Vizamyl

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

fluémetamol (18F)

Dostupné z:

GE Healthcare AS

ATC kód:

V09AX04

INN (Medzinárodný Name):

flutemetamol (18F)

Terapeutické skupiny:

Diagnostické rádiofarmaká

Terapeutické oblasti:

Radionuclide Imaging; Alzheimer Disease

Terapeutické indikácie:

Tento liek je určený len na diagnostické účely. Vizamyl je radiopharmaceutical liek indikovaný na Pozitrón Emisnej Tomografie (PET) zobrazovanie β amyloid neuritic doska hustota v mozgy dospelých pacientov s kognitívnych schopností, ktoré sú hodnotené na Alzheimerovej choroby (AD) a iné príčiny kognitívnych schopností. Liek Vizamyl sa má používať spolu s klinickým hodnotením. Negatívne kontroly označuje riedke, alebo nie, plakety, čo nie je v súlade s diagnózou REKLAMY.

Prehľad produktov:

Revision: 14

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2014-08-22

Príbalový leták

                32
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
33
Písomná informácia pre používateľa
VIZAMYL 400 MBq/ml injekčný roztok
flutemetamol (
18
F)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám tento liek podajú, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek otázky, spýtajte sa lekára nukleárnej medicíny, ktorý bude dohliadať na
vaše vyšetrenie.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára nukleárnej medicíny. To
sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.
Čo je VIZAMYL a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú VIZAMYL
3.
Ako bude VIZAMYL použitý
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako sa VIZAMYL uchováva
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je VIZAMYL a na čo sa používa
VIZAMYL obsahuje liečivo flutemetamol (
18
F) a používa sa na diagnostikovanie Alzheimerovej
choroby a v iných prípadoch straty pamäte.
Tento liek je rádiofarmakum na diagnostické použitie.
VIZAMYL sa používa na diagnostiku Alzheimerovej choroby a iných príčin straty pamäte. Podáva sa
dospelým, ktorí majú problémy s pamäťou predtým ako podstúpia snímanie mozgu nazývané
Pozitrónová emisná tomografia (PET). Toto snímanie spolu s ďalšími testami mozgových funkcií
pomôže vášmu lekárovi stanoviť, či sa vo vašom mozgu nachádzajú β-amyloidné plaky. ß-amyloidné
plaky sú zanesené miesta niekedy prítomné v mozgu ľudí s demenciou (ako je napríklad Alzheimerova
choroba).
Výsledky testu máte prediskutovať s lekárom, ktorý požiadal o sken.
Použitie VIZAMYLU zahŕňa vystavenie malým množstvám rádioaktivity. Váš lekár a lekár
nukleárnej medicíny usúdili, že klinický prínos to
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
VIZAMYL 400 MBq/ml injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý ml injekčného roztoku obsahuje v dni a čase kalibrácie 400 MBq flutemetamolu (
18
F).
Aktivita jednej liekovky sa v dni a čase kalibrácie pohybuje od 400 MBq do 4000 MBq alebo od
400 MBq do 6000 MBq.
Fluór (
18
F) sa rozpadá na stabilný izotop kyslíka (
18
O) s polčasom rozpadu približne 110 minút
emisiou pozitrónu s radiáciou 634 keV, ktorú nasleduje radiácia anihilačných fotónov 511 keV.
Pomocné látky so známym účinkom
Každý ml roztoku obsahuje 55,2 mg etanolu a 4,1 mg sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Číry, bezfarebný až jemne žltkastý roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Tento liek je len na diagnostické použitie.
VIZAMYL je rádiofarmakum indikované na vyšetrenie pozitrónovou emisnou tomografiou (Positron
Emission Tomography, PET) na zobrazenie hustoty β-amyloidných neuritických plakov v mozgu
dospelých pacientov s kognitívnou poruchou, ktorí sú vyšetrovaní na Alzheimerovu chorobu
(Alzheimer disease, AD) alebo na iné príčiny kognitívnej poruchy. VIZAMYL sa má používať
v spojení s klinickým vyšetrením.
Negatívny sken obsahuje veľmi malé množstvo plakov alebo žiadne plaky, čo je stav, ktorý
nezodpovedá diagnóze AD. Obmedzenia pri interpretácii pozitívneho skenu sú uvedené časti 4.4 a 5.1.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
O PET sken s použitím flutemetamolu (
18
F) môžu požiadať iba lekári skúsení v liečbe
neurodegeneratívnych porúch.
Snímky získané pomocou VIZAMYLU majú interpretovať iba hodnotitelia vyškolení v hodnotení
PET snímok s flutemetamolom (
18
F). V prípade, že sa nedá presne zistiť rozloženie šedej hmoty a
rozhranie šedej a bielej hmoty na PET skene, odporúča sa u pacientov použiť snímku získanú súbežne
pomocou počítačovej tomografie (CT) 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 29-09-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 21-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 21-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 21-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 21-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 29-09-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov