Respreeza

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Human alpha1-proteinase inhibitor

Dostupné z:

CSL Behring GmbH

ATC kód:

B02AB02

INN (Medzinárodný Name):

alpha1-proteinase inhibitor (human)

Terapeutické skupiny:

antihemoragiká

Terapeutické oblasti:

Genetic Diseases, Inborn; Lung Diseases

Terapeutické indikácie:

Respreeza je indikovaná na udržiavaciu liečbu, na spomalenie progresie emfyzému u dospelých s dokumentovaným ťažkým nedostatkom alfa1-proteinázového inhibítora (e. genotypy PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Pacienti majú mať optimálnu farmakologickú a nefarmakologickú liečbu a majú dôkaz progresívnej choroby pľúc (napr. Dolné forsírovaného objemu výdychu za sekundu (FEV1) predpovedal, poškodenú dochádzkové kapacity alebo zvýšený počet exacerbácií) ako hodnotiť lekárov skúsených v liečbe deficiencie inhibítora alfa1-proteinázu.

Prehľad produktov:

Revision: 10

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-08-20

Príbalový leták

                
40
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
41
Písomná informácia pre používateľa
Respreeza 1 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok
Respreeza 4 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok
Respreeza 5 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok
ľudský inhibítor alfa
1
-proteinázy
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo
zdravotníckeho pracovníka. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Respreeza a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Respreezu
3.
Ako používať Respreezu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Respreezu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Respreeza a na čo sa používa
Čo je Respreeza
Tento liek obsahuje liečivo ľudský inhibítor alfa
1
-proteinázy, ktorý je bežnou zložkou krvi a vyskytuje
sa v pľúcach. Jeho hlavnou funkciou je chrániť tkanivo pľúc znižovaním pôsobenia enzýmu
nazývaného neutrofilná elastáza. Neutrofilná elastáza môže spôsobiť poškodenie, ak sa jej pôsobenie
nekontroluje (napríklad ak máte deficit inhibítora alfa
1
-proteinázy).
Na čo sa Respreeza používa
Tento liek sa používa u dospelých so známym závažným deficitom inhibítora alfa
1
-proteinázy
(dedičné ochorenie nazývané aj deficit alfa
1
-antitrypsínu), u ktorých sa rozvinulo ochoren
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Respreeza 1 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.
Respreeza 4 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.
Respreeza 5 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.
2.
KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE ZLOŽENIE
Respreeza 1 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.
Jedna injekčná liekovka obsahuje približne 1 000 mg ľudského inhibítora alfa
1
-proteinázy*, teda
množstvo stanovené na základe jeho schopnosti neutralizovať ľudskú neutrofilnú elastázu.
Po rekonštitúcii s 20 ml rozpúšťadla roztok obsahuje približne 50 mg/ml ľudského inhibítora alfa
1
-
proteinázy.
Celkový obsah proteínov je približne 1 100 mg v injekčnej liekovke.
Respreeza 4 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.
Jedna injekčná liekovka obsahuje približne 4 000 mg ľudského inhibítora alfa
1
-proteinázy*, teda
množstvo stanovené na základe jeho schopnosti neutralizovať ľudskú neutrofilnú elastázu.
Po rekonštitúcii s 76 ml rozpúšťadla roztok obsahuje približne 50 mg/ml ľudského inhibítora alfa
1
-
proteinázy.
Celkový obsah proteínov je približne 4 400 mg v injekčnej liekovke.
Respreeza 5 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.
Jedna injekčná liekovka obsahuje približne 5 000 mg ľudského inhibítora alfa
1
-proteinázy*, teda
množstvo stanovené na základe jeho schopnosti neutralizovať ľudskú neutrofilnú elastázu.
Po rekonštitúcii s 95 ml rozpúšťadla roztok obsahuje približne 50 mg/ml ľudského inhibítora alfa
1
-
proteinázy.
Celkový obsah proteínov je približne 5 500 mg v injekčnej liekovke.
*Vyrobený z plazmy od ľudských darcov.
Pomocné látky so známym účinkom
Respreeza obsahuje približne 1,9 mg sodíka v ml rekonštituovaného roztoku (81 mmol/l).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.
Prášok je biely až sivobiely. Rozpúšťadlo je číry a 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-05-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-05-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 03-10-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 08-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 08-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 08-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 08-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 03-10-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov