Sileo

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

dexmedetomidín hydrochlorid

Dostupné z:

Orion Corporation

ATC kód:

QN05CM18

INN (Medzinárodný Name):

dexmedetomidine

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Nervový systém, Iné hypnotiká a sedatíva

Terapeutické indikácie:

Zmiernenie akútnej úzkosti a strachu spojeného s hlukom u psov.

Prehľad produktov:

Revision: 8

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-06-10

Príbalový leták

                
20
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
21
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Sileo 0,1 mg/ml orálny gél
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
FÍNSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU:
Sileo 0,1 mg/ml orálny gél pre psov
dexmedetomidín hydrochlorid
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKA (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Účinná látka:
Dexmedetomidín hydrochlorid 0,1 mg/ml
(čo zodpovedá 0,09 mg/ml dexmedetomidínu).
Pomocné látky: brilantná modrá (E133) a tartrazín (E102).
Sileo je priesvitný orálny gél zelenej farby.
4.
INDIKÁCIA (-E)
Zmiernenie akútnej úzkosti a strachu u psov v súvislosti s hlukom.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Psovi sa gél Sileo nemie podávať, ak:
– má vážne ochorenie pečenie, obličiek alebo srdca.
– má precitlivenosťou na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku.
– je ospalý v dôsledku predchádzajúceho podania lieku.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Gél Sileo môže spôsobovať nasledujúce nežiaduce reakcie.
Časté nežiaduce účinky:
– zblednutie slizníc na mieste podania
– únava (sedácia)
– vracanie
– nekontrolovaný únik moču.
Menej časté nežiaduce účinky:
– nepokoj
– opuchnutie okolia očí
22
– ospalosť
– riedka stolica.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
– veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)
– časté (u viac ako 1, ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)
– menej časté ( u viac ako 1, ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)
– zriedkavé (u viac ako 1, ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)
– veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení).
Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, alebo si myslíte, 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU:
Sileo 0,1 mg/ml orálny gél pre psov
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml orálneho gélu obsahuje:
Účinná látka:
Dexmedetomidín hydrochlorid 0,1 mg
(čo zodpovedá 0,09 mg dexmedetomidínu).
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Orálny gél.
Priesvitný zelený gél.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Psy
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Zmiernenie akútnej úzkosti a strachu u psov v súvislosti s hlukom.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať u psov s vážnymi kardiovaskulárnymi poruchami.
Nepoužívať u psov s vážnymi systémovými chorobami (triedy ASA III-IV), napr. konečnými štádiami
zlyhania obličiek či pečene.
Nepoužívať v prípade(-och) známej precitlivenosti na účinnú látku alebo niektorú z pomocných látok.
Nepoužívať u psov, u ktorých je stále jasne badateľný upokojujúci účinok predchádzajúcej dávky.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Nie sú.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Ak zviera orálny gél prehltne, nebude gél účinný. Najmenej 15 minút po podaní gélu by ste sa preto
mali vyvarovať kŕmeniu psa či podávaniu maškŕt. Ak pes gél prehltne, po uplynutí 2 hodín od podania
predchádzajúcej dávky môžete podať ďalšiu dávku.
3
U extrémne nervóznych, vzrušených či rozrušených zvierat sa často vyskytujú vysoké hladiny
endogénnych katecholamínov. U týchto zvierat môže dochádzať k zníženej farmakologickej reakcii
vyvolanej alfa-2 agonistami (napr. dexmedetomidínom).
Bezpečnosť podávania dexmedetomidínu šteňatám mladším ako 16 týždňov či psom starším než 17
rokov nebola podrobená štúdii.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
V prípade náhodného požitia lieku človekom ale
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 07-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-01-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-01-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 07-07-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov