Zytiga

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

abiraterón acetátu

Dostupné z:

Janssen-Cilag International N.V.

ATC kód:

L02BX03

INN (Medzinárodný Name):

abiraterone

Terapeutické skupiny:

Endokrinná terapia

Terapeutické oblasti:

Prostatické nádory

Terapeutické indikácie:

Zytiga je uvedená s prednizónom alebo prednisolone na:liečbu metastatickým kastrácia odolný proti rakovine prostaty u dospelých mužov, ktorí sú bez príznakov alebo mierne symptomatických po poruche androgén deprivácie terapia, pri ktorej chemoterapia nie je zatiaľ klinicky indicatedthe liečbu metastatickým kastrácia odolný proti rakovine prostaty u dospelých mužov, ktorých choroba pokročila na alebo po docetaxel založené chemoterapia režim.

Prehľad produktov:

Revision: 26

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-09-05

Príbalový leták

                
65
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
66
Písomná informácia pre používateľa
ZYTIGA 250 mg tablety
abiraterón acetát
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je ZYTIGA a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ZYTIGU
3.
Ako užívať ZYTIGU
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať ZYTIGU
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je ZYTIGA a na čo sa používa
ZYTIGA obsahuje liečivo, ktoré sa volá abiraterón acetát. Používa sa u dospelých mužov na liečbu
rakoviny prostaty, ktorá sa šíri do ďalších častí tela. ZYTIGA zastavuje vo vašom tele tvorbu
testosterónu, čo môže spomaliť rast rakoviny prostaty.
Keď je ZYTIGA predpísaná na skoré štádium ochorenia, ktoré ešte odpovedá na hormonálnu liečbu,
používa sa s liečbou znižujúcou hladinu testosterónu (androgén deprivačná liečba).
Keď budete užívať tento liek, lekár vám predpíše aj ďalší liek, ktorý sa volá prednizón alebo
prednizolón. Je to preto, aby sa zmenšilo riziko vzniku vysokého krvného tlaku, priveľkého množstva
vody v organizme (zadržiavanie tekutín) alebo zníženej hladiny chemického prvku nazývaného draslík
v krvi.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ZYTIGU
Neužívajte ZYTIGU
-
ak ste alergic
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
ZYTIGA 250 mg tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna tableta obsahuje 250 mg abiraterón acetátu, čo zodpovedá 233 mg abiraterónu.
Pomocné látky so známym účinkom
Jedna tableta obsahuje 198,65 mg monohydrátu laktózy a 6,8 mg sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta
Biele až takmer biele oválne tablety (15,9 mm dlhé x 9,5 mm široké), s označením AA250 na jednej
strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
ZYTIGA je indikovaná spolu s prednizónom alebo prednizolónom na:

liečbu novodiagnostikovaného vysoko rizikového metastázujúceho, hormonálne citlivého
karcinómu prostaty (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer) u dospelých mužov
v kombinácii s androgénovou deprivačnou liečbou (ADT, androgen deprivation therapy) (pozri
časť 5.1).

liečbu metastázujúceho karcinómu prostaty rezistentného na kastráciu (mCRPC, metastatic
castration resistant prostate cancer) u dospelých mužov, ktorí sú asymptomatickí alebo mierne
symptomatickí po zlyhaní androgén deprivačnej liečby a u ktorých dosiaľ nie je klinicky
indikovaná chemoterapia (pozri časť 5.1).

liečbu mCRPC u dospelých mužov, ktorých ochorenie progredovalo počas alebo po
chemoterapii s obsahom docetaxelu.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Tento liek predpisuje lekár so špecializáciou v príslušnom odbore.
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je 1 000 mg (štyri 250 mg tablety) ako jednorazová dávka za deň, ktorá sa nesmie
užívať spolu s jedlom (pozri „Spôsob podávania“ nižšie). Užívanie tabliet s jedlom zvyšuje systémovú
expozíciu abiraterónu (pozri časti 4.5 a 5.2).
Dávkovanie prednizónu alebo prednizolónu
Pri mHSPC sa ZYTIGA užíva s 5 mg prednizónu alebo prednizolónu denne.
Pri mCRPC sa ZYTIGA užíva s 10 mg prednizónu alebo prednizolónu denne.
U pacientov, ktorí nepodstúpili chirurgickú kastrác
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 12-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 29-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 29-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 29-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 29-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 12-01-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov