Yervoy

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Ipilimumab

Dostupné z:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kód:

L01XC11

INN (Medzinárodný Name):

ipilimumab

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Melanoma; Carcinoma, Renal Cell; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma, Malignant; Colorectal Neoplasms

Terapeutické indikácie:

MelanomaYERVOY as monotherapy is indicated for the treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults, and adolescents 12 years of age and older (see section 4. YERVOY v kombinácii s nivolumab je indikovaný na liečbu pokročilého (unresectable alebo metastatickým) melanóm v dospelí. Relative to nivolumab monotherapy, an increase in progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) for the combination of nivolumab with ipilimumab is established only in patients with low tumour PD-L1 expression (see sections 4. 4 a 5. Renal cell carcinoma (RCC)YERVOY in combination with nivolumab is indicated for the first-line treatment of adult patients with intermediate/poor-risk advanced renal cell carcinoma (see section 5. Non-small cell lung cancer (NSCLC)YERVOY in combination with nivolumab and 2 cycles of platinum-based chemotherapy is indicated for the first-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising EGFR mutation or ALK translocation. M

Prehľad produktov:

Revision: 50

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-07-13

Príbalový leták

                
79
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
80
Písomná informácia pre používateľa
YERVOY 5 mg/ml infúzny koncentrát
ipilimumab
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je YERVOY a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete YERVOY
3.
Ako používať YERVOY
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať YERVOY
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je YERVOY a na čo sa používa
YERVOY obsahuje liečivo ipilimumab, čo je bielkovina, ktorá imunitnému systému napomáha v tom,
aby pomocou imunitných buniek napádal a ničil rakovinové bunky.
Samotný ipilimumab sa používa na liečbu pokročilého štádia melanómu (typ rakoviny kože)
u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších.
Ipilimumab v kombinácii s nivolumabom sa používa na liečbu

pokročilého štádia melanómu (typ rakoviny kože) u dospelých,

pokročilého karcinómu z renálnych buniek (pokročilý nádor obličiek) u dospelých,

zhubný mezotelióm pleury (typ rakoviny, ktorá postihuje výstelku pľúc) u dospelých,

pokročilého kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva a konečníka) u dospelých,

pokročilého karcinómu pažeráka (rakovina pažeráka) u dospelých.
Ipilimumab v kombinácii s nivolumabom a chemoterapiou sa používa na liečbu pokročilého
nemalobunkového karcinómu pľúc (typ rakoviny pľúc) u dospelých.
Keďže sa YERVOY môže podávať v kombinácii s s inými protin
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
YERVOY 5 mg/ml infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý ml koncentrátu obsahuje 5 mg ipilimumabu.
Jedna 10 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg ipilimumabu.
Jedna 40 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg ipilimumabu.
Ipilimumab je plne ľudská monoklonálna protilátka (IgG1κ) proti CTLA-4 vytvorená technológiou
rekombinantnej DNA v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka.
Pomocné látky so známym účinkom:
Každý ml koncentrátu obsahuje 0,1 mmol sodíka, čo je 2,30 mg sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Infúzny koncentrát (sterilný koncentrát).
Číra až mierne opalescenčná, bezfarebná až svetložltá tekutina, ktorá môže obsahovať (niekoľko)
ľahkých častíc a má pH 7,0 a osmolaritu 260 – 300 mOsm/kg.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Melanóm
YERVOY v monoterapii je indikovaný dospelým a dospievajúcim vo veku 12 rokov a starším na
liečbu pokročilého (neresekovateľného alebo metastatického) melanómu (pozri časť 4.4).
YERVOY v kombinácii s nivolumabom je indikovaný dospelým na liečbu pokročilého
(neresekovateľného alebo metastatického) melanómu.
Čo sa týka monoterapie nivolumabom, predĺžené prežívanie bez progresie (progression-free survival,
PFS) a celkové prežívanie (overall survival, OS) pre kombináciu nivolumabu s ipilimumabom je
potvrdené iba u pacientov s malou expresiou PD-L1 v nádore (pozri časti 4.4 a 5.1).
Karcinóm z renálnych buniek (Renal Cell Carcinoma, RCC)
YERVOY v kombinácii s nivolumabom je indikovaný na prvú líniu liečby dospelých pacientov so
stredne pokročilým/s pokročilým málo rizikovým karcinómom z renálnych buniek (pozri časť 5.1).
Nemalobunkový karcinóm pľúc (Non-small cell lung cancer, NSCLC)
YERVOY v kombinácii s nivolumabom a 2 cyklami chemoterapie založenej na platine je indikovaný
dospelým na prvú líniu liečby metastati
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták čeština 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták poľština 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 20-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 07-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 07-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 07-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 20-04-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov