Stayveer

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

bosentan (as monohydrate)

Dostupné z:

Janssen-Cilag International NV

ATC kód:

C02KX01

INN (Medzinárodný Name):

bosentan monohydrate

Terapeutické skupiny:

Iných antihypertenzív

Terapeutické oblasti:

Hypertension, Pulmonary; Scleroderma, Systemic

Terapeutické indikácie:

Liečba pľúcnej arteriálnej hypertenzie (PAH) na zlepšenie kapacity pri cvičení a príznakov u pacientov s funkčnou triedou III Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Účinnosť bola preukázaná v:primárna (idiopatická a rodinné) polycyklických aromatických uhľovodíkov;PAU sekundárne k sklerodermie bez výrazných intersticiálna pľúcna choroba;PAU spojené s vrodenou systémové-na-pľúcne výhybkách a Eisenmenger je fyziológie. Niektoré vylepšenia tiež preukázaná u pacientov s PAH, KTORÍ funkčnej triedy II. Stayveer je tiež uvedené, s cieľom znížiť počet nových digitálnych vredov u pacientov so systémovou sklerózou a prebieha digitálne-vred ochorenia.

Prehľad produktov:

Revision: 14

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-06-24

Príbalový leták

                
39
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
40
Písomná informácia pre používateľa
STAYVEER 62,5 mg filmom obalené tablety
bosentan
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je STAYVEER a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete STAYVEER
3.
Ako užívať STAYVEER
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať STAYVEER
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je STAYVEER a na čo sa používa
Tablety STAYVEERu obsahujú bosentan, ktorý blokuje prirodzený hormón nazývaný endotelín 1
(ET1-), ktorý spôsobuje zužovanie ciev. STAYVEER preto spôsobuje rozšírenie ciev a patrí do
skupiny liekov nazývanej „blokátory endotelínových receptorov”.
STAYVEER sa používa na liečbu:

Pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH): PAH je chorobou vážne zúžených ciev v pľúcach,
ktorá spôsobuje vysoký krvný tlak v cievach (pľúcnych tepnách), ktoré transportujú krv zo
srdca do pľúc. Tento tlak redukuje množstvo kyslíka, ktoré sa môže dostať do krvi v pľúcach
a sťažuje tak fyzickú aktivitu. STAYVEER rozširuje pľúcne tepny a uľahčuje tak srdcu čerpať
krv do pľúc. Tento mechanizmus znižuje tlak krvi a zmierňuje tak príznaky.
STAYVEER sa používa na liečbu pacientov s PAH III. triedy na zlepšenie námahovej kapa
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
STAYVEER 62,5 mg filmom obalené tablety
STAYVEER 125 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
STAYVEER 62,5 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 62,5 mg bosentanu (vo forme monohydrátu).
STAYVEER 125 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 125 mg bosentanu (vo forme monohydrátu).
Pomocná látka so známym účinkom
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t. j. v podstate zanedbateľné
množstvo sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tablety):
STAYVEER 62,5 mg filmom obalené tablety
Oranžovobiele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s vystupujúcim popisom „62,5‟ na jednej
strane.
STAYVEER 125 mg filmom obalené tablety
Oranžovobiele, oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety s vystupujúcim popisom „125‟ na jednej
strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH) na zlepšenie záťažovej kapacity a symptómov pacientov
III. triedy podľa funkčnej klasifikácie WHO. Účinnosť bola preukázaná pri:

primárnej (idiopatickej a hereditárnej) pľúcnej artériovej hypertenzii

pľúcnej artériovej hypertenzii sekundárnej so sklerodermiou bez signifikantného
intersticiálneho pľúcneho ochorenia

pľúcnej artériovej hypertenzii spojenej s vrodeným ľavo-pravým skratom a Eisenmengerovým
syndrómom
Isté zlepšenie bolo tiež preukázané u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou II. triedy podľa
funkčnej klasifikácie WHO (pozri časť 5.1).
STAYVEER je indikovaný tiež na zníženie počtu nových vredov na prstoch u pacientov so
systémovou sklerózou a pokračujúcou vredovou chorobou prstov (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Spôsob podávania
3
Tablety sa užívajú perorálne ráno a večer, s jedlom alebo bez jedla.
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 04-12-2019
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-07-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-07-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-07-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-07-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 04-12-2019

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov