Trulicity

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

dulaglutide

Dostupné z:

Eli Lilly Nederland B.V.

ATC kód:

A10BJ05

INN (Medzinárodný Name):

dulaglutide

Terapeutické skupiny:

Drugs used in diabetes, Blood glucose lowering drugs, excl. insulins

Terapeutické oblasti:

Diabetes mellitus, typ 2

Terapeutické indikácie:

Trulicity je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s nedostatočne kontrolovanou diabetes mellitus 2. typu ako doplnok stravy a exerciseas monotherapy keď metformín je považované za nevhodné z dôvodu neznášanlivosti alebo contraindicationsin okrem iné lieky na liečbu diabetu. Pre študijné výsledky s ohľadom na kombinácie, vplyv na glykemický kontroly a kardiovaskulárne udalosti, a populácií študoval, pozri časť 4. 4, 4. 5 a 5.

Prehľad produktov:

Revision: 16

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2014-11-21

Príbalový leták

                106
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
107
Písomná informácia pre používateľa
Trulicity 0,75 mg injekčný roztok naplnený v pere
Trulicity 1,5 mg injekčný roztok naplnený v pere
Trulicity 3 mg injekčný roztok naplnený v pere
Trulicity 4,5 mg injekčný roztok naplnený v pere
dulaglutid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Trulicity a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Trulicity
3.
Ako používať Trulicity
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Trulicity
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Trulicity a na čo sa používa
Trulicity obsahuje liečivo, ktoré sa volá dulaglutid a používa sa na zníženie hladiny cukru (glukózy)
v krvi u dospelých s ochorením diabetes mellitus 2. typu, pričom môže pomáhať predchádzať
srdcovým ochoreniam.
Diabetes 2. typu je ochorenie, pri ktorom sa vo vašom tele nevytvára dostatok inzulínu a inzulín, ktorý
vaše telo produkuje, nefunguje tak ako by mal.
Keď sa to stane, v krvi sa hromadí cukor (glukóza).
Trulicity sa používa:
-
samostatne, ak diéta a cvičenie nedostatočne udržiavajú hladinu cukru v krvi a nemôžete
užívať metformín (ďalší liek na cukrovku)
-
alebo s inými liekmi na liečbu cukrovk
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Trulicity 0,75 mg injekčný roztok naplnený v pere.
Trulicity 1,5 mg injekčný roztok naplnený v pere.
Trulicity 3 mg injekčný roztok naplnený v pere.
Trulicity 4,5 mg injekčný roztok naplnený v pere.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Trulicity 0,75 mg injekčný roztok naplnený v pere
Každé naplnené pero obsahuje v 0,5 ml roztoku 0,75 mg dulaglutidu*.
Trulicity 1,5 mg injekčný roztok naplnený v pere
Každé naplnené pero obsahuje v 0,5 ml roztoku 1,5 mg dulaglutidu*.
Trulicity 3 mg injekčný roztok naplnený v pere
Každé naplnené pero obsahuje v 0,5 ml roztoku 3 mg dulaglutidu*.
Trulicity 4,5 mg injekčný roztok naplnený v pere
Každé naplnené pero obsahuje v 0,5 ml roztoku 4,5 mg dulaglutidu*.
*vyrobené v CHO bunkách technológiou rekombinantnej DNA.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok
Číry, bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Diabetes mellitus 2. typu
Trulicity je indikovaná na liečbu dospelých s nedostatočne kontrolovaným diabetom mellitus 2. typu
ako dodatok diéty a cvičenia
•
ako monoterapia v prípade, keď je metformín považovaný za nevhodný z dôvodu
neznášanlivosti alebo kontraindikácií
•
ako prídavok k iným liekom určeným na liečbu diabetu.
Výsledky štúdií týkajúce sa kombinácií, účinkov na glykemickú kontrolu a kardiovaskulárne príhody,
ako i skupín, ktoré boli predmetom skúmania, pozri v časti 4.4, 4.5 a 5.1.
3
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Monoterapia
Odporúčaná dávka je 0,75 mg raz týždenne.
Prídavná terapia
Odporúčaná dávka je 1,5 mg raz týždenne.
Pre potenciálne citlivé skupiny treba zvážiť počiatočnú dávku 0,75 mg raz týždenne.
Pre ďalšiu kontrolu glykémie
•
1,5 mg dávka môže byť po minimálne 4 týždňoch liečby zvýšená na 3 mg raz týždenne
•
3 mg dávka môže byť po minimálne 4 týždňoch li
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 28-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 05-07-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 05-07-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 05-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 05-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 28-04-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov