Suprelorin

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

deslorelin acetát

Dostupné z:

Virbac S.A.

ATC kód:

QH01CA93

INN (Medzinárodný Name):

deslorelin acetate

Terapeutické skupiny:

Dogs; Ferrets

Terapeutické oblasti:

Hypofýzové a hypotalamické hormóny a analógy

Terapeutické indikácie:

Na indukciu dočasnej neplodnosti u zdravých, celých pohlavne dospelých psov a fretiek.

Prehľad produktov:

Revision: 13

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-07-10

Príbalový leták

                
25
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
26
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV:
Suprelorin 4,7 mg implantát pre psy
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ povolenia na uvedenie na trh:
VIRBAC
1
ère avenue 2065 m LID
06516 Carros
FRANCÚZSKO
Výrobcovia zodpovední za uvoľnenie šarže:
VIRBAC
1
ère
avenue 2065 m LID
06516 Carros
FRANCÚZSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Suprelorin 4,7 mg implantát pre psy
3. OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY(-OK) A INEJ LÁTKY(-OK)
Suprelorin je biely až bledo žltý cylindrický implantát, ktorý obsahuje 4,7 mg deslorelinu (vo forme
deslorelin acetátu).
4.
INDIKÁCIA (-E)
Na indukciu dočasnej neplodnosti zdravých, nekastrovaných, sexuálne vyspelých psov (samcov).
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Počas štúdií bezpečnosti a účinnosti liečby sa po dobu 14 dní vyskytoval mierny opuch v mieste
zavedenia implantátu.
Počas liečby sa vyskytli zriedkavé klinické účinky, vrátane problémov so srsťou (napr. úbytok,
alopécia, zmena srsti), inkontinencia moču, príznaky poklesu aktivity (napr. zmenšenie semenníkov,
znížená aktivita, telesná hmotnosť). Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže semenník zostúpiť do
slabinového prstenca.
Zriedkakedy bolo ihneď po implantácii pozorované prechodné zvýšenie sexuálneho záujmu zväčšenie
a bolesť semenníkov. Tieto príznaky ustúpia bez liečby.
27
Veľmi zriedkavo boli pozorované prechodné zmeny v správaní psov, narastajúca agresivita. (pozri
„Osobitné upozornenia“).
U ľudí a zvierat, testosterón moduluje citlivosť na záchvaty. Vo veľmi zriedkavých prípadoch (<
0,01%) prechodný výskyt záchvatu bol hlásený krátko po implantácii, hoci príležitostný vzťah s
aplikáciou implantátu nebol stanovený. V niektorých prípadoch sa u psov prejavil epileptický záchvat
pred podaním implantátu alebo bol diagnostikovaný ako tr
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Suprelorin 4,7 mg implantát pre psy
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinná látka:
Deslorelin (vo forme deslorelin acetátu)
4,7 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Implantát.
Biely až bledo žltý cylindrický implantát.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Psy (samce).
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Na indukciu dočasnej neplodnosti zdravých, nekastrovaných, sexuálne vyspelých psov (samcov).
4.3
Kontraindikácie
Nie sú.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Neplodnosť sa dosiahne od 6 týždňov do aspoň 6 mesiacov po začiatočnej liečbe. Liečeným psom sa
musí zabrániť aby boli v prítomnosti sučiek v období ruje počas prvých šiestich týždňov po začatí
liečby.
Jeden zo 75 psov liečených týmto liekom sa počas klinických štúdií páril so sučkou v období ruje
počas šiestich mesiacov po zavedení implantátu, ale toto neviedlo ku gravidite. Ak sa liečený pes pári
so sučkou v období medzi šiestimi týždňami a šiestimi mesiacmi po začatí liečby, musia sa zabezpečiť
príslušné opatrenia, aby sa vylúčilo riziko gravidity.
Veľmi zriedkavo bola pozorovaná neúčinná liečba (vo väčšine prípadov bolo pozorované
nedostatočné zmenšenie semenníkov a/alebo suka bola pripustená, ale nedošlo k oplodneniu). Iba
hodnoty testosterónu (tzn. zavedený náhradný indikátor plodnosti) môže definitívne potvrdiť
nedostatočnú účinnosť liečby. Pokiaľ je podozrenie na nedostatočnú účinnosť liečby, skontrolujte
implantát (napr. umiestnenie a stav).
Akékoľvek párenie, ku ktorému dôjde neskôr ako šesť mesiacov po zavedení implantátu, môže viesť
ku gravidite. Nie je však nutné, aby sučky neboli spolu s liečenými psami po nasledujúcich
zavedeniach implantátov, ak sa tieto zavedú každých šesť mesiacov.
3
Pokiaľ máte podozrenie
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 22-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 22-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 22-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 22-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 22-04-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov