SILONDA SENSITIVE

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
27-11-2017

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č.
1907/2006
SILONDA SENSITIVE
109343E
1 / 11
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
SILONDA SENSITIVE
Kód výrobku
:
109343E
Použitie látky/zmesi
:
Starostlivosť o pleť
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Kozmetický prípravok
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
+421233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
25.07.2017
Verzia
:
1.0
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
V súlade s požiadavkami platnej legislatívy nie je povinné vytvoriť kartu bezpečnostných údajov
pre lieky alebo kozmetické prípravky.
2.2 Prvky označovania
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
SILONDA SENSITIVE
109343E
2 / 11
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Dodatočné označenie:
Špeciálne označovanie
určitých zmesí.
:
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
2.3 Iná nebezpečnosť
Nie sú známe.
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2 Zmesi
Nebezpečné zložky
Chemický názov
Č. CAS
Č.EK
č. REACH
KlasifikáciaNARIADENIE (ES) č.
1272/2008
Koncentrácia:
[%]
Kozmetická zmes
Neklasifikováno;
>= 50 - <= 100
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1 Op
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list estónčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list angličtina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list portugalčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nórčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 20-09-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom