VINORELBINE/SPECIFAR 50MG/5ML SOL.INF

Grécko - gréčtina - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Aktívna zložka:
VINORELBINE
Dostupné z:
SPECIFAR ABEE
ATC kód:
L01CA04
Dávkovanie:
50MG/5ML
Forma lieku:
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
Terapeutické oblasti:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Číslo povolenia:
2729201

Prečítajte si celý dokument

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.ΟΝΟΜΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Vinorelbine/Specifar10mg/1ml&50mg/5mlδιάλυμαγιαενδοφλέβιαέγχυση

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

Γιαταέκδοχα,βλ.6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΜΟΡΦΗ

Ανοιχτόκίτρινο,διαυγέςδιάλυμαγιαενδοφλέβιαέγχυση

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

4.1.Θεραπευτικέςενδείξεις

Θεραπείατουμημικροκυτταρικούκαρκίνουτουπνεύμονακαιωςμονοθεραπεία.

Θεραπείαδεύτερηςήτρίτηςγραμμήςτουπροχωρημένουκαρκίνουτουμαστούσεπεριπτώσεις

ασθενώνανθεκτικώνστιςανθρακυκλίνεςωςμονοθεραπείαήσεσυνδυασμόμεάλλα

κυτταροστατικάφάρμακα.

Ανακουφιστικήθεραπείατουανθεκτικούστηνορμονοθεραπείακαρκίνουτουπροστάτη,

μαζίμεαπότουστόματοςχορηγούμενηθεραπείαχαμηλήςδόσηςκορτικοστεροειδών.

4.2.Δοσολογίακαιμέθοδοςχορήγησης

ΤοVinorelbine/Specifarπρέπειναχορηγείταιυπότηνεπίβλεψηιατρούμεεμπειρίαστηχρήση

χημειοθεραπείας.

Αυστηράγιαενδοφλέβιαχορήγησημετάαπότηνκατάλληληαραίωση.

Ηχρήσητηςενδορραχιαίαςοδούαντενδείκνυται.

Γιαοδηγίεςχρήσης,χειρισμούκαιαπόρριψης:ανατρέξτεστηνπαράγραφο6.6.

ΣυνιστάταιναεγχέετετοVinorelbine/Specifarσεχρονικόδιάστημα6-10λεπτώνμετάαπό

ΔΡΑΣΤΙΚΗΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

10mg/1ml 50mg/5ml

Vinorelbineditartrate(mg) 13,85 69,25

ΑντιστοιχείσεΒινορελβίνη(INN)

βάση(mg) 10,00 50,00

1

Ηχορήγησηθαπρέπειπάνταναακολουθείταιαπότουλάχιστον250mlενόςισοτονικού

διαλύματοςέγχυσηςπροςέκπλυσητηςφλέβας.

Μημικροκυτταρικόςκαρκίνοςτουπνεύμονα&προχωρημένοςκαρκίνοςτουμαστού

Στημονοθεραπείαησυνήθηςχορηγούμενηδόσηείναι25-30mg/m2εβδομαδιαίως.

Στηνπερίπτωσηπολυχημειοθεραπείας,ηδόσηκαιησυχνότηταχορήγησηςεξαρτώνταιαπότο

θεραπευτικόσχήμα.

Ανθεκτικόςστηνορμονοθεραπείακαρκίνοςτουπροστάτη

Ησυνηθισμένηδόσηείναι30mg/m 2 ,χορηγούμενηκατάτιςημέρες1και8κάθε3εβδομάδες,με

καθημερινήαπότουστόματοςαγωγήκορτικοστεροειδώνχαμηλήςδόσης(π.χ.hydrocortisone40

mg/ημέρα).

Είναιαπαραίτητοναβεβαιωθείτεότιηβελόναέχειτοποθετηθείσωστάστηφλέβαπριναρχίσετε

τηνέγχυσητουVinorelbine/Specifar.ΕάντοVinorelbine/Specifarδιηθήσειτουςπέριξιστούςκατά

τηδιάρκειατηςενδοφλέβιαςχορήγησης,θαπροκαλέσεισοβαρόερεθισμό.Στηνπερίπτωσηαυτή,

συνιστάταιηδιακοπήτηςέγχυσηςκαιηχορήγησητηςυπόλοιπηςδόσηςσεάλληφλέβα.

Ηκλινικήεμπειρίαδενέχειαναδείξειδιαφορέςστουςηλικιωμένους,όμωςδενείναιδυνατόννα

αποκλειστείηπερίπτωσηαυξημένηςευαισθησίαςορισμένωνηλικιωμένωνασθενών.

Ηασφάλειακαιαποτελεσματικότητασταπαιδιάδενέχουνεπιβεβαιωθεί.

Γιαπροσαρμογήτηςδόσηςσεειδικέςομάδεςασθενών,ανατρέξτεστηνπαράγραφο4.4:

«Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση».

4.3.Αντενδείξεις

Γνωστήυπερευαισθησίαστηβινορελβίνηήοποιαδήποτεάλλααλκαλοειδήτηςvinca

Αριθμόςουδετερόφιλων<1500/mm3ήσοβαρήλοίμωξηταυτόχροναήπρόσφατα(μέσα

σε2εβδομάδες)

Κύηση

Γαλουχία

Σοβαρήηπατικήανεπάρκεια

Ασθενείςσεμακροχρόνιαθεραπείαμεοξυγόνο

Γενικάτοφάρμακοαυτόδενπρέπειναχορηγείταιταυτόχροναμεεμβόλιαπουπεριέχουνζώντες

εξασθενημένουςιούς(εκτόςτουκίτρινουπυρετού)καιitraconazole.

4.4Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσεις&ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηχρήση

Καθώςηαναστολήτουαιμοποιητικούσυστήματοςείναιοκύριοςκίνδυνοςπουσχετίζεταιμετο

Vinorelbine/Specifar,θαπρέπειναπραγματοποιείταιαυστηρόςαιματολογικόςέλεγχοςκατάτη

διάρκειατηςθεραπείας(προσδιορισμόςεπιπέδουαιμοσφαιρίνηςκαιαριθμόςλευκοκυττάρων,

ουδετερόφιλωνκαιαιμοπεταλίωνκατάτηνημέρακάθενέαςχορήγησης).

Ηανεπιθύμητηενέργειαπουπεριορίζειτηδόσηείναικυρίωςηουδετεροπενία.Αυτήηεπίδραση

δενείναισυσσωρευτική,έχονταςτηχαμηλότερητιμήτηςμεταξύτωνημερών7και14μετάτη

χορήγησηκαιείναιπολύγρήγορααναστρέψιμημέσασε5έως7ημέρες.Εάνοαριθμόςτων

ουδετερόφιλωνείναικάτωαπό1500/mm 3 και/ήοαριθμόςτωναιμοπεταλίωνείναικάτωαπό

75000/mm3,τότεηθεραπείαπρέπεινακαθυστερήσειμέχριτηνανάρρωση.

Εάνοασθενήςπαρουσιάζεισημείαήσυμπτώματαπουυποδηλώνουντηνύπαρξηλοίμωξης,

πρέπειναξεκινήσειγρήγοραηκατάλληληέρευνα.

Απαιτείταιιδιαίτερηπροσοχήότανσυνταγογραφείτετοπροϊόνγιαασθενείςμειστορικό

ισχαιμικήςκαρδιακήςνόσου.

ΟιφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτουVinorelbine/Specifarδεντροποποιούνταισεασθενείςπου

παρουσιάζουνμέτριαέωςσοβαρήηπατικήανεπάρκεια.Παρόλααυτά,σεμιασυντηρητική

προσέγγισησυνιστάταιηδόσηναμειώνεταικατάτο1/3καιναπαρακολουθούνταιστενάοι

αιματολογικέςπαράμετροισεασθενείςμεσοβαρήηπατικήανεπάρκειακαθώς,ημέγιστηδόση

πουχορηγήθηκεσεαυτήντηνυποομάδαασθενώνήταν20mg/m 2 .

ΤοVinorelbine/Specifarδενπρέπειναχορηγείταιταυτόχροναμεακτινοθεραπείαεάντοπεδίοτης

θεραπείαςπεριλαμβάνειτοήπαρ.

Καθώςυπάρχειχαμηλόεπίπεδονεφρικήςαπέκρισης,δενυπάρχεικαμιάφαρμακοκινητική

αιτιολογίαγιαμείωσητηςδόσηςτουVinorelbine/Specifarσεασθενείςμεμειωμένηνεφρική

λειτουργία.Λόγωόμωςτηςέλλειψηςστοιχείωνσεπεριπτώσειςνεφρικήςανεπάρκειας,συνιστάται

μεγάληπροσοχήκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.

Κάθεεπαφήμεταμάτιαπρέπεινααποφεύγεταιαυστηρά:υπάρχεικίνδυνοςσοβαρούερεθισμού

ακόμακαιεξέλκωσηςτουκερατοειδούςχιτώνα,εάντοφάρμακοεκτοξευθείυπόπίεση.Σε

περίπτωσηεπαφής,θαπρέπειναγίνειαμέσωςέκπλυσητουματιούμεάφθονοδιάλυμα

φυσιολογικούορού.

4.5Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

3

ΟσυνδυασμόςτουVinorelbine/Specifarμεάλλαφάρμακαμεγνωστήτοξικότητατουμυελούτων

οστών,είναιδυνατόνναεπιφέρειπαρόξυνσητωνμυελοκατασταλτικώνανεπιθύμητωνενεργειών.

ΚαθώςτοCYP3Α4κυρίωςεμπλέκεταιστομεταβολισμότουVinorelbine/Specifar,συνδυασμός

μεπαράγοντεςοιοποίοιενεργοποιούνήαναστέλλουναυτότοισοένζυμο,ενδέχεταινα

αλλοιώσουντιςφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτουVinorelbine/Specifar.Οσυνδυασμός

Vinorelbine/Specifar–cisplatinδενέχειδείξεικαμίααλληλεπίδρασηστιςφαρμακοκινητικές

παραμέτρους.Όμως,ησυχνότηταεμφάνισηςουδετεροπενίαςσχετιζόμενηςμετηχορήγησητου

Vinorelbine/Specifarσεσυνδυασμόμεcisplatinείναιμεγαλύτερηαπότησχετιζόμενημετη

χορήγησητουVinorelbine/Specifarωςμόνουπαράγοντα.

ΗταυτόχρονηχορήγησηVinorelbine/Specifarμεitraconazoleπρέπεινααποφεύγεται,γιατί

μειώνεταιομεταβολισμόςτουαντιμιτωτικούπαράγοντααπότοήπαρκαιαυξάνεταιέτσιη

νευροτοξικότητάτου.

ΑπαιτείταιιδιαίτερηπροσοχήκατάτησυγχορήγησητουVinorelbine/SpecifarμεmitomycinC

γιατίαυξάνεταιοκίνδυνοςτοξικότηταςτηςβινορελβίνηςστουςπνεύμονες.

4.6Κύησηκαιγαλουχία

Κατάτηδιάρκειαμελετώναναπαραγωγήςσταπειραματόζωα,τοVinorelbine/Specifarήταν

θανατηφόρογιατοέμβρυοκαιτερατογόνο.Επομένως,τοVinorelbine/Specifarδενπρέπεινα

χρησιμοποιείταικατάτηνκύηση.Εάνπροκύψειεγκυμοσύνηκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας,θα

πρέπειναπροταθείγενετικήσυμβουλευτική.

Γυναίκεςμεδυναμικήτεκνοποίησηςπρέπειναχρησιμοποιούναποτελεσματικήαντισυλληπτική

αγωγήκατάτηδιάρκειατηςθεραπείας.

ΔενείναιγνωστόκατάπόσοτοVinorelbine/Specifarπερνάστομητρικόγάλα.Οθηλασμόςπρέπει

ναδιακόπτεταιπριντηνέναρξητηςθεραπείαςμεVinorelbine/Specifar.

4.7Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Δενέχουνδιεξαχθείμελέτεςσχετικάμετιςεπιδράσειςστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμού

μηχανημάτων.

4.8.Ανεπιθύμητεςενέργειες

ΑιμοποιητικόΣύστημα

Ηπεριοριστικήτοξικότηταείναιηκαταστολήτουμυελούτωνοστώνμεαποτέλεσμακυρίως

τηνουδετεροπενία(G3:24,3%-G4:27,8%μετηβινορελβίνηωςμόνουπαράγοντα),ηοποίαείναι

αναστρέψιμημέσασε5έως7ημέρεςκαιμησυσσωρευτικήμετοχρόνο.

Αναιμία(G3-4:7,4%μετηβινορελβίνηωςμόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα)και

κοκκιοκυτοπενία(G3-4:2,5%μετηβινορελβίνηωςμόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα)

ενδέχεταιναπαρουσιασθούν,αλλάσπανίωςείναισοβαρήςμορφής.

Σεμερικέςπεριπτώσειςθεραπείαςανθεκτικούστηνορμονοθεραπείακαρκίνουτουπροστάτη

έχουναναφερθείτοξικοίθάνατοι.

Γαστρεντερικόσύστημα

Ενδέχεταιναπαρατηρηθούνναυτίακαιέμετος.Ησυχνότηταεμφάνισηςσοβαρώνεπιδράσεων

είναιχαμηλή(G3-4:2,2%μετηβινορελβίνηωςμόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα).Η

συχνότηταεμφάνισηςαυτώντωναντιδράσεωνενδέχεταινααυξηθείεφόσοντηβινορελβίνη

σχετίζεταιμεάλλουςχημειοθεραπευτικούςπαράγοντες.Αντιεμετικήαγωγήμπορείναμειώσειτην

εμφάνισήτους.

Δυσκοιλιότητακαιπαραλυτικόςειλεός(βλ.ΑυτόνομοΝευρικόΣύστημα).

Ηθεραπείαμπορείναξεκινήσειξανάμετάτηνεπαναφοράτηςφυσιολογικήςκινητικότηταςτου

εντέρου.

Ενδέχεταιναπαρατηρηθούνστοματίτιδακαιδιάρροια,συνήθωςήπιαςέωςμέτριαςβαρύτητας.

Έχουναναφερθείσπάνιεςπεριπτώσειςπαγκρεατίτιδας.

ΠεριφερικόΝευρικόΣύστημα

Οινευρολογικέςδιαταραχές(G3-4:2,7%μετηβινορελβίνηωςμόνουχημειοθεραπευτικού

παράγοντα)περιορίζονταιγενικάσεαπώλειατωναντανακλαστικώντωνεντωβάθειτενόντων.Η

ανάπτυξησοβαρήςπαραισθησίαςμεαισθητήριακαικινητικάσυμπτώματαείναισπάνια.Μετά

απόπαρατεταμένηθεραπείαέχειαναφερθείαδυναμίατωνκάτωάκρων.Αυτέςοιεπιδράσειςείναι

γενικάαναστρέψιμες.

ΑυτόνομοΝευρικόΣύστημα

Τοκύριοσύμπτωμαείναιηδυσκοιλιότητα(G3-4:2,7%μετηβινορελβίνηωςμόνουπαράγοντα

καιG3-4:4,1%μετοσυνδυασμότηςβινορελβίνηςκαιάλλωνχημειοθεραπευτικώνπαραγόντων)η

οποίασπανίωςεξελίσσεταισεπαραλυτικόειλεό.Ησυχνότηταεμφάνισηςαυτώντωναντιδράσεων

ενδέχεταινααυξηθείεφόσονηβινορελβίνησυνδυάζεταιμεάλλουςχημειοθεραπευτικούς

παράγοντες.

Δέρμα

Αλωπεκία,συνήθωςήπιαςμορφής,ενδέχεταιναεμφανισθεί(G>2:4,1%μετηβινορελβίνηως

μόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα).Σπανίως,ηβινορελβίνημπορείναπροκαλέσει

γενικευμένεςδερματικέςαντιδράσεις.

ΚαρδιαγγειακόΣύστημα

Έχουνυπάρξεισπάνιεςαναφορέςισχαιμικήςκαρδιακήςνόσου(στηθάγχη,έμφραγμα

5

μυοκαρδίου).

Ήπαρ

Έχουναναφερθείπαροδικέςαυξήσειςτωνδοκιμασιώντηςηπατικήςλειτουργίαςχωρίςκλινικά

συμπτώματα.

ΑναπνευστικόΣύστημα

Όπωςσυμβαίνεικαιμεταυπόλοιπααλκαλοειδήτηςvinca,δύσπνοιακαιβρογχόσπασμος

ενδέχεταιναπαρουσιασθούνσεσχέσημετηθεραπείαVinorelbine/Specifar.Έχουναναφερθεί

σπάνιεςπεριπτώσειςδιάμεσηςπνευμονοπάθειαςιδιαίτερασεασθενείςοιοποίοιακολουθούν

θεραπείαμεVinorelbine/Specifarσεσυνδυασμόμεmitomycin.

Τοπικέςαντιδράσεις

ΌπωςκαιταυπόλοιπααλκαλοειδήτηςvincaτοVinorelbine/Specifarείναιέναςμέτριος

φλυκταινογόνοςπαράγοντας.Αντιδράσειςστοσημείοτηςένεσηςενδέχεταιναπεριλαμβάνουν

ερύθημα,καυστικόάλγος,αλλοίωσηστοχρώματηςφλέβαςκαιτοπικήφλεβίτιδα(G3-4:3,7%με

τοVinorelbine/Specifarωςμόνουχημειοθεραπευτικούπαράγοντα).Σεσπάνιεςπεριπτώσειςέχει

παρατηρηθείτοπικήνέκρωση.Ησωστήτοποθέτησητηςενδοφλέβιαςβελόναςήτουκαθετήρακαι

bolusένεσηηοποίαακολουθείταιαπόκαλήέκπλυσητηςφλέβαςμπορούνναπεριορίσουναυτές

τιςεπιδράσεις.

Άλλεςανεπιθύμητεςεπιδράσεις

Αλλεργικέςεπιδράσεις,κόπωση,πυρετός,αρθραλγίασυμπεριλαμβανομένουκαιτουάλγουςστη

σιαγώνα,μυαλγία,πόνοισεδιάφορασημείασυμπεριλαμβανομένουτουθωρακικούάλγουςκαι

τουπόνουστοσημείοτουόγκου,έχουνπαρουσιασθείσεασθενείςπουλαμβάνουνθεραπεία

Vinorelbine/Specifar.

Έχουναναφερθείσπάνιεςπεριπτώσειςσοβαρήςυπονατριαιμίας.

4.9Υπερδοσολογία

Έχουναναφερθείτυχαίεςοξείεςυπερδοσολογίεςστονάνθρωπο:αυτέςμπορείναπροκαλέσουν

υποπλασίατουμυελούτωνοστώνηοποίαμερικέςφορέςσχετίζεταιμεπυρετό,λοίμωξηκαι

παραλυτικόειλεό.Πρέπειναεφαρμοστούνγενικάυποστηρικτικάμέτραμαζίμεμετάγγιση

αίματοςκαιαντιβιοτικήαγωγήευρέωςφάσματος,όπωςκρίνεταιαπαραίτητοαπότοθεράποντα

γιατρό.ΔενυπάρχεικανέναγνωστόαντίδοτογιατηνυπερδοσολογίατουVinorelbine/Specifar.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚωδικόςATC:L01CA04(ΑλκαλοειδήτηςVincaκαιανάλογα)

5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

ΤοVinorelbine/Specifarείναιέναςαντινεοπλασματικόςπαράγονταςτηςοικογένειαςτων

αλκαλοειδώντηςvincaόμως,σεαντίθεσημεταάλλααλκαλοειδήτηςvinca,τομόριοτης

καθαρανθίνηςτηςβινορελβίνηςέχειδομικάτροποποιηθεί.Σεμοριακόεπίπεδο,δραστηδυναμική

ισορροπίατηςτουμπουλίνηςμέσαστοσύστηματωνμικροσωληνίσκωντουκυττάρου.Αναστέλλει

τονπολυμερισμότηςτουμπουλίνηςκαισυνδέεταικατάπροτίμηση,στουςμιτωτικούς

μικροσωληνίσκους,επηρεάζονταςτουςαξονικούςμικροσωληνίσκουςμόνοσευψηλές

συγκεντρώσεις.Ηικανότηταγιααναστολήτηςελικοποίησηςτηςτουμπουλίνηςείναιμικρότερη

απόαυτήτηςvincristine.

ΤοVinorelbine/SpecifarπαρεμποδίζειτημίτωσηστηφάσηG2-M,προκαλώνταςτοθάνατοτου

κυττάρουστημετάφρασηήκατάτηδιάρκειατηςεπόμενηςμίτωσης.

5.2Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

Μετάαπόενδοφλέβιαbolusένεσηήέγχυσηστονάνθρωπο,ηβινορελβίνηαποβάλλεταισετρεις

φάσειςστοαίμα.Ακολουθείμιαφάσηαργήςαποβολής,μεμακρύτερματικόχρόνοημιζωής.

Οιμέσεςφαρμακοκινητικέςπαράμετροιαξιολογήθηκανστοαίμα.Οτερματικόςχρόνοςημιζωής

ήτανκατάμέσοόρο38±10ώρες.Ηκάθαρσητουαίματοςήτανυψηλή,προσέγγισετηνηπατική

ροήαίματοςκαιήτανκατάμέσοόρο0,72l/h/kg(εύρος0,32–1,26l/h/kg),ενώοόγκος

κατανομήςστηνκατάστασηισορροπίαςήτανυψηλός,κατάμέσοόρο21,2l/kgυποδεικνύοντας

εκτενήκατανομήστουςιστούς.

Υπάρχεισημαντικήεπαναπρόσληψητηςβινορελβίνηςστουςπνεύμονεςόπωςαξιολογήθηκεαπό

χειρουργικέςπνευμονικέςβιοψίες,εμφανίζονταςέωςκαι300φορέςυψηλότερεςσυγκεντρώσεις

απ’ότιστονορό.Ηβινορελβίνηδενέχειεντοπισθείστοκεντρικόνευρικόσύστημα.Ηδέσμευση

μετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςείναιασθενής(13,5%).Όμωςηβινορελβίνηδεσμεύεταιέντονα

στακύτταρατουαίματοςκαιιδιαίτεραστααιμοπετάλια(78%).

Οιφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτηςενδοφλέβιαςβινορελβίνης,αποδείχθηκανότιείναιγραμμικές

έωςκαιτοεπίπεδοδόσηςτων45mg/m 2 .

ΗβινορελβίνημεταβολίζεταικυρίωςαπότηνCYP3Α4ισομορφήτουκυτοχρώματοςΡ450.Όλοι

οιμεταβολίτεςέχουναναγνωρισθείκαικανέναςδενείναιενεργόςεκτόςαπότον4-O-

deacetylvinorelbine,οοποίοςείναιοκύριοςμεταβολίτηςστοαίμα.Δενέχουνπαρατηρηθεί

σουλφονικοίήγλυκουρονικοίμεταβολίτες.Ηνεφρικήαποβολήείναιχαμηλή(<20%τηςδόσης)

καισχετίζεταικυρίωςμετηνμητρικήουσία(parentcompound).Ηαπέκκρισημέσωτων

χοληφόρωνείναιηκύριαοδόςαποβολήςκαιτωνμεταβολιτώνκαιτηςαναλλοίωτηςβινορελβίνης,

ηοποίαείναιηκύριαουσίαπουανακτάται.

7

Δενέχουναξιολογηθείοιεπιδράσειςτηςνεφρικήςδυσλειτουργίαςστησυμπεριφοράτης

βινορελβίνης.Όμως,ημείωσητηςδόσηςπαρουσίανεφρικήςανεπάρκειαςδενενδείκνυταιλόγω

τηςχαμηλήςνεφρικήςαποβολήςτης.Μιαπρώτημελέτηέχεικαταγράψειτιςεπιδράσειςτης

ηπατικήςανεπάρκειαςστιςφαρμακοκινητικέςπαραμέτρουςτηςβινορελβίνης.Αυτήημελέτη

διεξήχθησεασθενείςμεηπατικέςμεταστάσειςλόγωκαρκίνουτουμαστούκαικατέληξεστο

συμπέρασμαότιμιααλλαγήστημέσηκάθαρσητηςβινορελβίνηςπαρατηρήθηκεμόνοόταν

εμπλέκετοπερισσότεροαπότο75%τουήπατος.ΜιαφαρμακοκινητικήμελέτηφάσηςΙγιατην

προσαρμογήτηςδόσηςδιεξήχθησεκαρκινικούςασθενείςμεηπατικήδυσλειτουργία:6ασθενείς

μεμέτριαδυσλειτουργία(Χολερυθρίνη≤2xUNLκαιΤρανσαμινάσες≤5xUNL)ακολούθησαν

αγωγήμεέωςκαι25mg/m2και8ασθενείςμεσοβαρήδυσλειτουργία(Χολερυθρίνη>2xUNL

και/ήΤρανσαμινάσες>5xUNL)ακολούθησαναγωγήμεέωςκαι20mg/m2βινορελβίνη.Ημέση

ολικήκάθαρσησεαυτέςτιςδύουποομάδεςασθενώνήτανπαρόμοιαμεαυτήσεασθενείςμε

φυσιολογικήηπατικήλειτουργία.Επομένως,οιφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτηςβινορελβίνηςδεν

τροποποιούνταισεασθενείςπουπαρουσιάζουνμέτριαέωςσοβαρήηπατικήανεπάρκεια.Παρόλα

αυτά,σεμιασυντηρητικήπροσέγγισησυνιστάταιηδόσηναμειώνεταικατάτο1/3καινα

παρακολουθούνταιστενάοιαιματολογικέςπαράμετροισεασθενήμεσοβαρήηπατικήανεπάρκεια

καθώς,ημέγιστηδόσηπουχορηγήθηκεσεαυτήντηνυποομάδαασθενώνήταν20mg/m 2 .

Αποδείχθηκεμιαισχυρήσυσχέτισημεταξύέκθεσηςτηςουσίαςστοαίμακαιτηνμείωσητων

λευκοκυττάρωνήτωνπολυμορφοπύρηνων(ΡΜΝ).

5.3.Προκλινικάστοιχείαγιατηνασφάλεια

Ταπροκλινικάδεδομέναδεναναδεικνύουνοποιοδήποτειδιαίτεροκίνδυνογιατονάνθρωπομε

βάσητιςσυνήθειςμελέτεςτοξικότηταςεπαναλαμβανόμενηςδόσηςούτεκαρκινογόνοδυναμική.

ΥποτίθεταιότιτοVinorelbine/Specifarμπορείναέχειμεταλλαξιογόνοδράση(ανευπλοειδίακαι

πολυπλοειδία)στονάνθρωπο.

Κατάτηδιάρκειαμελετώναναπαραγωγήςσταπειραματόζωα,τοVinorelbine/Specifarήταν

θανατηφόροκαιτερατογόνογιατοέμβρυο.

Δεναποδείχθηκαναιμοδυναμικέςεπιδράσειςσεσκύλουςπουελάμβανανβινορελβίνηστημέγιστη

ανεκτήδόση.Μόνομερικέςελάχιστες,μησημαντικέςδιαταραχέςτηςεπαναπόλωσης

παρατηρήθηκανόπωςκαιμεάλλααλκαλοειδήτηςvincaπουεξετάσθηκαν.Δενπαρατηρήθηκε

καμίαεπίδρασηστοκαρδιαγγειακόσύστημασταπρωτεύονταθηλαστικάπουελάμβαναν

επαναλαμβανόμενεςδόσειςβινορελβίνηγιαδιάστημα39εβδομάδων.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1Κατάλογοςμεταέκδοχα

Waterforinjections

6.2.Ασυμβατότητες

Το Vinorelbine/Specifar δενπρέπειναδιαλύεταισεαλκαλικάδιαλύματα(υπάρχειοκίνδυνοςνα

σχηματισθείίζημα).

Αυτότοφαρμακευτικόπροϊόνδενπρέπεινααναμιγνύεταιμεάλλαφαρμακευτικάπροϊόνταεκτός

απόαυτάπουαναφέρονταιστηνπαράγραφο6.6.

6.3.Διάρκειαζωής

3χρόνια

6.4.Ειδικέςπροφυλάξειςγιατηναποθήκευση

Φυλάσσετεσεψυγείο(2ºC-8ºC)προστατευμένοαπότοφώς.

Μετάτηνανασύστασηδιατηρείταιγια72ώρεςστοψυγείο(2ºC-8ºC).

6.5.Φύσηκαι συστατικάτουπεριέκτη

ΔιάλυμαγιαενδοφλέβιαέγχυσησυσκευασμένοσεtypeIδιαυγήγυάλιναφιαλίδιααναλόγου

όγκου,πουκλείνουνμεβρωμοβουτυλικόπώμα.Τοπώμακαλύπτεταιμεκάλυμμααλουμινίουπου

περιβάλλεταιαπόταινίαασφαλείαςαπόπολυπροπυλένιο.

Διατίθεταισεκουτιάμε1φιαλίδιοτου1mlκαισεκουτιάμε1φιαλίδιοτων5ml.

6.6.Οδηγίεςγια τηχρήσηκαιτοχειρισμό

Ηπροετοιμασίακαιηχορήγησητου Vinorelbine/Specifar πρέπειναγίνονταιαπόεκπαιδευμένο

προσωπικό.Πρέπειναφορώνταικατάλληλαπροστατευτικάματιών,γάντιαμιαςχρήσης,μάσκα

προσώπουκαιποδιάμιαςχρήσης.Πιθανήποσότηταπουχύθηκεήδιαρροήπρέπεινα

καθαρίζονταιμεβρεγμένοπανί.

Κάθεεπαφήμεταμάτιαπρέπεινααποφεύγεταιαυστηρά.Σεπερίπτωσηεπαφής,θαπρέπεινα

γίνειαμέσωςέκπλυσητουματιούμεάφθονοδιάλυμαφυσιολογικούορού.

Μετάτηνολοκλήρωσητηςαραίωσης,κάθεεκτεθειμένηεπιφάνειαπρέπεινακαθαρίζεταικαλά

καιταχέριακαιτοπρόσωποπρέπειναπλένονται.

Δενυπάρχεικαμιάασυμβατότηταπεριεχομένου/περιέκτημεταξύτου Vinorelbine/Specifar καιτου

ουδέτερουγυάλινουφιαλιδίου,τουσάκουαπόPVC,τουσάκουαπόvinylacetateήτωνσυσκευών

έγχυσηςμεσωληνάριααπόPVC.

Συνιστάταιναεγχέετετο Vinorelbine/Specifar σεχρονικόδιάστημα6-10λεπτώνμετάαπό

διάλυσησε20-50mlφυσιολογικούορούήδιαλύματος5%δεξτρόζης.

9

Ηχορήγησηθαπρέπειπάνταναακολουθείταιαπότουλάχιστον250mlενόςισοτονικού

διαλύματοςέγχυσηςπροςέκπλυσητηςφλέβας.

Το Vinorelbine/Specifar πρέπειναχορηγείταιαυστηράμόνοενδοφλέβια.Είναιαπαραίτητονα

βεβαιωθείτεότιηβελόναέχειτοποθετηθείσωστάστηφλέβαπριναρχίσειηέγχυσητου

Vinorelbine/Specifar .Εάντοφάρμακοδιηθήσειτουςπέριξιστούςκατάτηδιάρκειατης

χορήγησης,μπορείναπροκαλέσεισοβαρόερεθισμό.Στηνπερίπτωσηαυτή,συνιστάταιηδιακοπή

τηςέγχυσης,ηέκπλυσητηςφλέβαςμεφυσιολογικόορόκαιηχορήγησητηςυπόλοιπηςδόσηςσε

άλληφλέβα.

Σεπερίπτωσηεξαγγείωσης,γιαναμειωθείοκίνδυνοςφλεβίτιδαςμπορούνναχορηγηθούναμέσως

ενδοφλέβιαγλυκοκορτικοειδή.

Οποιαδήποτεαχρησιμοποίητηποσότηταφαρμάκουήαπορρίμματαπρέπεινααπορρίπτονται

σύμφωναμετιςτοπικέςδιαδικασίεςκαινόμους.

7. ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

SPECIFARABEE

28ηςΟκτωβρίου1

ΑγίαΒαρβάρα

12351,Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ:2105401500

E-mail: info@specifar.gr

8.ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Vinorelbine/Specifar10mg/1ml:22868/19-4-2010

Vinorelbine/Specifar50mg/5ml:83956/09/19-4-2010

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

12-6-2008

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

19-4-2010

Podobné výrobky

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov

Zdieľajte tieto informácie