Xeplion

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

paliperidón palmitát

Dostupné z:

Janssen-Cilag International N.V.

ATC kód:

N05AX13

INN (Medzinárodný Name):

paliperidone

Terapeutické skupiny:

Psycholeptics,

Terapeutické oblasti:

schizofrénie

Terapeutické indikácie:

Xeplion je indikovaný na udržiavaciu liečbu schizofrénie u dospelých pacientov stabilizovaných paliperidónom alebo risperidónom. In selected adult patients with schizophrenia and previous responsiveness to oral paliperidone or risperidone, Xeplion may be used without prior stabilisation with oral treatment if psychotic symptoms are mild to moderate and a long-acting injectable treatment is needed.

Prehľad produktov:

Revision: 14

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-03-04

Príbalový leták

                
70
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
71
Písomná informácia pre používateľa
Xeplion 25 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Xeplion 50 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Xeplion 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Xeplion 100 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Xeplion 150 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Paliperidón
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Xeplion a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Xeplion
3.
Ako používať Xeplion
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Xeplion
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Xeplion a na čo sa používa
Xeplion obsahuje liečivo paliperidón, ktoré patrí do skupiny antipsychotík a používa sa ako
udržiavacia liečba pri príznakoch schizofrénie u dospelých pacientov stabilizovaných na paliperidóne
alebo risperidóne.
Ak ste zareagovali v minulosti na liečbu paliperidónom alebo risperidónom a máte mierne až stredne
závažné príznaky, váš lekár môže začať liečbu Xeplionom bez predchádzajúcej stabilizácie
paliperidónom alebo risperidónom.
Schizofrénia je ochorenie s „pozitívnymi“ a „negatívnymi“ príznakmi. Pozitívne znamená nadmerný
výskyt príznakov, ktoré za normálnych okolností nie sú prítomné. Osoba so schizofréniou môže
napr
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Xeplion 25 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Xeplion 50 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Xeplion 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Xeplion 100 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Xeplion 150 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
25 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 39 mg paliperidón palmitátu zodpovedajúceho 25 mg
paliperidónu.
50 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 78 mg paliperidón palmitátu zodpovedajúceho 50 mg
paliperidónu.
75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 117 mg paliperidón palmitátu zodpovedajúceho 75 mg
paliperidónu.
100 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 156 mg paliperidón palmitátu zodpovedajúceho 100 mg
paliperidónu.
150 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním
Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 234 mg paliperidón palmitátu zodpovedajúceho 150 mg
paliperidónu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním.
Suspenzia je bielej až sivobielej farby. Suspenzia má neutrálne pH (približne 7,0).
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Xeplion je indikovaný na udržiavaciu liečbu schizofrénie dospelým pacientom stabilizovaným
pomocou paliperidónu alebo risperidónu.
U vybraných dospelých pacientov so schizofréniou a s predchádzajúcou odpoveďou na liečbu
perorálnym paliperidónom alebo risperidónom sa môže Xeplion podávať bez predchádzajúcej
stabilizácie prostredníctvom perorálnej liečby v prípade, že sa u nich vyskytujú mierne až stredne
závažné psychoti
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 27-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 27-05-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 27-05-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 27-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 27-05-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov