Relistor

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

metylnaltrexóniumbromidu

Dostupné z:

Bausch Health Ireland Limited

ATC kód:

A06AH01

INN (Medzinárodný Name):

methylnaltrexone bromide

Terapeutické skupiny:

Periférne antagonisty opiátových receptorov

Terapeutické oblasti:

Opioid-Related Disorders; Constipation

Terapeutické indikácie:

Liečba zápchy vyvolanej opiátmi u pacientov s pokročilou chorobou, ktorí dostávajú paliatívnu starostlivosť, keď odpoveď na obvyklou laxatívnou terapiou nebola dostatočná.

Prehľad produktov:

Revision: 18

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-07-01

Príbalový leták

                
67
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
68
Písomná informácia pre používateľa
Relistor 12 mg/0,6 ml injekčný roztok
metylnaltrexóniumbromid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, , obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To
sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete
:
1.
Čo je Relistor a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Relistor
3.
Ako používať Relistor
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Relistor
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Relistor a na čo sa používa
Relistor obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva metylnaltrexóniumbromid a ktoré účinkuje tak, že blokuje
vedľajšie účinky opioidov, liekov na liečbu bolesti, na tráviaci trakt.
Lieči zápchu spôsobenú liekmi na strednú až silnú bolesť, ktoré sa nazývajú opioidy (napr. morfium,
kodeín). Používa sa u pacientov, keď iné lieky na zápchu, nazývané laxatíva, nemajú dostatočný účinok.
Opioidy predpisuje váš lekár. Keď začnete užívať tento liek, váš lekár vám povie, či máte prestať užívať
vaše zvyčajné laxatíva alebo v ich užívaní pokračovať.
Tento liek je určený pre dospelých (vo veku 18 a viac rokov).
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Relistor
Nepoužívajte Relistor
−
Keď ste alergický (precitlivený) na metylnaltre
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Relistor 12 mg/0,6 ml injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá 0,6 ml injekčná liekovka obsahuje 12 mg metylnaltrexóniumbromidu.
Jeden ml roztoku obsahuje 20 mg metylnaltrexóniumbromidu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Číry, bezfarebný až bledožltý roztok v podstate bez viditeľných častíc.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Relistor je určený na liečbu opiátmi indukovanej zápchy u dospelých pacientov vo veku 18 rokov a
starších, ak odpoveď na liečbu laxatívami nie je dostatočná..
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Opioidmi indukovaná zápcha u dospelých pacientov s chronickou bolesťou (okrem pacientov s pokročilou
fázou ochorenia, ktorí užívajú paliatívnu liečbu)
Odporúčaná dávka metylnaltrexóniumbromidu je 12 mg (0,6 ml roztoku) subkutánne, podľa potreby,
podávaná ako aspoň 4 dávky týždenne až maximálne jedenkrát denne (7 dávok za týždeň).
U týchto pacientov sa má pri začatí liečby Relistorom ukončiť liečba zvyčajne používanými laxatívami
(pozri časť 5.1).
Opioidmi indukovaná zápcha u dospelých pacientov s pokročilou fázou ochorenia (pacientov
s paliatívnou starostlivosťou)
Odporúčaná dávka metylnaltrexóniumbromidu je 8 mg (0,4 ml roztoku) (pre pacientov s hmotnosťou 38-
61 kg) alebo 12 mg (0,6 ml roztoku) (pre pacientov s hmotnosťou 62-114 kg).
Obvyklá schéma dávkovania je jedna samostatná dávka každý druhý deň. Dávky sa môžu podávať aj
v dlhších intervaloch podľa potreby.
Pacienti môžu dostať dve po sebe nasledujúce dávky s odstupom 24 hodín iba v prípade, že sa neobjaví
odpoveď (stolica) na dávku počas predošlého dňa.
Pacienti, ktorých hmotnosť je mimo uvedených rozsahov, majú dostať dávku 0,15 mg/kg. Objem injekcie
pre týchto pacientov sa má vypočítať nasledovne:
Dávka (ml) = hmotnosť pacien
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-02-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 31-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 31-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 31-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 31-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 06-02-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov