Amlodipin "Stada" 10 mg tabletter

Država: Danska

Jezik: danščina

Source: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka (SPC)
09-04-2018

Aktivna sestavina:

AMLODIPINMESILATMONOHYDRAT

Dostopno od:

STADA Arzneimittel AG

Koda artikla:

C08CA01

INN (mednarodno ime):

AMLODIPINMESILATMONOHYDRAT

Odmerek:

10 mg

Farmacevtska oblika:

tabletter

Datum dovoljenje:

2003-10-28

Lastnosti izdelka

                
4. april 2018
PRODUKTRESUMÉ
for
Amlodipin "Stada", tabletter
0.
D.SP.NR.
22117
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Amlodipin "Stada"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Amlodipin "Stada" 5 mg tabletter:
En tablet indeholder 5 mg amlodipin som amlodipinmesilatmonohydrat.
Amlodipin "Stada" 10 mg tabletter:
En tablet indeholder 5 mg amlodipin som amlodipinmesilatmonohydrat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
Amlodipin "Stada" 5 mg tabletter:
Tabletterne er hvide til off-white, runde, bikonvekse, præget med "5" på den ene side.
Amlodipin "Stada" 10 mg tabletter:
Tabletterne er hvide til off-white, runde, bikonvekse og med delekærv på den ene side,
præget med "10" på den ene side.
Tabletten kan deles i to lige store dele.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Hypertension.
Kronisk stabil angina pectoris.
Prinzmetals variant angina.
35771_spc.doc
Side 1 af 12
4.2
Dosering og indgivelsesmåde
Dosering
Voksne
Til behandling af både hypertension og angina er den sædvanlige initialdosis Amlodipin
"Stada" 5 mg 1 gang daglig. Dosis kan øges til maksimalt 10 mg afhængigt af patientens
respons.
Amlodipin er blevet anvendt til hypertensive patienter i kombination med thiaziddiuretikum,
alfablokker, betablokkere eller ACE-(Angiotensin Converting Enzyme)hæmmer. Amlodipin
kan anvendes mod angina som monoterapi eller i kombination med andre lægemidler mod
angina hos patienter, der ikke kan behandles med nitrater og/eller adækvate doser
betablokkere. Dosisjustering er ikke nødvendig ved samtidig behandling med thiaziddiuretika,
betablokkere og ACE-hæmmere.
Særlige populationer
Ældre
Amlodipin i samme doser tolereres lige godt af ældre som af yngre patienter. Normale doser
anbefales til ældre, men der skal udvises forsigtighed ved dosisøgning (se pkt. 4.4 og 5.2).
Nedsat leverfunktion
Der er ikke fastsat dosering til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Amlodi
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom