BICALUTAMID STADA 150 MG, POR TBL FLM 56X150MG

Češka - češčina - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Kupite ga zdaj

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo (PIL)
29-11-2022
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
29-11-2022
Aktivna sestavina:
BIKALUTAMID (BICALUTAMIDUM)
Dostopno od:
Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel
Koda artikla:
L02BB03
Odmerek:
150MG
Farmacevtska oblika:
Potahovaná tableta
Pot uporabe:
Perorální podání
Enote v paketu:
56, Blistr
Tip zastaranja:
Léčiva na lékařský předpis
Status dovoljenje:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Številka dovoljenja:
44/ 911/10-C
Datum dovoljenje:
0000-00-00

Preberite celoten dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls102625/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicalutamid Stada150 mg

potahované tablety

bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co jepřípravek Bicalutamid Stada 150 mga k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekBicalutamid Stada 150 mgužívat

3. Jak sepřípravek Bicalutamid Stada 150 mgužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak sepřípravek Bicalutamid Stada 150 mguchovává

6. Další informace

1. CO JEPŘÍPRAVEK BICALUTAMID STADA 150 MGA KČEMU SE POUŽÍVÁ

Bikalutamidpatřídoskupinyanti-androgenů.Anti-androgenypůsobíprotiúčinkuandrogenů

(mužských pohlavních hormonů).

BicalutamidStada150mgjepoužívánudospělýchmužůkléčběrakovinyprostatybezmetastázu

pacientů, pro které kastrace nebo jiná léčba není indikována nebo není přijatelná.

Přípravek může být používán v kombinaci s radioterapií nebo operací prostaty v rámci programu časné

léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

BICALUTAMID STADA 150 MGUŽÍVAT

Neužívejte přípravekBicalutamid Stada 150 mg:

-jestližejstepřecitlivělý(alergický)naléčivoulátkubikalutamidnebonakteroukolivdalšísložku

přípravkuBicalutamid Stada 150 mg (viz bod 6. Další informace).

-jestliže jste žena.

-nepodávejte přípravek dětem.

-jestližeužívátelékyobsahujícíterfenadinneboastemizol,kteréseužívajíkléčběalergií,nebo

cisaprid užívaný na pálení žáhy a kyselé říhání.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuBicalutamid Stada 150 mg je zapotřebí:

Jestližetrpíteonemocněnímjater.Vtakovémpřípaděbudelékařpřiužívánípřípravku

pravidelně provádět krevní testy ke kontrole jaterní funkce.

PokudseVásněkterázuvedenýchskutečnostítýkáaještějsteotomneinformovalisvéholékaře,

musíteseporaditsesvýmlékařemneboslékárníkemdřívenežzačnetepřípravekBicalutamidStada

150 mg užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Předužívánímbikalutamiduinformujtesvéholékaře,pokudužívátenebojstevnedávnédoběužívali

některé znásledujících léčiv:

-Cyklosporin(používásekpotlačeníimunitníhosystémukzabráněníaléčběodmítnutí

transplantovanéhoorgánunebokostnídřeně).Bikalutamidmůžezvýšitkoncentracisubstance

nazývané kreatinin vplazmě a Váš lékař Vám může odebírat vzorky krve pro kontrolu.

-Midazolam(léčivouvolňujícíúzkostpředoperacínebodalšímiproceduraminebojakoanestetikum

před a při operačním zákroku). Pokud se musítepodrobit operačnímu zákroku nebo vnemocnici trpíte

velikou úzkostí, musíte informovat lékaře a zubaře o užívání přípravku Bicalutamid Stada 150 mg.

-Terfenadina astemizol,léčiva na alergienebo cisaprid užívaný při pálení žáhy a kyselém říhání (viz

bod 2.Neužívejte přípravekBicalutamid Stada 150 mg).

-Léčivanazývanáblokátoryvápníkovéhokanálu,např.diltiazemaverapamil.Tatoléčivaseužívají

při problémech se srdcem, angině pectoris a vysokém krevním tlaku.

-Léčiva na zředění srdce, např. warfarin.

-Cimetidin na pálení žáhy a kyselé říhání.

-Ketokonazol, lék na plísňové infekce.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužívalv

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívánípřípravku Bicalutamid Stada 150 mgs jídlem a pitím

Přípravek Bicalutamid Stada 150 mgsenemusí užívat spolu sjídlem, ale musí být polykán celý a zapit

sklenicí vody.

Těhotenství a kojení

PřípravekBicalutamid Stada nesmějí ženy nikdyužívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekBicalutamidStada150mgneovlivňujeschopnostříditčiobsluhovatstroje.Nicméně,u

některýchlidítentolékzpůsobujeospalost. Pokudsimyslíte,žeuVáspřípravekzpůsobujeospalost,

informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před řízením a ovládáním strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravkuBicalutamid Stada 150 mg

PokudVámVášlékařřekl,ženesnášíteněkterécukry,informujteotomsvéholékaředříve,než

začnete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKBICALUTAMID STADA 150 MGUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekBicalutamidStada150mgpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Jestližesi

nejstejistý, poraďte seslékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta jedenkrát denně.

Tabletysepolykajíceléa zapíjejísesklenicívody. Snažteseužívattentoléčivýpřípravekkaždýden

přibližně ve stejnou dobu.

Jestliže jste užil více přípravkuBicalutamid Stada 150 mg, než jste měl

Jestližesimyslíte,žejstemohlužítvíctabletnežjsteměl,okamžitěkontaktujtesvéholékařenebo

nejbližší pohotovost.Vezměte s sebou zbylé tabletynebo oballéku, abymohllékař určit, jaký lékjste

sivzal.LékařsemůžerozhodnoutmonitorovatVašetělesnéfunkcedokudsebikalutamidztěla

nevyplaví.

Jestliže jste zapomněl užítpřípravek Bicalutamid Stada 150 mg

Pokudzapomenetevzítsvoudennídávkuléku,poraďteseslékařemneboslékárníkem.Nezdvojujte

následujícídávku,abystedoplnilvynechanoudávku.Pouzepokračujtevzavedenémužívání

vpravidelnou dobu.

Jestliže jste přestal užívat přípravekBicalutamid Stada 150 mg

Nepřestávejte užívat lék, i když se cítítelépe, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používánítohoto léku, zeptejte sesvého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiBicalutamidStada150mgnežádoucíúčinky,kteréseale

nemusí vyskytnout u každého.

Pokudzaznamenáteněkterýztěchtonežádoucíchúčinků,mělibysteokamžitěkontaktovatsvého

lékařenebo nejbližší lékařskou pohotovost. Jedná se o velmi závažné nežádoucí účinky.

Kožní vyrážka, svědění, kopřivka, olupování kůže, puchýřky nebo krustyna kůži.

Otoktvářenebokrku,rtů,jazykanebohrdla,kterýmůžezpůsobitpotížepřipolykánínebo

dýchání, nebo závažné svědění kůže spupínky.

Závažná dušnost smožností kombinace skašlem a horečkou.

Žluté zabarvení kůže nebo bělma očí.

Další možnénežádoucí účinky jsou:

Velmi časté nežádoucí účinky: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů

-vyrážka

-napětí v prsou

-zvětšení tkáně prsuu mužů

-pocit slabosti

Časté nežádoucí účinky: vyskytují se u 1–10 pacientů ze 100

-návaly horka

-nízký počet červených krvinek (anémie)

-ztráta chuti k jídlu

-snížení chuti na sex

-deprese

-závratě

-problémy se spaním

-bolest žaludku, na hrudi nebo v pánvi

-zácpa a nadýmání

-porucha trávení

-nevolnost

-změny jaterních funkcí včetně zežloutnutí kůžea očního bělma (žloutenka)

-vypadávání vlasů

-nadměrný růst vlasů

-suchá kůže

-svědění kůže

-krev vmoči (hematurie)

-potíže při erekci

-otok rukou, chodidel, paží nebo nohou (edém)

-přírůstek hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky: vyskytují se u1–10 pacientů z1000

-alergickéreakce.Příznakymohouzahrnovatkožnívyrážku,svědění,kopřivku,olupováníkůže,

puchýřkynebostrupynakůžiaotoktvářenebokrku,rtů,jazykanebohrdla,kterýmůžezpůsobit

problémy při dýchání nebo polykání.

-zánětplicnazývanýintersticiálníplicníchoroba.Příznakymohouzahrnovatzávažnoudušnost

skašlem a horečkou.

Vzácné nežádoucí účinky:vyskytují se u 1–10 pacientů z10000

-selhání jater

Jestližesekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebojestližezaznamenáte

jakýkolivnežádoucíúčinek,kterýneníuvedenvtétopříbalovéinformaci,oznamtetoprosímsvému

lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SEBICALUTAMID STADA 150 MGUCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

PřípravekBicalutamidStadanepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénaobalu.První2

čísliceoznačujíměsícaposlední4číslicerok.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudni

příslušného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštnípodmínky uchovávání.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekBicalutamid Stada150 mg obsahuje

Léčivou látkou je bikalutamid (150 mg).

Pomocné látky vjádře tablety: monohydrát laktosy, povidonK-29/32, krospovidon (TYP A)

, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát

Pomocnélátkyvpotahovévrstvětablety:monohydrátlaktosy,hypromelóza,oxidtitaničitý(E171),

makrogol 4 000.

Jak přípravekBicalutamid Stada 150 mgvypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tabletyoznačené „BCM 150“ na jedné straně.

Tabletyjsoubalenyvkrabičkáchsblistryvevelikosti:5,7,10,14,20,28,30,40,50,56,80,84,90,

98, 100, 140, 200, 280potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D61118 Bad Vilbel, Německo

Výrobce

Synthon Hispania S.L., Barcelona,Španělsko

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Bicalutamide EG 150 mg

filmomhulde tabletten

Česká republika: Bicalutamid Stada 150 mg

Finsko: Skylutamide

Lucembursko: Bicalutamide EG 150 mg

comprimés pelliculés

Švédsko: Bicalustad 150 mg

filmdragerade tabletter

Velká Británie: Bicalutamide 150 mg, film-coated tablet

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:24.11.2010

Preberite celoten dokument

Příloha č.3k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls102625/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bicalutamid Stada 150 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.

Pomocná látka: jedna tableta obsahuje 181 mg monohydrátu laktósy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovanétablety

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety označené „BCM 150“ na jedné straně.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

BicalutamidStada150mgjeindikovánbuďsamostatněnebojakoadjuvantníléčba

kradikálníprostatektomiineboradioterapiiupacientůslokálněpokročilýmkarcinomem

prostaty svysokým rizikem progrese nemoci (viz bod 5.1)

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí muži včetně starších pacientů:

Jednapotahovanátableta150mgdenně,užívanávždyvestejnoudennídobu(obvykleráno

nebo večer).

Děti a dospívající:

Bicalutamid není indikován u dětí a dospívajících.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se tekutinou.

Minimálnídélka léčby jsou 2 roky.

Porucha funkce ledvin:

Nenínutnážádnáúpravadávkovánípropacientysporuchoufunkceledvin.Nejsou

zkušenostispoužitímbikalutamiduupacientůsvážnouporuchoufunkceledvin(clearance

kreatininu < 30 ml/min) (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater:

Nenínutná žádná úprava dávkování pro pacienty smírnou poruchou funkcejater. Můžedojít

kakumulaciléčivaupacientůsestřednězávažnýmažzávažnýmpoškozenímfunkcejater

(viz bod 4.4).

4.3. Kontraindikace

Bicalutamid Stada 150 mg je kontraindikován u žen a dětí.

Bicalutamid Stada 150mgjekontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou naléčivoulátku

nebo jakoukoli pomocnou látku.

Společné užívání terfenadinu, astemizolunebocisapridu spřípravkemBicalutamid Stada 150

mgje kontraindikováno (viz bod 4.5).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Počátek léčby má být pod přímým dohledem specialisty a následně má být pacient pravidelně

sledován.

Bikalutamidjeintenzivněmetabolizovánvjátrech.Dostupnéúdajenasvědčujítomu,že

eliminace bikalutamidu může být pomalejší u pacientů se závažným poškozením funkce jater,

cožmůževéstkjeho zvýšené kumulaci. Proto semáu pacientů se středně těžkým až těžkým

poškozením funkce jater bikalutamid užívat sopatrností .

Doporučujesezvážitpravidelnésledováníjaterníchfunkcí,abybylyzachycenypřípadné

jaternízměny.Většinazměnbysemělaobjevitběhem6měsícůodzačátkuléčby

bikalutamidem.

Zřídka byly pozorovány těžkézměny najátrech a jaterní selhání, bylyhlášeny úmrtí(vizbod

4.8.). Pokud jsou změny na játrech závažné, je nutno léčbu bikalutamidem přerušit.

Upacientů,kteřímajíobjektivníprogresichorobyspolusezvýšenímPSA,jenutnozvážit

ukončení léčby bikalutamidem.

BikalutamidjeinhibitorcytochromuP450(CYP3A4).Doporučujeseopatrnostupacientů,

kteří souběžně užívají látky převážně metabolizované cestou CYP 3A4 (viz body 4.3. a 4.5.).

Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémysintolerancígalaktózy,hereditárnílaktázovou

deficiencí nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí nemají tento přípravek užívat.

4.5. Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Invitrostudieprokázaly,žeR-enantiomerbikalutamidujeinhibitorCYP3A4smenším

inhibičním účinkem na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Ikdyžklinickéstudie,kterévyužívajíantipyrinjakomarkeraktivityP450(CYP),

neprokázalypotenciálprointerakcemezisbikalutamidem,bylaposouběžnémpodávání

bikalutamidupodobu28dnůzvýšenastředníhodnotaexpozicemidazolamu(AUC)ažo80

%.U látek súzkým terapeutickým indexem může být takový nárůst významný.

Protojesouběžnépodáváníterfenadinu,astemizoluacisapridukontraindikováno(vizbod

4.3)apřisouběžnémpředepisovánícyklosporinuablokátorůkalciovéhokanálujenutná

opatrnost.Utěchtopřípravkůmůžebýtpotřebnésníženídávek,zejménavpřípaděprůkazu

zesílení účinku nebo nežádoucích účinků. U cyklosporinu je nutno často a pravidelně sledovat

plazmatické hladiny a klinický stav pacienta, a to na počátku podávání bikalutamidua po jeho

ukončení.

Přisouběžnémpodávánílátek,kterébymohlyinhibovatoxidacibikalutamidu,jakoje

napříkladketokonazolnebocimetidin,jenutnáopatrnost.Teoretickybytomohlovéstke

zvýšení plazmatických koncentrací bikalutamidu a nárůstu nežádoucích účinků.

Invitrostudieukázaly,žebikalutamidmůževytěsňovatkumarinovéantikoagulancium

warfarin z jeho vazby na bílkoviny. Proto se doporučuje důsledné sledování protrombinového

času u pacientů, kteří již užívají kumarinová antikoagulanciaa začínají užívat bikalutamid.

4.6. Těhotenství a kojení

Podávání bikalutamidu ženám je kontraindikováno, proto nesmí být podáván vtěhotenství ani

při kojení.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nenípravděpodobné,žebybikalutamidpoškozovalschopnostříditaobsluhovatstroje.

Přípravekvšakobčasmůžezpůsobovatospalost.Všichnipacientiužívajícípřípravekmusejí

být opatrní.

4.8. Nežádoucí účinky

Vtétočástijsounežádoucíúčinkydefinoványnásledujícímzpůsobem:velmičasté(≥1/10);

časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000);

velmi vzácné (< 1/10 000),není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1 Frekvence nežádoucích účinků

Třídy orgánových

systémů Frekvence Bikalutamid 150 mg

(monoterapie)

Poruchy krve a

lymfatického systému Časté Anémie

Poruchy imunitního

systému Méně časté Hypersenzitivní reakce

(včetně angioneurotický

edém a urtikárie)

Poruchymetabolismua

výživy Časté Anorexie

Psychiatrické poruchy Časté Snížené libido

Deprese

Poruchy nervového

systému Časté Závratě

Spavost

Cévní poruchy Časté Návalyhorka

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy Méně časté Intersticiální pneumonie

Byla hlášena úmrtí.

Gastrointestinální poruchy Časté Bolest břicha

Zácpa

Dyspepsie

Nadýmání

Nevolnost

Poruchyjateražlučových

cest Časté Hepatotoxicita, žloutenka

zvýšené hladiny

transamináz a

Vzácné Selháníjater.Bylahlášena

úmrtí.

PoruchykůžeapodkožníVelmi časté Vyrážka

tkáně

Časté Alopecie

Hirsutismus/obnovenírůstu

vlasů

Suchá kůže

Pruritus

Poruchyledvin amočových

cest Časté Hematurie

Poruchy reprodukčního

systému a prsu Velmi časté Gynekomastie,

citlivost prsů b .

Časté Impotence

Celkové poruchy a reakcev

místě aplikace Velmi časté Asténie

Časté Bolest na hrudi

Edém

Vyšetření Časté Přírůstek hmotnosti

Jaternízměnyjsouzřídkazávažnéabylyčastopřechodné,mizejícíčizmírňujícíses

pokračujícíléčbounebopoukončeníléčby.Jetřebauvážitperiodickoukontrolujaterních

funkcí (viz také bod4.4).

Uvětšinypacientůužívajícíchbikalutamid150mgvmonoterapiisegynekomastiea/nebo

citlivostprsůvyskytly.Vestudiíchbylytytopříznakyhodnocenyjakozávažnéažu5%

pacientů.Jemožné,žesegynekomastieneupravíspontánněpoukončeníléčby,zvláštěpo

léčbě dlouhodobé.

4.9. Předávkování

Spředávkovánímučlověkaneexistujížádnézkušenosti.Specifickéantidotumpři

předávkováníneníznámoaléčbabymělabýtsymptomatická.Dialýzaneníúčinná,protože

bikalutamidsevevelkémířeváženaplazmatickébílkovinyanenívylučovánmočí

vnezměněnéformě.Jeindikovanávšeobecnápodpůrnáléčbavčetněčastéhomonitorování

vitálních funkcí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiandrogen, bikalutamid

ATC klasifikace: L02BB03

Bikalutamidjenesteroidníantiandrogen,kterýnemážádnoudalšíendokrinníaktivitu.Váže

sena androgenní receptory bez aktivacegenovéexprese, a tíminhibuje androgenní stimulaci.

Výsledkemtétoinhibicejeregresetumorůprostaty.Přerušeníléčbybikalutamidemmůžeu

některých pacientů klinicky způsobit manifestaci syndromu zvysazení antiandrogenu.

Bicalutamidjeracemátsantiandrogennímúčinkemtéměřvýlučněsouvisejícímsjeho(R)-

enanciomerem.

Bikalutamid150mgbylstudovánjakopřípravekkléčběpacientůslokalizovaným(T1-T2,

N0neboNX,M0))nebolokálněpokročilým(T3-T4,jakékolivN,M0;T1-T2,N+,M0)

nemetastatickýmnádoremprostatyvkombinovanéanalýzetříplacebemkontrolovaných,

dvojitězaslepenýchstudií,provedenýchcelkemna8113pacientech,kdybylbikalutamid

podávánjakookamžitáhormonálníléčbanebojakoadjuvantníléčbakradikální

prostatektomiineboradioterapii(předevšímozařovánívnějšímsvazkem).Přidalšídobě

sledovánísmediánem7,4rokudošlou27,4%resp.30,7%pacientůléčenýchbikalutamidem

resp. placebem k objektivní progresi onemocnění.

Snížení rizika objektivní progrese onemocnění bylo pozorováno ve všech skupinách pacientů,

nejpatrnějšívšakbyloupacientůsnejvyššímrizikemprogreseonemocnění.Protosemohou

kliničtílékařirozhodnout,žeoptimálníléčebnástrategiepropacientasnízkýmrizikem

progreseonemocnění,předevšímpřiadjuvantníléčběporadikálníprostatektomii,může

spočívat v odložení hormonální terapie, dokud se neobjeví známky progrese choroby.

Přidélcesledovánísmediánem7,4rokunebylpozorovánrozdílvcelkovémpřežitís

mortalitou22,9%(HR=0,99;95%intervalspolehlivosti0,91až1,09).Některétrendyvšak

byly zjevné při výzkumné analýze podskupin.

Datavztahujícísekpřežitíbezprogreseacelkovádatavztahujícísekpřežitíupacientů

slokálně pokročilým onemocněním jsou souhrnně uvedena vtabulce 1 a tabulce 2.

Tabulka 1 Přežití bez progrese u lokálně pokročilého onemocnění podle podskupin léčby

Analyzovaná

populace Příhody (%) u

pacientů užívajících

bikalutamid Příhody (%) u

pacientů

užívajících placebo Poměr rizik

(95% interval

spolehlivosti)

Čekání pod

dohledem („watchful

waiting“) 193/335 (57,6) 222/322 (68,9) 0,60 (0,49 až 0,73)

Radioterapie 66/161 (4,0) 86/144 (59,7) 0,56 (0,40 až 0,78)

Radikální

prostatektomie 179/870 (20,6) 213/849 (25,1) 0,75 (0,61 až 0,91)

Tabulka2Celkovámírapřežitíulokálněpokročiléhoonemocněnípodlepodskupin

členěných dle léčby

Analyzovaná

populace Úmrtí (%) u

pacientů

léčených

přípravkem

bikalutamid Úmrtí (%) u

pacientů

léčených placebem Poměr rizik

(95% interval

spolehlivosti)

Čekánípod

dohledem („watchful

waiting“) 164/335 (49,0) 183/322 (56,8) 0,81 (0,66 až 1,01)

Radioterapie 49/161 (30,4) 61/144 (42,4) 0,65 (0,44 až 0,95)

Radikální

prostatektomie 137/870 (15,7) 122/849 (14,4) 1,09 (0,85 až 1,39)

Upacientůslokalizovanýmonemocněním,jimžbylpodávánpouzebikalutamid,nebyl

signifikantnírozdílvpřežitíbezprogreseonemocnění.Utěchtopacientůbylpatrnýtrend

knižšímířepřežitívesrovnáníspacientydostávajícímiplacebo(HR=1,16;95%interval

spolehlivosti0,99až1,37).Vzhledemktomuneníprofilproužívánípřípravkubikalutamidu

pro tuto skupinu pacientůpovažován za příznivý.

Účinnostpodáváníbikalutamiduvdávce150mgvléčběpacientůsmístněpokročilým

karcinomemprostatybezmetastáz,ukteréhobylaindikovánakastrace,bylavyhodnocena

zvlášťpomocímetaanalýzydvoustudií,zahrnujících480dříveneléčenýchpacientů

skarcinomem prostaty bez metastáz (M0). Při 56% mortalitě a průměrném sledování 6,3 roku

nebylzjištěnsignifikantnírozdílvpřežití(HR=1,05(CI0,81-1,36)meziskupinami

léčenýmibikalutamidemaskupinouléčenoukastrací,rovnocennostoboudruhůléčbyvšak

nebylo možno statisticky potvrdit.

Kombinovanáanalýza2klinickýchstudií,zahrnující805dříveneléčenýchpacientů

smetastatickým prostatickýmkarcinomem sočekávanoumortalitou 43%, prokázala, že léčba

bikalutamidemvdávce150mgjeméně účinná než kastrace, pokud jdeodobu přežití (HR =

1,30[intervalspolehlivosti1,04–1,65])sodhadovanýmrozdílem42dnů(6týdnů)při

střední době přežití 2 roky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Bikalutamidsepoperorálnímpodánídobřevstřebává.Nebyloprokázáno,žebyjeho

biologickou dostupnost jakkoli klinicky významně ovlivňovala potrava.

S-enanciomerjerychlevylučovánvesrovnánísR-enanciomerem,jehožplazmatický

eliminační poločas činí asi jeden týden.

Popravidelnémdennímpodáváníjeplazmatickákoncentrace(R)-enantiomerupřiporovnání

s (S)-enantiomerem přibližně 10krát vyšší vzhledem k jeho dlouhému poločasu eliminace.

Po denní dávce 150 mg dosahuje plazmatická koncentrace (R)-enantiomeru hodnoty přibližně

22μg/ml.Zcelkovéhomnožstvíplazmatickýchenantiomerůvrovnovážnémstavujeza

terapeutický účinek odpovědno 99 % (R)-enantiomeru.

Farmakokinetika(R)-enantiomeruneníovlivněnavěkem,poruchoufunkceledvinnebo

mírnouažstřednězávažnouporuchoufunkcejater.Byloprokázáno,že(R)-enantiomerje

mnohem pomaleji vylučován zplazmy pacientů sezávažnou poruchou funkce jater.

Bikalutamidsevevelkémířeváženaplazmatickébílkoviny(racemátaž96%,(R)-

enantiomer>99,6%)ajerozsáhlemetabolizován(oxidacíaglukuronidací);jehometabolity

jsouvylučoványledvinami a žlučívpřibližně stejnémíře. Poexkrecižlučínastává hydrolýza

glukuronidů. Vmoči lze nalézt jen malý podíl pozměněného bikalutamidu.

Vklinické studii byla zjištěna průměrná koncentrace 4,9 µg/ml (R)-bikalutamidu ve spermatu

umužůužívajících150mgbikalutamidu.Množstvíbikalutamidu,kterésemůžepřenést

sexuálním stykem na ženu, je malé a pohybuje se okolo 0,3 µg/kg. Toto množství je nižší než

dávka nutná pro navození změn u potomků laboratorních zvířat.

5.3. Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Bikalutamidjeselektivníaúčinnýantagonistaandrogenníchreceptorůuexperimentálních

zvířatiulidí.Hlavnímsekundárnímfarmakologickýmmechanizmemjeindukcejaterních

CYP450dependentníchoxidázsesmíšenýmifunkcemi.Ulidínebylapozorována

enzymatickáindukce.Změnyucílovýchorgánů,včetněindukcenádorů(Leydigovybuňky,

štítnážlázaajátra)uzvířatjednoznačněsouvisejísprimárnímasekundárním

farmakologickým působením přípravku bicalutamid. Indukce enzymů nebyla dosud u člověka

pozorována a žádný ztěchto nálezů nemá zřejmě vliv na léčbu pacientů srakovinou prostaty.

Uvšechzkoumanýchdruhůbylapozorovánaatrofiesemenotvornýchtubulů,efekt

předpokládánýutřídyantiandrogenů.Úplnáreverzetestikulárníatrofiebylapozorovánapo

24týdnechpo12měsícíchopakovanédávkyvestudiitoxicitynapotkanech,ačkolifunkční

zvratbylevidentnívreprodukčnístudiiposedmitýdnechpoukončení11týdenního

dávkovacího období. V úvahu by mělo být u mužů bráno období subfertility nebo neplodnosti

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznampomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktósy

Povidon K-29/32

Krospovidon(TYP A)

Natrium-lauryl-sulfát

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

Monohydrátlaktósy

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 4 000

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

5 let

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tentoléčivýpřípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení

PVC/PE/PVDC/Al blistry,krabička

Velikostbalení:5,7,10,14,20,28,30,40,50,56,80,84,90,98,100,140,200,280

potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuapro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D61118 Bad Vilbel, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/911/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

24.11.2010

Podobni izdelki

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov

Delite te podatke