Ranexa (previously Latixa)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ranolazín

Dostupné z:

Menarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

ATC kód:

C01EB18

INN (Medzinárodný Name):

ranolazine

Terapeutické skupiny:

Kardioterapia

Terapeutické oblasti:

Angina pectoris

Terapeutické indikácie:

Ranexa je indikovaná ako prídavná liečba pri symptomatickej liečbe pacientov so stabilnou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaným alebo netolerujú antianginóznymi terapie prvej línie (ako sú betablokátory a / alebo antagonisty vápnika).

Prehľad produktov:

Revision: 22

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-07-08

Príbalový leták

                51
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
52
Písomná informácia pre používateľa
Ranexa 375 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Ranexa 500 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Ranexa 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
ranolazín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To
sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácií sa dozviete
1.
Čo je Ranexa a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ranexu
3.
Ako užívať Ranexu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Ranexu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1. Čo je Ranexa a na čo sa používa
Ranexa je liek používaný v kombinácii s inými liekmi na liečbu angíny pectoris, čo je bolesť na
hrudníku alebo potiaže, ktoré pociťujete kdekoľvek v hornej časti tela medzi hrdlom a horným
bruchom, často vyvolávané cvičením alebo príliš veľkou aktivitou.
Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ranexu
Neužívajte Ranexu
-
ak ste alergický na ranolazín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti
6 tejto písomnej informácie.
-
ak máte závažné problémy s obličkami,
-
ak máte mierne až závažné problémy s pečeňou,
-
ak používate určité lieky na liečbu bakteriálnych infekcií 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Ranexa 375 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 375 mg ranolazínu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Bledomodrá tableta oválneho tvaru s vygravírovaným 375 na jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Ranexa je indikovaná u dospelých ako doplnková terapia pri symptomatickej liečbe pacientov so
stabilnou angínou pectoris, u ktorých sa nedosahuje adekvátna kontrola alebo ktorí sú intolerantní k
prvolíniovým antianginóznym terapiám (ako sú beta-blokátory a/alebo antagonisti vápnika).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Ranexa sa dodáva ako tablety s predĺženým uvoľňovaním 375 mg, 500 mg a 750 mg.
Dospelí: Odporúčaná východisková dávka Ranexy je 375 mg dvakrát denne. Po 2–4 týždňoch sa
dávka musí titrovať na 500 mg dvakrát denne a v závislosti od odpovede pacienta sa ďalej titruje na
odporúčané maximálne dávkovanie 750 mg dvakrát denne (pozri časť 5.1).
Ak pacient pocíti nežiaduce účinky súvisiace s touto terapiou (napr. závrat, nevoľnosť alebo vracanie),
môže byť potrebná titrácia Ranexy na 500 mg alebo na 375 mg dvakrát denne. Ak po znížení
dávkovania príznaky neustúpia, terapia sa musí vysadiť.
Súčasná terapia s inhibítormi CYP3A4 a P-glykoproteínu (P-gp): Opatrné titrovanie dávky sa
odporúča u pacientov liečených miernymi inhibítormi CYP3A4 (napr. diltiazem, flukonazol,
erytromycín) alebo inhibítormi P-gp (napr. verapamil, cyklosporín) (pozri časti 4.4 a 4.5).
Súčasné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.5).
Porucha funkcie obličiek: Opatrné titrovanie dávkovania sa odporúča u pacientov so slabou až
miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30–80 ml/min) (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.2).
Ranexa je 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 08-10-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom