Qutenza

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

capsaicin

Dostupné z:

Grunenthal GmbH

ATC kód:

N01BX04

INN (Medzinárodný Name):

capsaicin

Terapeutické skupiny:

anestetiká

Terapeutické oblasti:

neuralgia

Terapeutické indikácie:

Liek Qutenza je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti u dospelých buď samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na bolesť.

Prehľad produktov:

Revision: 16

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-05-15

Príbalový leták

                
24
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
25
Písomná informácia pre používateľa
Qutenza 179 mg dermálna náplasť
kapsaicín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Qutenza a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Qutenzu
3.
Ako používať Qutenzu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Qutenzu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Qutenza a na čo sa používa
Outenza obsahuje kapsaicín a patrí do skupiny liekov nazývaných anestetiká (lieky na znecitlivenie).
Qutenza je určená dospelým na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, buď samostatne alebo
v kombinácii s ďalšími liekmi na liečbu bolesti.
Qutenza sa používa na zmiernenie bolesti u osôb, ktoré majú nervovú bolesť v dôsledku poškodených
nervov v koži. Poškodené nervy v koži môžu byť dôsledkom rôznych ochorení, ako je pásový opar,
infekcia HIV, cukrovka, v dôsledku niektorých liekov a iných stavov. Zmiernenie bolesti môžete
pocítiť medzi prvým až tretím týždňom od liečby.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Qutenzu
Nepoužívajte Qutenzu

ak ste alergický na kapsaicín, papričky čili alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
(uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Predtým ako začnete používa
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Qutenza 179 mg dermálna náplasť
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá dermálna náplasť s veľkosťou 280 cm
2
obsahuje celkovo 179 mg kapsaicínu alebo
640 mikrogramov kapsaicínu na cm
2
náplasti.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá 50 g tuba čistiaceho gélu pre Qutenzu obsahuje 0,2 mg/g butylhydroxyanizolu (E320).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Dermálna náplasť.
Každá náplasť má rozmery 14 cm x 20 cm (280 cm
2
) a skladá sa z lepiacej strany obsahujúcej liečivo
a z vonkajšej povrchovej vrstvy. Lepiaca strana je pokrytá odstrániteľnou, priehľadnou, nepotlačenou,
diagonálne prestrihnutou ochrannou fóliou. Na vonkajšej povrchovej vrstve je vytlačený nápis
„capsaicin 8%“.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Qutenza je indikovaná dospelým na liečbu periférnej neuropatickej bolesti buď samostatne alebo
v kombinácii s ďalšími liekmi na liečbu bolesti.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dermálnu náplasť Qutenza má aplikovať lekár alebo zdravotnícky pracovník pod dohľadom lekára.
Dávkovanie
Dermálna náplasť sa má aplikovať na najbolestivejšie oblasti kože (použiť sa môžu najviac 4 náplasti).
Bolestivú oblasť má určiť lekár alebo zdravotnícky pracovník a má ju na koži označiť. Qutenza sa
musí aplikovať na neporušenú, nepodráždenú, suchú kožu a má pôsobiť na mieste 30 minút na nohách
(napr. pri neuropatii spojenej s infekciou HIV, bolestivej diabetickej periférnej neuropatii) a 60 minút
na iných miestach (napr. postherpetická neuralgia). Liečba Qutenzou sa môže opakovať každých
90 dní, ak bolesť pretrváva alebo ak sa vracia. Opakovanie liečby po čase kratšom ako 90 dní možno
zvážiť u jednotlivých pacientov iba po starostlivom posúdení lekárom (pozri tiež časť 5.1). Medzi
ošetreniami sa musí dodržať minimálny interval 60 dní.
Pred aplikáciou de
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 08-10-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov