Relvar Ellipta

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

fluticasone furoate, vilanterol

Dostupné z:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

ATC kód:

R03AK10

INN (Medzinárodný Name):

fluticasone furoate, vilanterol

Terapeutické skupiny:

Adrenergiká a iné lieky na obštrukčné ochorenia dýchacích ciest

Terapeutické oblasti:

Pľúcna choroba, chronická obštrukcia

Terapeutické indikácie:

Asthma indication: Relvar Ellipta is indicated in the regular treatment of asthma in adults and adolescents aged 12 years and older, where use of a combination product (long-acting beta2-agonist and inhaled corticosteroid) is appropriate: , patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short acting beta2-agonists. pacienti už primerane kontrolované na oboch inhalačných kortikosteroidov a dlhodobo pôsobiaci beta2-agonist. , CHOCHP označenie: Relvar Ellipta je indikovaný na symptomatickou liečbu dospelých pacientov s CHOCHP s FEV1.

Prehľad produktov:

Revision: 24

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-11-13

Príbalový leták

                
70
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
71
Písomná informácia pre používateľa
Relvar Ellipta 92 mikrogramov/22 mikrogramov
dávkovaný inhalačný prášok
Relvar Ellipta 184 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok
flutikazón-furoát/vilanterol
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika
alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Relvar Ellipta a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Relvar Ellipta
3.
Ako používať Relvar Ellipta
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Relvar Ellipta
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
Podrobné pokyny na použitie
1.
Čo je Relvar Ellipta a na čo sa používa
Relvar Ellipta obsahuje dve liečivá: flutikazón-furoát a vilanterol. K dispozícii sú dve odlišné sily
(sila znamená množstvo liečiva v lieku) Relvaru Ellipta: flutikazón-furoát 92 mikrogramov/vilanterol
22 mikrogramov a flutikazón-furoát 184 mikrogramov/vilanterol 22 mikrogramov.
Sila 92/22 mikrogramov sa používa na pravidelnú liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc
(
CHOCHP
) u dospelých a
astmy
u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších.
Sila 184/22 mikrogramov sa používa na liečbu
astmy
u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov
a starších.
Sila 184/22 mikrogramov nie
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Relvar Ellipta 92 mikrogramov/22 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá jednotlivá inhalácia poskytuje inhalovanú dávku (dávku, ktorá vyjde z náustka)
92 mikrogramov flutikazón-furoátu a 22 mikrogramov vilanterolu (vo forme trifenatátu). To
zodpovedá jednotkovej dávke 100 mikrogramov flutikazón-furoátu a 25 mikrogramov vilanterolu (vo
forme trifenatátu).
Pomocná látka so známym účinkom
Každá inhalovaná dávka obsahuje približne 25 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Dávkovaný inhalačný prášok
(Inhalačný prášok).
Biely prášok v svetlošedom inhalátore so žltým krytom náustka a počítadlom dávok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Astma
Relvar Ellipta je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy u dospelých a dospievajúcich
vo veku 12 rokov a starších v prípadoch, keď je vhodné použitie kombinovaného lieku (s dlhodobo
pôsobiacim beta
2
-agonistom a inhalačným kortikosteroidom):
•
u pacientov, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi
a inhalačnými krátkodobo pôsobiacimi beta
2
-agonistami používanými podľa potreby.
•
u pacientov, ktorých stav už je adekvátne kontrolovaný inhalačným kortikosteroidom a aj
dlhodobo pôsobiacim beta
2
-agonistom.
Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)
Relvar Ellipta je indikovaný na symptomatickú liečbu dospelých s CHOCHP s hodnotou FEV
1 < 70 %
referenčnej hodnoty (po podaní bronchodilatancia), ktorí majú v anamnéze exacerbácie napriek
pravidelnej bronchodilatačnej liečbe.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Astma
Pacientom s astmou sa má podávať sila Relvaru Ellipta, ktorá obsahuje vhodnú dávku
flutikazón-furoátu (FF) vzhľadom na závažnosť ich ochorenia. Lekári majú vziať do úvahy, že
u pacientov s astmou je dávka 100 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 25-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 25-04-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov