Trisenox

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Arzén sírového

Dostupné z:

Teva B.V.

ATC kód:

L01XX27

INN (Medzinárodný Name):

arsenic trioxide

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Leukémia, promyelocytická, akútna

Terapeutické indikácie:

Trisenox je indikovaný na indukčné odpustenia, a konsolidácie v dospelých pacientov s Novo diagnostikovanou low-pre-intermediate riziko akútnej promyelocytic leukémia (APL) (bielych krviniek, ≤ 10 x 103/µl) v kombinácii s all‑trans retinoic acid (ATRA)Relapsed/žiaruvzdorné akútna promyelocytic leukémia (APL) (predchádzajúca liečba by mala obsahovať retinoid a chemoterapia)charakterizuje prítomnosť t(15;17) translokácia a/alebo prítomnosť Pro-Myelocytic Leukémia/Retinoic-Kyseliny-Receptor-alfa (PML/RAR-alfa) gén. Návratnosť iné akútne myelogenous leukémia subtypes na arzén sírového nebola preskúmala.

Prehľad produktov:

Revision: 30

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2002-03-05

Príbalový leták

                29
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
30
Písomná informácia pre používateľa
TRISENOX 1 mg/ml infúzny koncentrát
oxid arzenitý
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám bude podaný tento liek,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je TRISENOX a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný TRISENOX
3.
Ako sa podáva TRISENOX
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať TRISENOX
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je TRISENOX a na čo sa používa
TRISENOX sa používa u dospelých pacientov s novodiagnostikovanou akútnou promyelocytovou
leukémiou (APL) s nízkym až stredne vysokým rizikom a u dospelých pacientov, ktorých ochorenie
nereagovalo na iné liečby. APL je osobitný typ myeloidnej leukémie, choroby, pri ktorej sa vyskytuje
tvorba abnormálnych bielych krviniek, abnormálne krvácanie a podliatiny.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný TRISENOX
TRISENOX sa musí podávať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v liečbe akútnych leukémií.
Nesmie vám byť podaný TRISENOX
Ak ste alergický na oxid arzenitý alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako vám bude podaný TRISENOX, sa musíte obrátiť na svojho lekára alebo zdravotnú
sestru, ak:
-
máte poškodenú funkciu obličiek,
-
máte problémy s pečeňou.
Váš lekár urobí nasledovné opatrenia:
-
vyšetrenia na kontrolu hladín draslíka, 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
TRISENOX 1 mg/ml infúzny koncentrát
TRISENOX 2 mg/ml infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
TRISENOX 1 mg/ml infúzny koncentrát
Každý ml koncentrátu obsahuje 1 mg oxidu arzenitého.
Každá ampulka s objemom 10 ml obsahuje 10 mg oxidu arzenitého.
TRISENOX 2 mg/ml infúzny koncentrát
Každý ml koncentrátu obsahuje 2 mg oxidu arzenitého.
Každá injekčná liekovka s objemom 6 ml obsahuje 12 mg oxidu arzenitého.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1
3.
LIEKOVÁ FORMA
Infúzny koncentrát (sterilný koncentrát).
Číry, bezfarebný, vodný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
TRISENOX je indikovaný na indukciu remisie a konsolidáciu u dospelých pacientov s:
•
novodiagnostikovanou akútnou promyelocytovou leukémiou (APL) s nízkym až stredne
vysokým rizikom (počet leukocytov, ≤ 10 x 10
3
/µl) v kombinácii s kyselinou all-
trans
-retinovou
(ATRA)
•
relapsujúcou/refraktérnou akútnou promyelocytovou leukémiou (APL) (predchádzajúca liečba
má zahŕňať retinoidy a chemoterapiu)
charakterizovanou prítomnosťou translokácie t(15;17) a/alebo prítomnosťou génu promyelocytovej
leukémie/alfa-receptoru kyseliny retinovej (PML/RAR-alfa).
Pomer odpovedí iných podtypov akútnej myelogénnej leukémie na oxid arzenitý sa neskúmal.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
TRISENOX sa musí podávať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v manažmente akútnych
leukémií, a musia sa dodržať špeciálne postupy sledovania opísané v časti 4.4.
Dávkovanie
Rovnaká dávka sa odporúča pre dospelých a starších pacientov
.
Novodiagnostikovaná akútna promyelocytová leukémia (APL) s nízkym až stredne vysokým rizikom
Režim indukčnej terapie
TRISENOX sa musí podávať intravenózne v dávke 0,15 mg/kg/deň, podávanou denne, až kým sa
nedosiahne úplná remisia. Ak úplná remisia nenastúpi do 60. dňa, podávanie sa musí ukončiť.
3
Režim 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 25-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 10-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 10-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 10-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 10-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 25-01-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov