Siklos

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

hydroxykarbamid

Dostupné z:

Addmedica

ATC kód:

L01XX05

INN (Medzinárodný Name):

hydroxycarbamide

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Anémia, kosáčiková bunka

Terapeutické indikácie:

Siklos je indikovaný na prevenciu opakujúce sa bolestivé vaso-occlusive kríz, vrátane akútnych hrudníka syndróm v detských a dospelých pacientov, ktorí trpia symptomatickou kosáčikovitá syndróm.

Prehľad produktov:

Revision: 23

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-06-29

Príbalový leták

                
25
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
26
Písomná informácia pre používateľa
Siklos 100 mg filmom obalená tableta
Siklos 1 000 mg filmom obalená tableta
hydroxykarbamid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú
sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Siklos a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Siklos
3.
Ako užívať Siklos
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Siklos
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Siklos a na čo sa používa
Siklos sa používa na predchádzanie bolestivým krízam, vrátane náhlej bolesti na hrudi, spôsobených
syndrómom kosáčikovitej anémie u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 2 roky.
Kosáčikovitá anémia je vrodená porucha krvi, ktorá postihuje okrúhle červené krvinky. Niektoré
krvinky sa stávajú nezvyčajnými, tuhými a nadobúdajú tvar polmesiaca alebo kosáčika, čo vedie
k anémii (málokrvnosti). Tieto kosáčikovité krvinky sa tiež zachytávajú v krvných cievach a blokujú
tok krvi. Toto môže spôsobiť krízy akútnej bolesti a poškodenie orgánov.
Pri závažných bolestivých krízach väčšina pacientov vyžaduje hospitalizáciu .
Siklos zníži počet bolestivých kríz, ako aj potrebu hospitalizácie súvisiacej s ochorením.
L
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Siklos 100 mg filmom obalená tableta.
Siklos 1 000 mg filmom obalená tableta.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Siklos 100 mg filmom obalená tableta
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg hydroxykarbamidu.
Siklos 1 000 mg filmom obalená tableta
Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 000 mg hydroxykarbamidu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Siklos 100 mg filmom obalená tableta
Sivobiela, podlhovastá, filmom obalená tableta s deliacou ryhou na oboch stranách.
Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké časti. Na každej polovici tablety je na jednej strane vyrazené
písmeno „H“.
Siklos 1 000 mg filmom obalená tableta
Sivobiela filmom obalená tableta tvaru kapsuly s trojitou ryhou na oboch stranách.
Tableta sa môže rozdeliť na štyri rovnaké časti.
Na každej štvrtine tablety je na jednej strane
vyrazené písmeno „T“.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Siklos je indikovaný na prevenciu rekurentných bolestivých vazo-okluzívnych kríz vrátane akútneho
vnútrohrudníkového syndrómu u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 2 roky trpiacich
symptomatickým syndrómom kosáčikovitej anémie (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu Siklosom má iniciovať lekár so skúsenosťami v oblasti starostlivosti o pacientov so
syndrómom kosáčikovitej anémie.
Dávkovanie
U dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 2 roky
Dávkovanie sa má stanoviť podľa telesnej hmotnosti (t. h.) pacienta.
Začiatočná dávka hydroxykarbamidu je 15 mg/kg telesnej hmotnosti a zvyčajná dávka sa pohybuje
medzi 15 a 30 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.
Pokiaľ pacient reaguje na liečbu klinicky alebo hematologicky (napr. zvýšenie hladiny hematoglobínu
F (HbF), priemerného korpuskulárneho objemu (Mean Corpuscular Volume, MCV), zníženie počtu
neutrofilov), dávka Siklosu sa 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 27-05-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 02-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 02-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 27-05-2014

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov