Strensiq

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ako fosfát alfa

Dostupné z:

Alexion Europe SAS

ATC kód:

A16AB

INN (Medzinárodný Name):

asfotase alfa

Terapeutické skupiny:

Iné alimentárny trakt a metabolizmus výrobky,

Terapeutické oblasti:

Hypofosfatazie

Terapeutické indikácie:

Strensiq je indikovaný pre dlhodobú enzýmovú substitučnú liečbu u pacientov s hypofosfatázia pediatrických-nástup na liečbu kostí prejavov ochorenia.

Prehľad produktov:

Revision: 15

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-08-28

Príbalový leták

                
27
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
28
Písomná informácia pre používateľa
Strensiq 40 mg/ml injekčný roztok
(12 mg/0,3 ml 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml)
asfotáza alfa
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií
o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.
Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Strensiq a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Strensiq
3.
Ako používať Strensiq
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Strensiq
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Strensiq a na čo sa používa
Čo je Strensiq
Strensiq je liek používaný na liečbu dedičnej choroby hypofosfatázie, ktorá začala v detskom veku.
Obsahuje liečivo asfotázu alfa.
Čo je hypofosfatázia
Pacienti s hypofosfatáziou majú nízke hladiny enzýmu nazývaného alkalická fosfatáza, ktorý je
dôležitý pre rôzne telesné funkcie vrátane správneho tvrdnutia kostí a zubov. Pacienti majú problémy s
rastom kostí a ich silou, čo môže viesť k zlomeninám kostí, bolesti v kostia
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií
o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na
nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.
1.
NÁZOV LIEKU
Strensiq 40 mg/ml injekčný roztok
Strensiq 100 mg/ml injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Strensiq 40 mg/ml injekčný roztok
Každý ml roztoku obsahuje 40 mg asfotázy alfa*.
Každá injekčná liekovka obsahuje 0,3 ml roztoku a 12 mg asfotázy alfa (40 mg/ml).
Každá injekčná liekovka obsahuje 0,45 ml roztoku a 18 mg asfotázy alfa (40 mg/ml).
Každá injekčná liekovka obsahuje 0,7 ml roztoku a 28 mg asfotázy alfa (40 mg/ml).
Každá injekčná liekovka obsahuje 1,0 ml roztoku a 40 mg asfotázy alfa (40 mg/ml).
Strensiq 100 mg/ml injekčný roztok
Každý ml roztoku obsahuje 100 mg asfotázy alfa*.
Každá injekčná liekovka obsahuje 0,8 ml roztoku a 80 mg asfotázy alfa (100 mg/ml).
*vyrobená technológiou rekombinantnej DNA s použitím
cicavčej bunkovej kultúry ovária čínskeho
škrečka (CHO, Chinese Hamster Ovary).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok (injekcia).
Číry, jemne opalescenčný alebo opalescenčný, bezfarebný až bledožltý vodný roztok: pH 7,4. Môže
byť prítomné malé množstvo priesvitných alebo bielych častíc.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Strensiq je indikovaný pacientom na dlhodobú enzýmovú substitučnú liečbu hypofosfatázie, ktorá
vznikla v pediatrickom veku, na liečbu kostných prejavov ochorenia (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať lekár so skúsenosťami s liečbou pacientov s metabolickými ochoreniami alebo
ochoreniami kostí.
Dávkovanie
Odporúčaný režim dávkovania asfotázy alfa je 2 mg/kg telesnej hmotnosti trikrát týždenne podávané

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 26-11-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 07-07-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 07-07-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 07-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 07-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 26-11-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov