Sustiva

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

efavirenz

Dostupné z:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kód:

J05AG03

INN (Medzinárodný Name):

efavirenz

Terapeutické skupiny:

Antivirotiká na systémové použitie

Terapeutické oblasti:

HIV infekcie

Terapeutické indikácie:

Sustiva je indikovaná v antivírusovej kombinovanej liečbe dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od troch rokov, ktoré sú infikované vírusom 1 (HIV-1) ľudskou imunitnou nedostatočnosťou. Sustiva nebol dostatočne študoval u pacientov s pokročilou HIV ochorenia, a to u pacientov s počtom CD4 < 50 buniek/mm3, alebo po poruche proteináz-inhibítor (PI)-obsahujúce režimy. Hoci krížovej rezistencie efavirenz s inhibítormi proteinázy hiv nebola preukázaná, tam sú v súčasnosti nedostatočné údaje o účinnosti následné použitie PI-založené kombinovaná liečba po zlyhaní režimy obsahujúce Sustiva.

Prehľad produktov:

Revision: 46

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1999-05-28

Príbalový leták

                
96
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
97
Písomná informácia pre používateľa
SUSTIVA 50 mg tvrdé kapsuly
efavirenz
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete
1.
Čo je SUSTIVA a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SUSTIVA
3.
Ako užívať SUSTIVA
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať SUSTIVA
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je SUSTIVA a na čo sa používa
SUSTIVA, ktorý obsahuje liečivo efavirenz, patrí do skupiny antiretrovírusových liekov nazývaných
nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (NNRTI). Je to
antiretrovírusový liek, ktorý
pôsobí proti infekcii vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV-1) tak, že znižuje množstvo
vírusu v krvi. Používa sa u dospelých, dospievajúcich a u detí vo veku 3 mesiacov a staršíchs telesnou
hmotnosťou aspoň 3,5 kg.
Váš lekár vám predpísal SUSTIVA, pretože máte infekciu HIV. SUSTIVA užívaný v kombinácii
s inými antiretrovírusovými liekmi znižuje množstvo vírusu v krvi. Toto posilní váš imunitný systém
a zníži riziko rozvoja ochorení spojených s infekciou HIV.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SUSTIVA
Neužívajte SUSTIVA

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
SUSTIVA 50 mg tvrdé kapsuly
SUSTIVA 100 mg tvrdé kapsuly
SUSTIVA 200 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
SUSTIVA 50 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 50 mg efavirenzu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 28,5 mg laktózy (vo forme monohydrátu).
SUSTIVA 100 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg efavirenzu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 57,0 mg laktózy (vo forme monohydrátu).
SUSTIVA 200 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 200 mg efavirenzu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 114 mg laktózy laktózy (vo forme monohydrátu).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri
časť
6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá kapsula
SUSTIVA 50 mg tvrdé kapsuly
Tmavožltá a biela s potlačou "SUSTIVA"na tmavožltom vrchnáku a "50 mg" na bielom tele.
SUSTIVA 100 mg tvrdé kapsuly
Biela s potlačou "SUSTIVA" na tele a "100 mg" na veku.
SUSTIVA 200 mg tvrdé kapsuly
Tmavožltá s potlačou "SUSTIVA" na tele a "200 mg" na veku.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
SUSTIVA je indikovaný na kombinovanú protivírusovú liečbu infekcie vírusom ľudskej
imunodeficiencie 1 (HIV-1) u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 3 mesiacov s telesnou
hmotnosťou aspoň 3,5 kg.
SUSTIVA nebol dostatočne sledovaný u pacientov s pokročilým ochorením HIV, t.j. u pacientov
s počtom CD4 <50 buniek/mm
3 alebo po neúspechu liečebných režimov obsahujúcich proteázový
inhibítor (PI). Aj keď nebola preukázaná skrížená rezistencia medzi efavirenzom a PI, v súčasnosti nie
je dostatok údajov o účinnosti kombinovanej terapie obsahujúcej PI nasadenej po zlyhaní liečebných
režimov obsahujúcich SUSTIVA.
3
Súhrn klinických a farmakodynamických informácií pozri v časti 5.1.
4.2
Dávkovanie a spôs
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 26-01-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 26-01-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov