Renvela

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

sevelamer karbonátu

Dostupné z:

Genzyme Europe BV

ATC kód:

V03AE02

INN (Medzinárodný Name):

sevelamer carbonate

Terapeutické skupiny:

Všetky ostatné terapeutické produkty

Terapeutické oblasti:

Hyperphosphatemia; Renal Dialysis

Terapeutické indikácie:

Renvela je indikovaná na kontrolu hyperfosfatémie u dospelých pacientov, ktorí dostávajú hemodialýzu alebo peritoneálnu dialýzu. Renvela je tiež indikovaný na zastavenie hyperphosphataemia u dospelých pacientov s chronickým ochorením obličiek nie na dialýzu s fosforu v sére ≥ 1. 78 mmol/l. Renvela by mali byť použité v rámci viacerých terapeutický prístup, ktoré by mohli obsahovať vápnik doplnok, 1,25-dihydroxy vitamín D3, alebo jeden z jeho analógy ovládať vývoj obličiek ochorenia kostí.

Prehľad produktov:

Revision: 25

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-06-09

Príbalový leták

                66
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
67
Písomná informácia pre používateľa
Renvela 800 mg filmom obalené tablety
sevelamériumkarbonát
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať váš liek, pretože obsahuje
pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy,
ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa
týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri
časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo je Renvela a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Renvelu
3. Ako užívať Renvelu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Renvelu
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Renvela a na čo sa používa
Renvela obsahuje liečivo sevelamériumkarbonát. Viaže fosfáty zo stravy v tráviacom trakte a tak znižuje
hladinu fosforu v krvi.
Tento liek sa používa na kontrolu hyperfosfatémie (vysoká hladina fosfátov v krvi) u:
•
dospelých pacientov na dialýze (technika čistenia krvi). Môže sa použiť u pacientov podstupujúcich
hemodialýzu (s použitím zariadenia filtrujúceho krv) alebo peritoneálnu dialýzu (kde je kvapalina
čerpaná do brucha a vnútrotelová membrána filtruje krv);
•
pacientov s chronickým (dlhodobým) ochorením obličiek, ktorí nie sú na dialýze a majú sérové
(krvné) hladiny fosforu rovné alebo vyššie ako 1,78 mmol/l
Tento liek sa má používať s inými typmi liečby, ako sú doplnky vápnika a vitamínu D, aby sa zabránilo
rozvoju ochorenia kostí.
Zvýšené hladiny sérového fosforu môžu viesť k uklad
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ
2
1.
NÁZOV LIEKU
Renvela 800 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna tableta obsahuje 800 mg sevelamériumkarbonátu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Biela až sivobiela oválna tableta s vyrytým „RV800“ na jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Renvela je indikovaná na kontrolu hyperfosfatémie u dospelých pacientov, ktorí sú hemodialyzovaní alebo
majú peritoneálnu dialýzu.
Renvela je tiež indikovaná na kontrolu hyperfosfatémie u dospelých pacientov s chronickým ochorením
obličiek (chronic kidney disease, CKD), ktorí nie sú liečení dialýzou s hladinou fosforu v sére > 1,78 mmol/l.
Renvela sa má používať v kontexte kombinovaného terapeutického postupu, ktorý môže zahŕňať
suplementáciu vápnika, 1,25-dihydroxy vitamín D
3 alebo niektorý z jeho analógov na kontrolu vývoja
renálnej kostnej choroby.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Počiatočná dávka
Odporúčaná počiatočná dávka sevelamériumkarbonátu je 2,4 g alebo 4,8 g denne a je založená na klinických
potrebách a hladiny fosforu v sére. Renvela sa má užívať trikrát denne s jedlom.
Hladina fosforu v sére u pacientov
Úplná denná dávka sevelamériumkarbonátu sa
má užívať trikrát denne s jedlom
1,78 – 2,42 mmol/l (5,5 – 7,5 mg/dl)
2,4 g*
> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)
4,8 g*
*s naslednou titráciou podľa návodu, pozri v časti “Titrácia a udržiavacia dávka”
Pacientom, ktorí pôvodne užívali viazače fosfátov (na báze sevelamériumchloridu alebo vápnika), má byť
Renvela dávkovaná v ekvivalentných dávkach v gramových množstvách, pričom sa sleduje hladina fosforu v
sére, aby sa zabezpečili optimálne denné dávky.
Titrácia a udržiavacia dávka
Hladina fosforu v sére sa musí monitorovať a dávka sevelamériumkarbonátu titrovať postupne vždy o 0,8 g
trik
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták čeština 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták poľština 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 19-07-2019
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 05-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 05-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 19-07-2019

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov