Vipdomet

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Príbalový leták Príbalový leták (PIL)
09-09-2022

Aktívna zložka:

alogliptin benzoate, hydrochlorid metformín

Dostupné z:

Takeda Pharma A/S

ATC kód:

A10BD13

INN (Medzinárodný Name):

alogliptin, metformin

Terapeutické skupiny:

Combinations of oral blood glucose lowering drugs, Drugs used in diabetes

Terapeutické oblasti:

Diabetes mellitus, typ 2

Terapeutické indikácie:

Vipdomet is indicated in the treatment of adult patients aged 18 years and older with type-2 diabetes mellitus: , as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adult patients, inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin alone, or those already being treated with the combination of alogliptin and metformin;, in combination with pioglitazone (i. triple kombinovaná liečba) ako doplnok stravy a cvičenia dospelých pacientov nedostatočne kontrolované na ich maximálna tolerovaná dávka metformín a pioglitazone; v kombinácii s inzulínom (i. triple kombinovaná liečba) ako doplnok stravy a cvičenia na zlepšenie glykemický kontroly u pacientov, keď inzulínu v stabilnej dávke a metformínom sám neposkytujú dostatočnú glykemický ovládanie.

Prehľad produktov:

Revision: 10

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-09-18

Príbalový leták

                
43
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
44
Písomná informácia pre používateľa
Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obalené tablety
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg filmom obalené tablety
alogliptín/metformín hydrochlorid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Vipdomet a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vipdomet
3.
Ako užívať Vipdomet
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Vipdomet
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Vipdomet a na čo sa používa
Čo je Vipdomet
Vipdomet obsahuje v jednej tablete dve rôzne liečivá s názvom alogliptín a metformín:
-
alogliptín patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory DPP-4 (inhibítory
dipeptidylpeptidázy-4). Účinkom alogliptínu je zvýšenie hladiny inzulínu v tele po jedle
a zníženie množstva cukru v tele.
-
metformín patrí do skupiny liečiv nazývaných biguanidy, ktoré tiež pomáhajú znižovať hladinu
cukru v krvi znižovaním množstva cukru produkovaného v pečeni a zefektívnením účinku
inzulínu.
Obe tieto skupiny liečiv sú „perorálne antidiabetiká“.
Na čo sa Vipdomet používa
Vipdomet sa používa na znižovanie hladiny cukru v krvi u dospelých pacientov s diabetom 2. typu.
Diabetes 2. typu sa tiež nazýva diabetes mellitus nezávisl
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obalené tablety
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje alogliptín benzoát zodpovedajúci 12,5 mg alogliptínu a 850 mg metformín
hydrochloridu.
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje alogliptín benzoát zodpovedajúci 12,5 mg alogliptínu a 1 000 mg metformín
hydrochloridu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obalené tablety
Svetložlté, podlhovasté (približne 21,0 mm dlhé a 10,1 mm široké), bikonvexné, filmom obalené
tablety s označením „12.5/850“ vyrazeným na jednej strane a označením „322M“ vyrazeným na
druhej strane.
Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg filmom obalené tablety
Bledožlté, podlhovasté (približne 22,3 mm dlhé a 10,7 mm široké), bikonvexné, filmom obalené
tablety s označením „12.5/1000“ vyrazeným na jednej strane a označením „322M“ vyrazeným na
druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Vipdomet je indikovaný na liečbu dospelých pacientov vo veku 18 a viac rokov s ochorením diabetes
mellitus 2. typu:
-
ako prídavný liek k diéte a k cvičeniu na zlepšenie kontroly glykémie u dospelých pacientov
s neadekvátnou kontrolou svojej maximálnej tolerovanej dávky samotného metformínu alebo
u pacientov, ktorí sa už liečia kombináciou alogliptínu a metformínu.
-
v kombinácii s pioglitazónom (t.j. kombinovaná liečba tromi liekmi) ako prídavný liek k diéte
a k cvičeniu u dospelých pacientov s neadekvátnou kontrolou svojej maximálnej tolerovanej
dávky metformínu a pioglitazónu.
-
v kombinácii s inzulínom (t.j. kombinovaná liečba tromi liekmi) ako prídavný liek k diéte
a k cvičeniu na zlepšenie glykemickej kontroly u pacientov, keď inzulín v
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 14-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-09-2022

Zobraziť históriu dokumentov