SOLID MANUAL DETERGENT

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
27-11-2017

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č.
1907/2006
SOLID MANUAL DETERGENT
116430E
1 / 18
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
SOLID MANUAL DETERGENT
Kód výrobku
:
116430E
Použitie látky/zmesi
:
Umývací prostriedok na manuálne umývanie riadu
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
0.02 % - 0.04 %
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
29.04.2016
Verzia
:
1.2
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Dráždivosť kože, Kategória 2 H315
Podráždenie očí, Kategória 2 H319
Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK
2.2 Prvky označovania
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
SOLID MANUAL DETERGENT
116430E
2 / 18
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Výstražné piktogramy
:
Výstražné slovo
:
Pozor
Výstražné upozornenie
:
H315
Dráždi kožu.
H319
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku.:
Dodecylbenzénsulphonát sodný
Etoxylovaný alkyl sulfát
Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Dodatočné označenie:
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
2.3 Iná nebezpečnosť
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Nie sú známe.
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2 Zmesi
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Nebezpečné zlo
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 26-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list angličtina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 24-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list portugalčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nórčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 20-09-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom