SEKUSEPT FORTE

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
20-09-2021

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č.
1907/2006
SEKUSEPT FORTE
104369E
1 / 22
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
SEKUSEPT FORTE
Kód výrobku
:
104369E
Použitie látky/zmesi
:
Prípravok na dezinfekciu nástrojov
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Zdravotnícka pomôcka. Namáčanie
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
+421233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
21.03.2018
Verzia
:
1.3
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Akútna toxicita, Kategória 4 H302
Akútna toxicita, Kategória 4 H332
Žieravosť kože, Subkategória 1B H314
Vážne poškodenie očí, Kategória 1 H318
Dychová senzibilizácia, Kategória 1 H334
Senzibilizácia kože, Kategória 1 H317
Mutagenita zárodočných buniek, Kategória 2 H341
Karcinogenita, Kategória 1B H350
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, H371
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006
SEKUSEPT FORTE
104369E
2 / 22
Kategória 2
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia,
Kategória 3, Dýchací systém H335
Akútna vodná toxicita, Kategória 1 H400
Chronická vodná toxicita, Kategória 2 H411
2.2 Prvky označovania
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Výstražné piktogramy
:
Výstražné slovo
:

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 26-11-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom