Tybost

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

cobicistat

Dostupné z:

Gilead Sciences Ireland UC

ATC kód:

V03AX03

INN (Medzinárodný Name):

cobicistat

Terapeutické skupiny:

Antivirotiká na systémové použitie

Terapeutické oblasti:

HIV infekcie

Terapeutické indikácie:

Tybost is indicated as a pharmacokinetic enhancer of atazanavir 300 mg once daily or darunavir 800 mg once daily as part of antiretroviral combination therapy in human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infected adults and adolescents aged 12 years and older:weighing at least 35 kg co‑administered with atazanavir orweighing at least 40 kg co‑administered with darunavir.

Prehľad produktov:

Revision: 14

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-09-19

Príbalový leták

                32
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
33
Písomná informácia pre používateľa
Tybost 150 mg filmom obalené tablety
kobicistát
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Tybost a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tybost
3.
Ako užívať Tybost
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Tybost
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Tybost a na čo sa používa
Tybost obsahuje liečivo kobicistát.
Tybost sa používa na liečbu infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV-1), ktorý
spôsobuje syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS). Používa sa u HIV-1 infikovaných
dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov:
•
s telesnou hmotnosťou aspoň 35 kg (keď sa podáva spolu s atazanavirom 300 mg), alebo
•
s telesnou hmotnosťou aspoň 40 kg (keď sa podáva spolu s darunavirom 800 mg).
Tybost účinkuje ako
podporovač (
zosilňovač
)
atazanaviru alebo darunaviru (obidva sú inhibítory
proteázy) na zlepšenie ich účinku (pozri časť 3 tejto písomnej informácie pre používateľa).
Tybost nelieči priamo infekciu vírusom HIV, ale zvyšuje hladiny atazanaviru a darunaviru
v krvi.
Dosahuje to spomalením rozpadu atazanaviru a darunaviru, čo spôsobuje ich dlhšiu prítomnosť
v tele.
2.

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Tybost 150 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kobicistátu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 320 mikrogramov farbiva hlinitý lak žlti oranžovej (FCF) (E110).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Oranžová, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s priemerom 10,3 mm, ktorá má na jednej
strane vtlačené „GSI“ a na druhej strane je hladká.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Tybost je indikovaný ako farmakokinetický posilňovač účinkov atazanaviru 300 mg podávaného
jedenkrát denne alebo darunaviru 800 mg podávaného jedenkrát denne ako súčasť antiretrovírusovej
kombinovanej liečby u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov infikovaných vírusom
ľudskej imunodeficiencie 1 (HIV-1):
•
s telesnou hmotnosťou aspoň 35 kg so súbežne podávaným atazanavirom, alebo
•
s telesnou hmotnosťou aspoň 40 kg so súbežne podávaným darunavirom.
Pozri časti 4.2, 4.4, 5.1 a 5.2
.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu musí zahájiť lekár so skúsenosťami s liečbou infekcie HIV.
Dávkovanie
Tybost sa používa v kombinácii s atazanavirom alebo darunavirom, preto si treba pozrieť súhrny
charakteristických vlastností lieku pre atazanavir alebo darunavir.
Tybost sa musí podávať perorálne, jedenkrát denne s jedlom.
Dávky Tybostu a súbežne podávaného inhibítora proteázy, atazanaviru alebo darunaviru, sú uvedené
v tabuľkách 1 a 2.
Tabuľka 1: Režimy dávkovania u dospelých
Dávka Tybostu
Dávka inhibítora proteázy HIV-1
150 mg jedenkrát denne
atazanavir 300 mg jedenkrát denne
darunavir 800 mg jedenkrát denne
3
Tabuľka 2: Režimy dávkovania u dospievajúcich vo veku od 12 rokov, s telesnou hmotnosťou
≥ 35 kg
Telesná hmotnosť (kg)
Dávka Tybostu
Dávka inhibítora proteázy HIV
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 29-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 13-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 13-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 13-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 13-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 29-07-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov