Porcilis Porcoli Diluvac Forte (previously Porcilis Porcoli)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

F4ab (K88ab) fimbrial adhesin, F4ac (K88ac) fimbrial adhesin, F5 (K99) fimbrial adhesin, F6 (987P) fimbrial adhesin, LT toxoid

Dostupné z:

Intervet International BV

ATC kód:

QI09AB02

INN (Medzinárodný Name):

vaccine to provide passive immunity to the progeny against E. coli in pigs

Terapeutické skupiny:

Ošípané (prasničky a prasnice)

Terapeutické oblasti:

imunologické

Terapeutické indikácie:

Na pasívnu imunizáciu prasiatok aktívnou imunizáciou prasníc / prasničiek na zníženie úmrtnosti a klinických príznakov ako je hnačka v dôsledku neonatálnej enterotoxikózy počas prvých dní života, spôsobená týmito E. ktoré exprimujú fimbriálne adhezíny F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) alebo F6 (987P).

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1996-02-29

Príbalový leták

                B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
22/25
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
PORCILIS PORCOLI DILUVAC FORTE
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE
ŠARŽE,
AK
NIE
SÚ IDENTICKÍ
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
reprezentovaný národnou spoločnosťou v členskom štáte.
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Porcilis Porcoli Diluvac Forte injekčná suspenzia
3.
ZLOŽENIE:ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY
Každá dávka 2 ml obsahuje fimbriové adhezíny F4ab (K88ab), F4ac (K88ab), F5 (K99), F6 (987P) a
LT toxoid, ktoré navodzujú priemerný titer protilátky a to > 9,0 log
2
Ab titer
, > 5,4 log
2
Ab titer
, >
6,8 log
2
Ab titer
, > 7,1 log
2
Ab titer , a > 6,8 log
2
Ab titer po vakcinácii myší s 1/20 dávky pre
prasnicu. Antigény sú podporené 150 mg dl-α-tokoferol acetátu v jednej dávke.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Pasívna imunizácia prasiatok, aktívnou imunizáciou prasníc/prasničiek na zníženie úmrtnosti a
klinických príznakov ako hnačka, súvisiacich s enterotoxikózou počas prvých dní života,
zapríčinených takými kmeňmi
E.coli
, ktoré tvoria fimbriové adhezíny F4ab (K88ab), F4ac (K88ac),
F5 (K99) alebo F6 (987P).
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Nízky prechodný nárast telesnej teploty okolo 1°C, u niektorých prasiat až do 3°C, sa môže vyskytnúť
prvých 24 hodín po vakcinácii. Znížený príjem potravy a apatia sa môžu vyskytnúť u približne 10%
zvierat v deň vakcinácie, ale návrat do normálneho stavu nastáva do 1-3 dní. Prechodný opuch a
sčervenanie v mieste vpichu sú pozorované u približne 5 % zvierat. Priemer opuchu je všeobecne do 5
cm, ale v niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť aj väčšie opuchy. Opuch a sčervenanie v mieste
vpichu príležitostne zotrvávajú najmenej 14 dní.
Ak
zistíte
akékoľvek
iné
vedľajšie
účinky,
ktoré
nie
sú
uvedené
v tejto
písom
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1/25
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Porcilis Porcoli
Diluvac Forte
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Dávka 2 ml obsahuje:
Účinné látky:
- F4ab (K88ab) fimbriový adhezín
> 9,0 log
2
Ab titer
1
- F4ac (K88ac) fimbriový adhezín
> 5,4 log
2 Ab titer
1
- F5 (K99) fimbriový adhezín
> 6,8 log
2 Ab titer
1
- F6 (987P)
fimbriový adhezín
> 7,1 log
2
Ab titer
1
- LT toxoid
> 6,8 log
2
Ab titer
1
1 Priemerný titer protilátky (Ab) dosiahnutý po vakcinácii myší s 1/20 dávky pre prasnicu
Adjuvans:
dl-α-tokoferol acetát
150 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Ošípané (prasnice a prasničky).
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Pasívna imunizácia prasiatok, aktívnou imunizáciou prasníc/prasničiek na zníženie úmrtnosti a
klinických príznakov ako hnačka, súvisiacich s enterotoxikózou počas prvých dní života,
zapríčinených takými kmeňmi E.coli, ktoré tvoria fimbriové adhezíny F4ab (K88ab), F4ac (K88ac),
F5 (K99) alebo F6 (987P).
4.3
Kontraindikácie
Žiadne
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Žiadne.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Pred použitím nechať vakcínu ohriať na izbovú teplotu (15-25°C) a dôkladne pretrepať.
Používať sterilné ihly a striekačky.
2/25
Vyhýbať sa prípadnej kontaminácii.
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
V prípade náhodného samoinjikovania, vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať obal alebo písomnú
informáciu lekárovi.
4.6
Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)
Nízky prechodný nárast telesnej teploty okolo 1°C, u niektorých prasiat až do 3°C, sa môže vyskytnúť
prvých 24 hodín po vakcinácii. Znížen
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 28-02-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 28-02-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 21-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 21-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 21-07-2011