Thymanax

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Agomelatine

Dostupné z:

Servier (Ireland) Industries Ltd

ATC kód:

N06AX22

INN (Medzinárodný Name):

Agomelatine

Terapeutické skupiny:

Psychoanaleptics,

Terapeutické oblasti:

Depresívna porucha, major

Terapeutické indikácie:

Liečba veľkých depresívnych epizód u dospelých.

Prehľad produktov:

Revision: 24

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-02-19

Príbalový leták

                
22
B.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
23
Písomná informácia pre používateľa
Thymanax 25 mg filmom obalené tablety
agomelatín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Thymanax a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Thymanax
3.
Ako užívať Thymanax
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Thymanax
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Thymanax a na čo sa používa
Thymanax obsahuje účinnú zložku agomelatín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva. Vy
ste Thymanax dostali na liečbu depresie.
Thymanax sa používa u dospelých.
Depresia je pretrvávajúca porucha nálady, ktorá zasahuje do každodenného života. Príznaky depresie sa
líšia od jednej osoby k druhej, ale často zahŕňajú hlboký smútok, pocity bezcennosti, stratu záujmu o
obľúbené činnosti, poruchy spánku, pocit spomalenosti, pocity úzkosti, zmeny telesnej hmotnosti.
Očakávaným prínosom Thymanaxu je zníženie a postupné odstránenie príznakov súvisiacich
s depresiou.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Thymanax
Nepoužívajte Thymanax
-
ak ste alergický na agomelatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6),
-
ak vám pečeň správne nepracuje (pri poruche funkc
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Thymanax 25 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg agomelatínu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá filmom obalená tableta obsahuje 61,8 mg laktózy (ako monohydrátu)
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Oranžovožltá podlhovastá, 9,5 mm dlhá, 5,1 mm široká filmom obalená tableta s modrou potlačou
loga spoločnosti na jednej
strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Thymanax je indikovaný na liečbu epizód veľkej depresie
u dospelých.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je 25 mg raz denne, užitá perorálne pred spaním.
Po dvoch týždňoch liečby, ak nenastalo zlepšenie symptómov, môže byť dávka zvýšená na 50 mg raz
denne, t.j. dve 25 mg tablety užité naraz pred spaním.
Rozhodnutie zvýšiť dávku sa musí vykonať s prihliadnutím na vyššie riziko zvýšenia transamináz.
Akékoľvek zvýšenie dávky na 50 mg sa má vykonať na základe pomeru prínos/riziko u jednotlivého
pacienta a pri striktnom dodržaní monitorovania testov pečeňových funkcií.
Testy pečeňových funkcií sa majú vykonávať u všetkých pacientov pred začatím liečby. Liečba sa
nesmie začať, ak transaminázy presiahnu 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia (pozri časti
4.3 a 4.4).
Počas liečby sa majú transaminázy monitorovať pravidelne, po približne troch týždňoch, šiestich
týždňoch (koniec akútnej fázy), po dvanástich týždňoch a dvadsiatich štyroch týždňoch (koniec
udržiavacej fázy), a potom nasledovne, keď sú klinicky indikované (pozri tiež časť 4.4). Liečba sa má
zastaviť, ak transaminázy presiahnu 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia.
Testy pečeňových funkcií sa majú opäť vykonávať pri zvýšení dávky s rovnakou frekvenciou ako na
začiatku liečb
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 03-12-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 24-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 24-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 03-12-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov