RINSA YELLOW

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
27-11-2017

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                RINSA Yellow
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Názov prípravku
RINSA Yellow
Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II (453/2010) - Európa
:
1.1 Identifikátor produktu
1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Odporúčané použitia
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
Kód výrobku
:
Neodporúčané spôsoby použitia
1.4 Núdzové telefónne číslo
Národný poradenský orgán/toxikologické centrum
Čistiaci prostriedok pre oblasť spracovanie potravín. Polouzavretý čistiaci proces
Nie sú známe.
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
SK-811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.č.: +421 (0)2 57204915-16
Číslo faxu: +421 (0)2 57204928
objednavky@ecolab.com
:
Výrobca/ Distribútor/
Dovozca
109285E
Použitie prípravku
:
Čistiaci prostriedok
Produkt je určený výlučne pre profesionálne použitie
Výrobca/ Distribútor/ Dovozca
:
Telefónne číslo
112
Toxikologické informačné centrum, Limbová 5, Bratislava, tel.: 02/54774166
:
Telefónne číslo
02 57204914 (8-16, pracovné dni)
Verzia
: 1
Klasifikácia
C; R35
Produkt je klasifikovaný len na základe extrémnej hodnoty pH (v súlade s platnou
legislatívou EU)
R31
N; R50
:
:
Negatívne účinky na
zdravie človeka
Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý
plyn.
:
Negatívne účinky na
životné prostredie
Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
Podrobnejšie informácie ohľadom symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v sekcii č.11.
Klasifikácia podľa smernice (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Definícia výrobku
:
Zmes
Úplný text R-viet alebo H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16.
Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES (smernica o nebezpečných prípravkoch)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa smernice 1999/45/EC a jej doplnkov.
2.2 Prvk
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list estónčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 28-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 28-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 28-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 27-11-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom