RIVONIT GRILL (905590)

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
27-11-2017

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č.
1907/2006
Rivonit Grill
109671E
1 / 14
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
Rivonit Grill
Kód výrobku
:
109671E
Použitie látky/zmesi
:
Čistiaci prostriedok na grily
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Čistiaci prostriedok na pečiace rúry/grily. Sprejové použitie s
manuálnym vytretím
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
+421233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
03.08.2017
Verzia
:
1.0
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Korozívnosť pre kovy, Kategória 1 H290
Žieravosť kože, Kategória 1A H314
Vážne poškodenie očí, Kategória 1 H318
2.2 Prvky označovania
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
Rivonit Grill
109671E
2 / 14
Výstražné piktogramy
:
Výstražné slovo
:
Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenie
:
H290
Môže byť korozívna pre kovy.
H314
Spôsobuje vážne poleptanie kože a
poškodenie očí.
Doplnkové údaje o
nebezpečenstve
:
EUH071
Žieravé pre dýchacie cesty.
Bezpečnostné upozornenie
:
Prevencia:
P280
Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/
ochranu tváre.
P260
Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/
aerosóly.
Odozva:
P303 + P361 + P353
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 20-09-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom