SEKUMATIC FNZ

Česká republika - čeština - Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
17-09-2021
Dostupné z:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Číslo povolenia:
103228E

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list
bulharčina 25-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
španielčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
dánčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
nemčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
estónčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
gréčtina 26-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
angličtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
francúzština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
taliančina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
lotyština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
litovčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
maďarčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
holandčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
poľština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
portugalčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
slovenčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
slovinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
fínčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
švédčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
ruština 27-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
nórčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
ukrajinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
chorvátčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
srbčina 20-09-2021

Prečítajte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

SEKUMATIC FNZ

103228E

1 / 12

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

SEKUMATIC FNZ

08XK-25SH-V004-XTAP

Kód výrobku

103228E

Použití látky nebo směsi

Oplachový přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Zdravotnické prostředky. Semi-automatická aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

11.01.2021

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě toxikologického posouzení.

2.2 Prvky označení

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

SEKUMATIC FNZ

103228E

2 / 12

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H290

Může být korozivní pro kovy.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

2.3 Další nebezpečnost

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

kyselina citrónová

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 30 - < 50

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

SEKUMATIC FNZ

103228E

3 / 12

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

Nebezpečné produkty

spalování

V závislosti na charakteru spalování mohou produkty rozkladu

obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky

pro hasiče

: Používejte vhodné ochranné prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí

být zlikvidovány podle místních předpisů. Při požáru a/nebo

výbuchu nevdechujte plynné zplodiny.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky. Nahlédněte do

odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu

životního prostředí

...

Prečítajte si celý dokument

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zdieľajte tieto informácie