Xalkori

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

crizotinib

Dostupné z:

Pfizer Europe MA EEIG

ATC kód:

L01ED01

INN (Medzinárodný Name):

crizotinib

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Karcinóm, pľúc bez malých buniek

Terapeutické indikácie:

XALKORI as monotherapy is indicated for:The first‑line treatment of adults with anaplastic lymphoma kinase (ALK)‑positive advanced non‑small cell lung cancer (NSCLC)The treatment of adults with previously treated anaplastic lymphoma kinase (ALK)‑positive advanced non‑small cell lung cancer (NSCLC)The treatment of adults with ROS1‑positive advanced non‑small cell lung cancer (NSCLC)The treatment of paediatric patients (age ≥6 to.

Prehľad produktov:

Revision: 33

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-10-23

Príbalový leták

                
57
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
58
Písomná informácia pre používateľa
XALKORI 200 mg tvrdé kapsuly
XALKORI 250 mg tvrdé kapsuly
krizotinib
Zámená „vy“ a „váš“ sa vzťahujú aj na dospelého pacienta aj na opatrovateľa detského
pacienta.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je XALKORI a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete XALKORI
3.
Ako užívať XALKORI
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať XALKORI
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je XALKORI a na čo sa používa
XALKORI je protinádorový liek, ktorý obsahuje liečivo krizotinib, používané na liečbu dospelých
pacientov s určitým typom karcinómu pľúc nazývaným nemalobunkový karcinóm pľúc, ktorý sa
prezentuje špecifickou prestavbou alebo defektom buď na géne nazývanom kináza anaplastického
lymfómu (ALK) alebo na géne nazývanom ROS1.
XALKORI vám môže byť predpísané na počiatočnú liečbu, ak máte ochorenie v pokročilom štádiu
karcinómu pľúc.
XALKORI vám môže byť predpísané, ak máte ochorenie v pokročilom štádiu a predchádzajúca liečba
ho nepomohla zastaviť.
XALKORI môže spomaliť alebo zastaviť rast karcinómu pľúc. Môže pomôcť zmenšiť nádory.

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
XALKORI 200 mg tvrdé kapsuly
XALKORI 250 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
XALKORI 200 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 200 mg krizotinibu.
XALKORI 250 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 250 mg krizotinibu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá kapsula
XALKORI 200 mg tvrdé kapsuly
Biela nepriehľadná a ružová nepriehľadná tvrdá kapsula s vytlačeným nápisom „Pfizer“ na viečku
a „CRZ 200“ na tele kapsuly.
XALKORI 250 mg tvrdé kapsuly
Ružová nepriehľadná tvrdá kapsula s vytlačeným nápisom „Pfizer“ na viečku a „CRZ 250“ na tele
kapsuly.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
XALKORI ako monoterapia je indikované:

na prvolíniovú liečbu dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc
(NSCLC, non-small cell lung cancer) s pozitivitou kinázy anaplastického lymfómu (ALK,
anaplastic lymphoma kinase)

na liečbu dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC)
s pozitivitou kinázy anaplastického lymfómu (ALK) po predchádzajúcej liečbe

na liečbu dospelých pacientov s ROS1-pozitívnym pokročilým nemalobunkovým
karcinómom pľúc (NSCLC)

na liečbu pediatrických pacientov (vo veku ≥ 6 až < 18 rokov) s relapsovaným
alebo refraktérnym systémovým anaplastickým veľkobunkovým lymfómom (ALCL,
anaplastic large cell lymphoma) s pozitivitou kinázy anaplastického lymfómu (ALK)

na liečbu pediatrických pacientov (vo veku ≥ 6 až < 18 rokov) s neresekovateľným,
rekurentným alebo refraktérnym zápalovým myofibroblastickým tumorom (IMT,
inflammatory myofibroblastic tumor) s pozitivitou kinázy anaplastického lymfómu (ALK)
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu XALKORI má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s podávaním protinádorových liekov.
3
Testovanie ALK a ROS1
Pre výber pa
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták čeština 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták poľština 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 02-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 02-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 02-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 02-12-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov