Porcilis PCV ID

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

prasačí cirkovírus typu 2 antigén podjednotky ORF2

Dostupné z:

Intervet International B.V.

ATC kód:

QI09AA07

INN (Medzinárodný Name):

Porcine circovirus vaccine (inactivated)

Terapeutické skupiny:

ošípané

Terapeutické oblasti:

Immunologicals for suidae, Inactivated viral vaccines

Terapeutické indikácie:

For the active immunisation of pigs to reduce viraemia, virus load in lungs and lymphoid tissues and virus shedding caused by PCV2 infection.  To reduce loss of daily weight gain and mortality associated with PCV2 infection.

Prehľad produktov:

Revision: 3

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-08-28

Príbalový leták

                
14
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
15
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Porcilis PCV ID injekčná emulzia pre ošípané
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže
:
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Porcilis PCV ID injekčná emulzia pre ošípané
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Jedna dávka 0,2 ml obsahuje:
Účinná látka:
Subjednotkový antigén Cirkovírusu prasiat typ 2 ORF2
≥ 1436 AU
1
Adjuvans:
dl-α-tokoferol acetát 0,6 mg
Ľahký tekutý parafín 8,3 mg
1 Antigénne jednotky stanovené v
in-vitro teste účinnosti (test množstva antigénu)
Injekčná emulzia.
Po roztrepaní homogénna biela až temer biela emulzia.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Na aktívnu imunizáciu ošípaných vo výkrme za účelom redukcie virémie, vírusovej záťaže v pľúcach
a lymfatických tkanivách a vylučovania vírusu spôsobených infekciou PCV2. Na zníženie straty
denných prírastkov a úhynov spojených s infekciou PCV2.
Nástup imunity: 2 týždne po vakcinácii.
Trvanie imunity: 23 týždňov po vakcinácii.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Veľmi často boli pozorované v laboratórnych štúdiach a terénnych skúškach prechodné lokálne
reakcie v podobe tvrdého, nebolestivého opuchu s priemerom do 2 cm. Často je pozorovaný
16
dvojfázový priebeh týchto lokálnych reakcií, spočívajúci v náraste a ústupe reakcie, nasledovaný
ďalším nárastom a ústupom čo do veľkosti. U jednotlivých prasiat sa môže veľkosť zvýšiť až na 6,5
cm a môže byť pozorované aj začervenanie a/alebo chrasty. Tieto lokálne reakcie spontánne úplne
ustúpia v priebehu približne 7 týždňov po vakcinácii.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravi
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Porcilis PCV ID injekčná emulzia pre ošípané
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá dávka 0,2 ml obsahuje:
Účinná látka:
Subjednotkový antigén Cirkovírusu prasiat typ 2 ORF2
≥ 1436 AU
1
Adjuvans:
dl-α-tokoferol acetát 0,6 mg
Ľahký tekutý parafín 8,3 mg
1 Antigénne jednotky stanovené v
in-vitro teste účinnosti (test množstva antigénu)
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná emulzia.
Po roztrepaní homogénna biela až temer biela emulzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Ošípané.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Na aktívnu imunizáciu ošípaných za účelom redukcie virémie, vírusovej záťaže v pľúcach
a lymfatických tkanivách a vylučovania vírusu spôsobených infekciou PCV2. Na zníženie straty
denných prírastkov a úhynov spojených s infekciou PCV2.
Nástup imunity: 2 týždne po vakcinácii.
Trvanie imunity: 23 týždňov po vakcinácii.
4.3
Kontraindikácie
Žiadne.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Použitie vakcíny u kancov nebolo skúmané.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
Pre používateľa:
3
Tento veterinárny liek obsahuje minerálny olej. Náhodná aplikácia/samoinjikovanie môže mať za
následok vznik silnej bolesti a opuchu, hlavne, ak je aplikovaná do kĺbu alebo do prsta, a v
zriedkavých prípadoch môže mať za následok stratu postihnutého prsta, ak nie je poskytnutá rýchla
lekárska pomoc. Pri náhodnom samoinjikovaní tohto lieku vyhľadajte ihneď lekársku pomoc, aj v
prípade aplikácie len veľmi malého množstva a vezmite si so sebou písomnú informáciu o lieku. Ak
bolesť pretrváva viac než 12 hodín po lekárskom
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-10-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 04-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 04-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 08-10-2015

Zobraziť históriu dokumentov