Ypozane

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

osaterón acetát

Dostupné z:

Virbac S.A.

ATC kód:

QG04CX90

INN (Medzinárodný Name):

osaterone acetate

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Urologika

Terapeutické indikácie:

Liečba benígnej hypertrofie prostaty (BPH) u mužských psov.

Prehľad produktov:

Revision: 4

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-01-11

Príbalový leták

                23
B. PÍSOMNÁ INFORMACIA PRE POUŽÍVATEĽOV
24 PÍSOMNÁ INFORMACIA PRE POUŽÍVATEĽOV
YPOZANE
1.
MENO A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A
DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK
NIE SÚ IDENTICKÍ
Držiteľ povolenia na uvedenie na trh a výrobca
:
VIRBAC S.A.
1ère avenue
2065 m L.I.D
06516 Carros
FRANCÚZSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Ypozane 1,875 mg tablety pre psov
Ypozane 3,75 mg tablety pre psov
Ypozane 7,5 mg tablety pre psov
Ypozane 15 mg tablety pre psov
Osateron acetát
3.
ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY
Každá tableta obsahuje 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg nebo 15 mg osateron acetátu
4.
INDIKÁCIA (-E)
Liečba benignej prostatickej hypertrofie u psov.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Zvyčajne sa vyskytujú prechodné zmeny apetítu, buď zvýšenie (veľmi bežné) alebo zníženie (veľmi
málo).
Bežné sú prechodné zmeny v chovaní, ako znížená alebo zvýšená aktivita, alebo družnejšie chovanie.
Z ďaľších vedľajších účinkov sa výnimočne vyskytuje prechodné zvracanie a /alebo hnačka, polyuria/
polydipsia, alebo letargia. Hyperplazia mliečnej žľazy sa vyskytuje vynímočne a môže byť veľmi
vzácne spojená s laktáciou.
Prechodne a veľmi vzácne sa po podaní lieku Ypozane vyskytujú nežiaduce účinky ako sú zmeny
srsti, jej strata alebo obmena ..
Všetky tieto závažné účinky sú reverzibilné bez špecifickej liečby.
25
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
-
veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)
-
časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)
-
menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)
-
zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)
-
veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení)
Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, , ktoré
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
YPOZANE 1,875 mg tabletky pre psov
YPOZANE 3,75 mg tabletky pre psov
YPOZANE 7,5 mg tabletky pre psov
YPOZANE 15 mg tabletky pre psov
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinná látka :
Každá tabletka obsahuje 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg alebo 15 mg osateron acetátu
Pomocné látky :
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tabletka
Oválna, biela, bikonvexná tabletka o veľkosti 5,5 mm, 7 mm, 9 mm and 12 mm.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Psy.
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Liečba benignej prostatickej
hypertrofie (BPH) u psov.
4.3
Kontraindikácie
Žiadne.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Liek sa môže podávat’ súčasne s antimikrobiálnymi liekmi u psov s BPH, ktorá je spojená so
zápalom prostaty.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Môže sa vyskytnúť prechodné zníženie plazmatickej koncentrácie kortisolu, toto môže trvať niekoľko
týždňov po podaní. U psov v strese (to zn.po operácii) alebo psov trpiacich hypoadrenokorticizmom
by mal byť zaistený zodpovedajúci monitoring. Odpoveď na ACTH stimulačný test môže byť
potlačená niekoľko týždňov po podaní osateronu.
Používajte opatrne u psov, u ktorých prebehlo ochorenie pečene, nakoľko bezpečné použitie lieku u
týchto psov nebolo úplne preskúmané a liečba niektorých psov s ochorením pečene viedla v
klinických štúdiach k vratnému zvýšeniu hodnôt ALT a ALP.
3
Osobitné bezpečnostné opatrenia , ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
Po podaní si umyte ruky.
V prípade náhodného užitia, vyhľadajte lekársku pomoc a predložte ošetrujúcemu lekárovi písomnú
informáciu alebo etiketu.
Po jednorázovej perorálnej dávke 40 mg osateron acetátu u mužov následovalo sporadické zníženie
hodnôt FSH, LH a testo
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 31-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 31-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 31-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 31-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 31-08-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov