REGAIN CLEAN S

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
27-01-2022

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č.
1907/2006
Regain clean S
114321E
1 / 17
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
Regain clean S
Kód výrobku
:
114321E
Použitie látky/zmesi
:
Prípravok na čistenie podláh
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
0.5 % - 1.0 %
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Čistiaci prostriedok na podlahy. Manuálne použitie
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
+421233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
21.02.2018
Verzia
:
2.0
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Podráždenie očí, Kategória 2 H319
Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
2.2 Prvky označovania
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006
Regain clean S
114321E
2 / 17
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Výstražné piktogramy
:
Výstražné slovo
:
Pozor
Výstražné upozornenie
:
H319
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenie
:
Prevencia:
P280
Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre.
Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
2.3 Iná nebezpečnosť
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Nie sú známe.
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2 Zmesi
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Nebezpečné zložky
Chemický názov
Č. CAS
Č.EK
č. REACH
KlasifikáciaNAR
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list angličtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 26-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 26-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list portugalčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 27-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nórčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 30-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 20-09-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom