Spedra

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

avanafil

Dostupné z:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

ATC kód:

G04BE10

INN (Medzinárodný Name):

avanafil

Terapeutické skupiny:

Lieky používané pri erektilnej dysfunkcii

Terapeutické oblasti:

Erektilná dysfunkcia

Terapeutické indikácie:

Liečba erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov. Aby Spedra byť účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

Prehľad produktov:

Revision: 13

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-06-21

Príbalový leták

                
54
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
55
Písomná informácia pre používateľa
Spedra 50 mg tablety
avanafil
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.
Čo je Spedra a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Spedru
3.
Ako užívať Spedru
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Spedru
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Spedra a na čo sa používa
Spedra obsahuje liečivo avanafil. Patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5
(PDE5). Spedra je určená na liečbu dospelých mužov trpiacich erektilnou dysfunkciou (známou aj ako
impotencia). K tej dochádza vtedy, keď nedokážete dosiahnuť stoporenie penisu alebo udržať tvrdý
penis na sexuálnu aktivitu.
Spedra účinkuje tak, že pomáha uvoľniť krvné cievy vo vašom penise. Tým sa zvyšuje prítok krvi do
penisu, čo mu pomáha zostať tvrdý a stoporený, keď ste sexuálne vzrušený. Spedra nelieči vaše
ochorenie.
Je dôležité pripomenúť, že Spedra funguje len vtedy, keď ste sexuálne stimulovaný. Vy a vaša
partnerka stále musíte použiť predohru ako prípravu na sex – presne tak, ako keby ste neužívali
pomocný liek.
Spedra vám nepomôže, ak nemáte erektilnú dysfunkciu. Spedra nie
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Spedra 50 mg tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 50 mg avanafilu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta.
Bledožlté oválne tablety s vytlačeným číslom „50“ na jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov.
Na to, aby bola Spedra účinná, je potrebná sexuálna stimulácia.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Použitie u dospelých mužov
Odporúčaná dávka je 100 mg užívaná podľa potreby približne 15 až 30 minút pred sexuálnou aktivitou
(pozri časť 5.1). Na základe individuálnej účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na maximálnu
dávku 200 mg alebo znížiť na 50 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je raz denne.
Reakcia na liečbu si vyžaduje sexuálnu stimuláciu.
Osobitné populácie
Starší (≥ 65 rokov)
U starších pacientov nie sú potrebné úpravy dávky. O starších pacientoch vo veku 70 rokov a vyššom
sú k dispozícii len obmedzené údaje.
Poškodenie obličiek
U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min) nie
sú potrebné úpravy dávky. Spedra je kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením obličiek
(klírens kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časti 4.3 a 5.2). U pacientov s miernym alebo stredne závažným
poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min., ale < 80 ml/min.), ktorí boli zaradení do štúdií
fázy 3, sa preukázala znížená účinnosť v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek.
Poškodenie pečene
Spedra je kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením pečene (Childova-Pughova trieda
C) (pozri časti 4.3 a 5.2). U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením pečene (Childova-
Pughova trieda A alebo B) sa má liečba začať s minimálnou účinnou dávk
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 10-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 24-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 24-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 24-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 24-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 10-03-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov