP3A4, CYP1A2 eller CYP2C9 hos människa.

Midazolam

Samtidig administrering av cinakalcet (90 mg) och oralt administrerat midazolam (2

mg), ett CYP3A4- och CYP3A5-substrat, förändrade inte farmakokinetiken för

midazolam. Dessa data talar för att cinakalcet inte bör påverka farmakokinetiken för

de läkemedelsgrupper som metaboliseras av CYP3A4 och CYP3A5, t.ex. vissa

immunsuppressiva medel, däribland cyklosporin och takrolimus.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kliniska data angående behandling med cinakalcet saknas från gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte

på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, förlossning eller utveckling efter födsel. Ingen

embryo-/fostertoxicitet noterades vid studier av dräktiga råttor och kaniner med undantag för nedsatt

fostervikt hos råttor vid doser som förknippas med maternell toxicitet (se avsnitt 5.3). Cinakalcet skall

enbart användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret.

Amning

Det är okänt om cinakalcet utsöndras i modersmjölk. Cinakalcet utsöndras i mjölk från lakterande

råttor med en hög mjölk/plasmakvot. Efter en noggrann bedömning av nytta/risk ska ett beslut fattas

att antingen avbryta amning eller avstå från behandling med cinakalcet.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om cinakalcets effekt på fertiliteten. I djurstudier sågs inga effekter på

fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Yrsel och krampanfall, som kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner, har rapporterats hos patienter som tar cinakalcet (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

a) Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Sekundär hyperparatyreoidism, paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Baserat på tillgängliga data från patienter som fått cinakalcet i placebokontrollerade studier och

enarmade studier var de vanligaste rapporterade biverkningarna illamående och kräkning. Illamående

och kräkning var av mild till måttlig svårighetsgrad och övergående hos de flesta patienterna.

Utsättning av behandlingen till följd av biverkningar berodde främst på illamående och kräkning.

b) Biverkningar i tabellform

Biverkningar med åtminstone ett möjligt samband med cinakalcetbehandling ansågs föreligga i

placebokontrollerade studier och enarmade studier baserat på bästa bevisbedömning av orsakssamband

listas nedan med användning av följande konvention: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100,

<1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10

000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Incidensen av biverkningar från kontrollerade kliniska studier och erfarenhet efter godkännandet för

försäljning är:

MedDRA-databasen om

klassificering av organsystem

Incidens

Biverkning

Immunsystemet

Vanliga*

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

minskad aptit

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Krampanfall

yrsel

parestesi

huvudvärk

Hjärtat

Ingen känd frekvens*

Förvärrad hjärtsvikt

QT-förlängning och

ventrikulära arytmier sekundära

till hypokalcemi

Blodkärl

Vanliga

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Övre luftvägsinfektion

dyspné

hosta

Mycket vanliga

Illamående

kräkning

Magtarmkanalen

Vanliga

Dyspepsi

diarré

buksmärta

buksmärta – övre

förstoppning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hututslag

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Myalgi

muskelspasmer

ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Asteni

Undersökningar

Vanliga

Hypokalcemi

hyperkalemi

sänkta testosteronnivåer

se avsnitt 4.4

*se avsnitt c

c) Beskrivning av valda biverkningar

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner, inklusive angioödem och urtikaria, har identifierats under användning efter

marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna för de enskilda föredragna termerna, inklusive angioödem

och urtikaria, kan inte beräknas från tillgängliga data.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Efter marknadsföring av cinakalcet har det förekommit rapporter om idiosynkrastiska fall av

hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos cinakalcetbehandlade patienter med nedsatt

hjärtfunktion. Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

QT-förlängning och ventrikulära arytmier sekundära till hypokalcemi

QT-förlängning av ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi har identifierats under användning

efter marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna kan inte beräknas från tillgängliga data (se avsnitt

4.4).

d) Pediatrisk population

Säkerheten av cinakalcet för behandling av sekundär HPT hos barn med avancerad njurinsufficiens

(ESRD) i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier och en enarmad

studie (se avsnitt 5.1). Bland de pediatriska patienterna som exponerats för cinakalcet i kliniska studier

har totalt 19 patienter (24,1 %; 64,5 per 100 patientår) drabbats av minst en hypokalcemirelaterad

biverkning. I en klinisk prövning hos en pediatrisk patient med svår hypokalcemi rapporterades ett fall

med dödlig utgång (se avsnitt 4.4).

Cinakalcet ska enbart användas till pediatriska patienter om den potentiella nyttan överväger den

potentiella risken.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Doser som har titrerats upp till 300 mg en gång dagligen har administrerats till dialysbehandlade

vuxna patienter utan att ge biverkningar. En enskild dos på 3,9 mg/kg ordinerades till en pediatrisk

patient som fick dialys i en klinisk studie, vilket gav upphov till lindrig magsmärta, illamående och

kräkningar.

Överdosering av cinakalcet kan leda till hypokalcemi. I händelse av överdosering bör patienten

övervakas för tecken och symtom på hypokalcemi och ges symtomatisk och stödjande behandling. På

grund av cinakalcets höga proteinbindningsgrad är hemodialys ingen effektiv behandlingsmetod vid

överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: medel som reglerar kalciumomsättningen, anti-paratyreoideamedel,

ATC-kod: H05BX01.

Verkningsmekanism

Sekretionen av PTH regleras främst av kalciumavkännande receptorer på ytan av paratyreoideas

huvudceller. Cinakalcet är ett calcimimetikum som direkt sänker PTH-nivån genom att öka de

kalciumavkännande receptorernas känslighet för extracellulärt kalcium. Den minskade frisättningen av

PTH är förenad med en samtidig sänkning av serumkalciumnivån.

Nedgången i PTH-nivån är avhängig av cinakalcetkoncentrationen.

När steady-state har uppnåtts är serumkalciumkoncentrationen konstant under hela

doseringsintervallet.

Sekundär Hyperparatyreoidism

Vuxna

Tre sexmånaders dubbelblinda placebokontrollerade kliniska studier har utförts på dialysbehandlade

patienter med ESRD och obehandlad sekundär HPT (n=1 136). Demografiska förhållanden och

karakteristika vid baseline var representativa för en dialysbehandlad patientpopulation med sekundär

HPT. Medelkoncentrationen av iPTH vid baseline i de 3 studierna var 733 och 683 pg/ml (77,8 och

72,4 pmol/l) i cinakalcet- respektive placebogrupperna. Vid studiens början behandlades 66 % av

patienterna med vitamin D-steroler och >90 % med fosfatbindare. Signifikant minskning av iPTH,

serumkalcium-fosforprodukten (Ca x P), kalcium- och fosfornivån iakttogs hos cinakalcetbehandlade

jämfört med placebobehandlade patienter på standardbehandling. Jämförbara resultat erhölls i samtliga

3 studier. I var och en av studierna uppnåddes det primära effektmåttet (andelen patienter med iPTH

≤250 pg/ml (≤26,5 pmol/l)) hos 41 %, 46 % respektive 35 % av de cinakalcetbehandlade patienterna,

jämfört med 4 %, 7 % respektive 6 % av de placebobehandlade patienterna. Hos ca 60 % av de

cinakalcetbehandlade patienterna erhölls en nedgång i iPTH-nivån på ≥30 %. Denna effekt var

jämförbar över hela det spektrum av iPTH-värden som förelåg vid baseline. Den genomsnittliga

nedgången i serum-Ca x P, kalcium och fosfor var 14 %, 7 % respektive 8 %.

Nedgången i iPTH och Ca x P kvarstod under en behandlingsperiod på upp till 12 månader. Med

cinakalcet sågs en minskning av iPTH och Ca x P, kalcium- och fosfornivån oavsett iPTH och Ca x P

vid baseline, dialysmetod (PD eller HD), dialysens duration och eventuell behandling med vitamin D-

steroler.

Nedgången i PTH var förenad med icke-signifikant minskning av markörer för benmetabolism

(benspecifikt alkaliskt fosfatas, N-telopeptid, benomsättning och benfibros). Vid post-hoc-analyser av

poolade data från 6 och 12 månaders kliniska studier uppvisade Kaplan-Meier-skattning av

benfrakturer och paratyreoidektomi lägre värden i cinakalcetgruppen än i kontrollgruppen.

Hos icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och sekundär HPT har data från

undersökande studier visat att cinakalcet minskade PTH-nivåerna i motsvarande grad som hos

dialysbehandlade patienter med ESRD och sekundär HPT. Effekt, säkerhet, optimal dos och

behandlingsmål har dock inte fastställts vid behandling av predialytiska patienter med njursvikt. Dessa

studier visar att icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom som får cinakalcet löper

ökad risk för hypokalcemi jämfört med dialysbehandlade patienter med ESRD som får cinakalcet.

Detta kan bero på lägre kalciumnivåer vid baseline och/eller kvarstående njurfunktion.

EVOLVE (EValuation Of Cinakalcet Therapy to Lower CardioVascular Events) var en randomiserad,

dubbelblind klinisk studie som utvärderade cinakalcet kontra placebo med avseende på minskning av

risken för alla dödorsaker och kardiovaskulära händelser hos 3 883 patienter med sekundär HPT och

kronisk njursjukdom som får dialys. Studien uppfyllde inte sitt primära mål att visa en minskning av

risken för alla dödsorsaker eller kardiovaskulära händelser inklusive hjärtinfarkt, sjukhusinläggning

för instabil angina, hjärtsvikt eller perifer vaskulär händelse (HR 0,93; 95 % KI: 0,85; 1,02; p=0,112).

Efter justering för karakteristika vid baselinjen i en sekundär analys var HR för det primära

sammansatta effektmåttet 0,88; 95 % KI: 0,79; 0,97.

Pediatrisk population

Effekt och säkerhet av cinakalcet för behandling av sekundär HPT hos pediatriska patienter med

ESRD i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier och en enarmad

studie.

Studie 1 var en dubbelblind, placebokontrollerad studie i vilken 43 patienter mellan 6 år och <18 år

randomiserades till att få antingen cinakalcet (n = 22) eller placebo (n = 21). Studien bestod av en 24

veckor lång dostitreringsperiod följt av en 6 veckor lång effektutvärderingsfas och en 30 veckor lång

öppen förlängning. Medelåldern vid baslinjen var 13 (intervall 6 till 18) år. Majoriteten av patienterna

(91 %) använde vitamin D-steroler vid baslinjen. Den genomsnittliga (SD) iPTH-koncentrationen vid

baslinjen var 757,1 (440,1) pg/ml för cinakalcetgruppen och 795,8 (537,9) pg/ml för placebogruppen.

Den genomsnittliga (SD) korrigerade totalserumkalciumkoncentrationen vid baslinjen var 9,9 (0,5)

mg/dl för cinakalcetgruppen och 9,9 (0,6) mg/dl för placebogruppen. Genomsnittlig högsta dygnsdos

av cinakalcet var 1,0 mg/kg/dygn.

Procentuella andelen patienter som uppnådde det primära effektmåttet (≥30 % minskning från

baslinjen i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen, vecka 25 till 30) var 55 % i

cinakalcetgruppen och 19,0 % i placebogruppen (p = 0,02). Den genomsnittliga serumkalciumnivån

under effektutvärderingsfasen var inom normalområdet för gruppen som behandlades med cinakalcet.

Studien avslutades i förtid på grund av ett dödsfall relaterat till svår hypokalcemi i cinakalcetgruppen

(se avsnitt 4.8).

Studie 2 var en öppen studie där 55 patienter mellan 6 och <18 år (medelålder 13 år) randomiserades

till att få antingen cinakalcet utöver standardbehandling (n = 27) eller enbart standardbehandling (n =

28). Majoriteten av patienterna (75 %) använde vitamin D-steroler vid baslinjen. Den genomsnittliga

(SD) iPTH-koncentrationen vid baslinjen var 946 (635) pg/ml för gruppen som fick cinakalcet plus

standardbehandling och 1 228 (732) pg/ml för gruppen som fick enbart standardbehandling. Den

genomsnittliga (SD) korrigerade totalserumkalciumkoncentrationen vid baslinjen var 9,8 (0,6) mg/dl

för gruppen som fick cinakalcet plus standardbehandling och 9,8 (0,6) mg/dl för gruppen som fick

enbart standardbehandling. 25 patienter fick minst en dos cinakalcet och den genomsnittliga högsta

dygnsdosen cinakalcet var 0,55 mg/kg/dygn. Studien uppnådde inte det primära effektmåttet (≥30 %

minskning från baslinjen i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen, vecka 17 till

20). En ≥30 % minskning från baslinjen i genomsnittlig plasmaiPTH under effektutvärderingsfasen

uppnåddes hos 22 % av patienterna som fick cinakalcet plus standardbehandling och hos 32 % av

patienterna som enbart fick standardbehandling.

Studie 3 var en 26 veckor lång, öppen, enarmad säkerhetsstudie med patienter mellan 8 månader och

<6 år (medelålder 3 år). Patienterna som samtidigt medicinerades med läkemedel som är kända att

förlänga det korrigerade QT-intervallet fick ej delta i studien. Den genomsnittliga torrvikten vid

baslinjen var 12 kg. Startdosen av cinakalcet var 0,20 mg/kg. Majoriteten av patienterna (89 %)

använde vitamin D-steroler vid baslinjen.

Sjutton patienter fick minst en dos cinakalcet och 11 fullföljde minst 12 veckors behandling. Ingen av

dem hade korrigerat serumkalcium <8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) för åldrarna 2‒5 år.

iPTHkoncentrationerna från baslinjen var reducerade med ≥30 % hos 71 % (12 av 17) av patienterna i

studien.

Paratyreoideakarcinom och Primär Hyperparatyreoidism

I en studie behandlades 46 patienter (29 med paratyreoideakarcinom och 17 med primär HPT och svår

hyperkalcemi, med misslyckad eller kontraindicerad paratyreoidektomi) med cinakalcet i upp till 3 år

(i genomsnitt 328 dagar för patienter med paratyreoideakarcinom och 347 dagar för patienter med

primär HPT). Den administrerade dosen cinakalcet varierade från 30 mg 2 gånger dagligen till 90 mg

4 gånger dagligen. Det primära effektmåttet för studien var en minskning av serumkalcium på

≥1 mg/dl (≥0,25 mmol/l). Hos patienter med paratyreoideakarcinom minskade de genomsnittliga

serumkalciumnivåerna från 14,1 mg/dl till 12,4 mg/dl (3,5 mmol/l till 3,1 mmol/l), medan

serumkalciumnivåerna hos patienter med primär HPT minskade från 12,7 mg/dl till 10,4 mg/dl (3,2

mmol/l till 2,6 mmol/l). Hos 18 av 29 patienter (62 %) med paratyreoideakarcinom och 15 av 17

patienter (88 %) med primär HPT minskade serumkalciumnivån ≥1 mg/dl (≥0,25 mmol/l).

I en 28 veckor lång, placebokontrollerad studie inkluderades 67 patienter med primär HPT som

baserat på korrigerad kalciumhalt i totalserum uppfyllde kriterierna för paratyreoidektomi (> 11,3

mg/dl (2,82 mmol/l) men ≤12,5 mg/dl (3,12 mmol/l)), men som inte kunde genomgå ett sådant

ingrepp.

Cinakalcet sattes in vid en dos på 30 mg två gånger dagligen och titrerades för att upprätthålla den

korrigerade kalciumkoncentrationen i totalserum inom de normala gränsvärdena. En signifikant högre

procentandel av de cinakalcetbehandlade patienterna nådde korrigerade kalciumkoncentrationer i

totalserum ≤10,3 mg/dl (2,57 mmol/l) och en minskning från baseline på ≥1 mg/dl (0,25 mmol/l) av de

korrigerade kalciumkoncentrationerna i totalserum jämfört med de placebobehandlade patienterna

(75,8 % mot 0 % respektive 84,8 % mot 5,9 %).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Vid oral tillförsel av cinakalcet uppnås en maximal plasmakoncentration av cinakalcet efter cirka 2–6

timmar. Den absoluta biotillgängligheten för cinakalcet hos fastande patienter har uppskattats vara

cirka 20–25 %, baserat på jämförelser mellan studier. Intag av cinakalcet i samband med måltid ökar

biotillgängligheten för cinakalcet med cirka 50–80 %. Ökningen i plasmakoncentrationen av

cinakalcet är likartad, oberoende av måltidens fetthalt.

Vid doser över 200 mg mättades absorptionen, troligen på grund av låg löslighet.

Distribution

Distributionsvolymen är stor (cirka 1 000 liter) vilket tyder på omfattande distribution. Cinakalcet är

till cirka 97 % bundet till plasmaproteiner och distribueras i obetydlig utsträckning till röda

blodkroppar.

Efter absorption sjunker cinakalcetkoncentrationen bifasiskt med en initial halveringstid på cirka 6

timmar och en terminal halveringstid på 30–40 timmar. Cinakalcets steady-state-nivå uppnås inom 7

dygn med minimal ackumulation. Farmakokinetiken för cinakalcet förändras inte över tid.

Metabolism

Cinakalcet metaboliseras av ett flertal enzymer, huvudsakligen CYP3A4 och CYP1A2 (det är ej

kliniskt klarlagt i vilken utsträckning CYP1A2 bidrar). De huvudsakliga cirkulerande metaboliterna är

inaktiva.

På basis av

in vitro

-data är cinakalcet en potent hämmare av CYP2D6, men hämmar varken andra

CYP-enzymer, däribland CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4, eller inducerar

CYP1A2, CYP2C19 och CYP3A4, vid kliniskt uppnådda koncentrationer.

Eliminering

Efter administrering av en radiomärkt dos på 75 mg till friska försökspersoner metaboliserades

cinakalcet snabbt och i stor utsträckning genom oxidering med efterföljande konjugering.

Radioaktiviteten eliminerades huvudsakligen genom utsöndring av metaboliter via njurarna. Cirka 80

% av dosen återfanns i urinen och 15 % i avföringen.

Linjäritet/icke-linjäritet

AUC och C

för cinakalcet ökar i princip linjärt med dosen inom doseringsområdet 30‒180 mg en

gång dagligen.

Farmakokinetiskt (Farmakokinetiska)/farmakodynamiskt (farmakodynamiska) förhållande(n)

Inom kort efter dosering börjar PTH sjunka till ett nadir vid cirka 2–6 timmar efter dosering, vilket

motsvarar C

för cinakalcet. Därefter börjar cinakalcetnivån sjunka och PTH-nivån öka till 12

timmar efter dosering. Därefter undertrycks PTH ungefär i samma grad till slutet av

doseringsintervallet en gång dagligen. I kliniska prövningar med cinakalcet mättes PTH-nivåerna i

slutet av doseringsintervallet.

Äldre:

Det förekommer inga kliniskt relevanta åldersrelaterade skillnader i

farmakokinetiken för cinakalcet.

Njursvikt:

Den farmakokinetiska profilen för cinakalcet hos patienter med lindrig,

måttlig respektive grav njursvikt samt patienter som behandlas med

hemodialys eller peritonealdialys är jämförbar med profilen hos friska

försökspersoner.

Leverinsufficiens:

Lindrig leverinsufficiens hade ingen påtaglig effekt på farmakokinetiken för

cinakalcet. Jämfört med hos personer med normal leverfunktion var det

genomsnittliga AUC-värdet för cinakalcet cirka 2 gånger högre hos patienter

med måttlig leverinsufficiens och cirka 4 gånger högre hos patienter med grav

leverinsufficiens. Den genomsnittliga halveringstiden för cinakalcet förlängs

med 33 % och 70 % hos patienter med måttlig, respektive grav

leverinsufficiens. Proteinbindningen av cinakalcet påverkas inte av nedsatt

leverfunktion. Eftersom dosen titreras för varje patient på basis av säkerhets-

och effektparametrar krävs ingen ytterligare dosjustering hos patienter med

leverinsufficiens (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Kön:

Clearance av cinakalcet kan vara lägre hos kvinnor än män. Eftersom dosen

titreras för varje patient är ingen ytterligare könsbaserad dosjustering

nödvändig.

Pediatrisk population

farmakokinetiken för cinakalcet har studerats hos pediatriska patienter (3 till

17 år) med ESRD i dialysbehandling. Efter en enkeldos och upprepade orala

doser en gång dagligen av cinakalcet, var plasmakoncentrationerna av

cinakalcet (värden för C

och AUC efter normalisering efter dos och vikt)

ungefär desamma som de som observerades hos vuxna patienter.

En farmakokinetisk populationsanalys utfördes för att utvärdera effekten av

demografiska karakteristika. I denna analys hade varken ålder, kön, etnicitet,

kroppsyta eller kroppsvikt någon signifikant effekt på cinakalcets

farmakokinetik.

Rökning:

Clearance av cinakalcet är högre hos rökare än icke-rökare. Det beror troligen

på induktion av CYP1A2-medierad metabolism. Om en patient slutar eller

börjar röka, kan plasmanivåerna av cinakalcet förändras och dosjustering vara

nödvändig.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Cinakalcet har ej visat sig ha teratogena effekter hos kanin vid doser på 0,4 gånger maxdosen för

människa vid sekundär HPT (180 mg/dygn) på basis av AUC. Den icke-teratogena dosen hos råtta var

4,4 gånger maxdosen vid sekundär HPT på basis av AUC. Inga effekter på fertiliteten har iakttagits

hos hane eller hona vid exponering för upp till 4 gånger humandosen på 180 mg/dygn

(säkerhetsmarginalen i den begränsade patientpopulation som tillförts en maximal klinisk dos på 360

mg/dygn motsvarar ungefär hälften av ovanstående dosering).

Hos dräktiga råttor iakttogs en mindre nedgång i kroppsvikt och födointag vid den högsta doseringen.

Lägre fostervikt iakttogs hos råtta vid doser som framkallade grav hypokalcemi hos det dräktiga

djuret. Cinakalcet har visat sig passera placentabarriären hos kanin.

Cinakalcet har ej visat sig ha genotoxiska eller karcinogena effekter. Säkerhetsmarginalerna i

toxikologiska studier är små pga. den dosbegränsande hypokalcemi som iakttagits i djurförsök.

Katarakt och linsgrumlingar har observerats vid toxicitets- och karcinogenicitetsstudier med upprepad

dosering på gnagare men inte på hundar och apor eller vid kliniska studier där bildandet av katarakt

kontrollerats. Det är känt att katarakt uppträder hos gnagare som en följd av hypokalcemi.

in vitro

-studier var IC

-värdena för serotonintransportör och KATP-kanaler 7 respektive 12 gånger

högre än EC

-värdet för den kalciumavkännande receptorn vid likadana försöksbetingelser. Den

kliniska relevansen är okänd, men möjligheten att cinakalcet påverkar dessa sekundära mål kan inte

helt uteslutas.

I toxicitetsstudier på unghundar observerades tremor sekundär till minskat serumkalcium, kräkningar,

minskad kroppsvikt och minskad kroppsviktsökning, minskad massa av röda blodkroppar, mindre

sänkningar i skelettdensitometriparametrar, reversibel vidgning av rörbenens tillväxtplattor samt

histologiska lymfoida förändringar (begränsade till brösthålan och som tillskrivs kroniska kräkningar).

Samtliga effekter observerades vid systemisk exponering, på AUC-basis, som ungefär motsvarar

exponering hos patienter som får den maximala dosen mot sekundär HPT.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettens kärna

Mikrokristallin cellulosa

Maltodextrin

Krospovidon

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Natriumstärkelseglykolat

Magnesiumstearat

Tablettens dragering

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Triacetin

Gul järnoxid (E172)

indigokarmin (E132)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Genomskinlig, transparent PVC-PCTFE-PVC/ Al-blister.

För 30 mg: 28, 30, 50 och 84 filmdragerade tabletter eller 28x1, 30x1, 50x1 och 84x1 filmdragerade

tabletter (endosblister).

För 60 mg: 28, 30 och 84 filmdragerade tabletter eller 28x1, 30x1 och 84x1 filmdragerade tabletter

(endosblister).

För 90 mg: 28, 30 och 84 filmdragerade tabletter eller 28x1, 30x1 och 84x1 filmdragerade tabletter

(endosblister).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 mg: 57591

60 mg: 57592

90 mg: 57593

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2019-02-25

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-12-16

Podobni izdelki

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov

Delite te podatke