Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané

Slovensko - slovenčina - Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Kúpte ho teraz

Dostupné z:
Huvepharma NV, Belgicko
ATC kód:
QA07AA06
Forma lieku:
sol.
Počet v balení:
1 l; 500 ml; 250 ml; 125 ml
Výrobca:
BIB, BG
Číslo povolenia:
96/045/DC/18-S

Prečítajte si celý dokument

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ

1.

NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce

teľatá a ošípané

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml obsahuje:

Účinná látka:

Paromomycini sulfas

200 mg odpovedá 140 mg bázy paromomycínu alebo

140 000 IU aktivity paromomycínu

Pomocné látky:

Metylparahydroxybenzoát (E218)

1,0 mg

Propylparahydroxybenzoát (E216)

0,1 mg

Disiričitan sodný (E223)

4,0 mg

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade.

Číry, žltý až jantárový roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cieľové druhy

Hovädzí dobytok (neruminujúce teľatá), ošípané.

4.2

Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Liečba gastrointestinálnych infekcií spôsobených Escherichia coli citlivými na paromomycín.

4.3

Kontraindikácie

Nepoužívať pri precitlivenosti na paromomycín, iné aminoglykozidy alebo na niektorú z pomocných

látok.

Nepoužívať pri poškodení funkcie obličiek alebo pečene.

Nepoužívať u ruminujúcich zvierat.

Nepoužívať u moriakov z dôvodu možného rizika selekcie antimikrobiálnej rezistencie u črevných

baktérií.

4.4

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Nie sú.

4.5

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u

zvierat

V dôsledku ochorenia sa môže zmeniť príjem lieku zvieratami. V prípade nedostatočného príjmu

vody/mlieka zvieratá liečiť parenterálne vhodným injekčným liekom podľa odporúčania veterinárneho

lekára.

Pri používaní lieku dodržiavať správne zoohygienické postupy napr. dobré hygienické podmienky,

správne vetranie, primeraný počet ustajnených zvierat.

Z dôvodu potenciálnej ototoxicity a nefrotoxicity lieku sa odporúča zhodnotiť funkciu obličiek.

Osobitnú pozornosť venovať pri zvažovanom podaní lieku novorodeným mláďatám z dôvodu známej

vyššej gastrointestinálnej absorpcie paromomycínu u novonarodených mláďat. Vyššia absorpcia by

mohla viesť k zvýšenému riziku oto- a nefrotoxicity. Použitie tohto lieku u novonarodených mláďat

by malo byť založené na posúdení pomeru prínosu a rizika zodpovedným veterinárnym lekárom.

Zlepšením zoohygienických postupov, čistením a dezinfekciou sa má predchádzať predĺženému alebo

opakovanému použitiu lieku.

Použitie lieku má byť založené na základe výsledkov testu citlivosti baktérií izolovaných zo zvieraťa.

Ak to nie je možné, liečba má byť založená na miestnej (na úrovni regiónu, hospodárskeho

zariadenia) epidemiologickej informácii o citlivosti cieľovej baktérie. Pri použití tohto lieku zohľadniť

oficiálnu, národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.

Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných

voči paromomycínu a môže znížiť účinnosť liečby aminoglykozidmi v dôsledku možnosti skríženej

rezistencie.

Aminoglykozidy sa považujú za kriticky významné v humánnej medicíne. Preto by sa nemali

používať ako lieky prvej voľby vo veterinárnej medicíne.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Tento liek obsahuje paromomycín, ktorý môže u niektorých ľudí spôsobiť alergické reakcie.

Ľudia so známou precitlivenosťou (alergiou) na paromomycín alebo na akékoľvek iné

aminoglykozidy by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami.

Pri manipulácii s veterinárnym liekom používať osobné ochranné pomôcky skladajúce sa

z ochranného odevu a nepriepustných rukavíc.

V prípade náhodného kontaktu s pokožkou alebo očami opláchnite ich veľkým množstvom vody.

Ak sa po expozícii objavia príznaky, ako je kožná vyrážka, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte

lekárovi toto upozornenie. Opuch tváre, pier a očí alebo ťažkosti s dýchaním sú vážnejšie príznaky a

vyžadujú okamžitú lekársku pomoc.

Pri manipulácii s liekom nejesť, nepiť a nefajčiť.

Nepožívať. V prípade náhodného požitia, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a obal ukážte

lekárovi.

Po použití si umyť ruky.

4.6

Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

Zriedkavo boli pozorovaná mäkké výkaly.

Aminoglykozidové antibiotiká, ako je napríklad paromomycín, môžu spôsobiť oto- a nefrotoxicitu.

4.7

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky

Laboratórne štúdie u potkanov a králikov nepreukázali žiadne teratogénne, fetotoxické,

maternotoxické účinky. Neodporúča sa používať počas gravidity.

4.8

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Bežne používané anestetiká a lieky spôsobujúce relaxáciu svalov zosilňujú neuroblokačný účinok

aminoglykozidov. To môže spôsobiť paralýzu a apnoe.

Nepoužívať súbežne so silnými diuretikami a potenciálne ototoxickými alebo nefrotoxickými látkami.

4.9

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Perorálne použitie.

Neruminujúce teľatá: podanie v mlieku/mliečnej náhrade

Ošípané: podanie v pitnej vode.

Trvanie liečby: 3-5 dní.

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané 2

Neruminujúce teľatá: 25-50 mg paromomycín sulfátu na kg živej hmotnosti/deň (odpovedá 0,125 –

0,25 ml lieku/kg živej hmotnosti/deň)

Ošípané: 25-40 mg paromomycín sulfátu na kg živej hmotnosti/deň (odpovedá 0,125 – 0,2 ml

lieku/kg živej hmotnosti/deň).

Na zabezpečenie presného množstva podaného lieku použiť vhodne kalibrované váhy.

Na podanie lieku v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade presné denné množstvo lieku

vypočítať na základe odporučenej dávky, počtu a hmotnosti zvierat, ktoré majú byť liečené, podľa

nasledujúceho vzorca:

ml lieku / kg živej

hmotnosti / deň

Priemerná živá hmotnosť

(kg) zvierat, ktoré majú byť

liečené

= .... ml lieku na liter pitnej

vody /mlieka/mliečnej náhrady

Priemerná denná spotreba vody/mlieka/mliečnej

náhrady (v litroch) na zviera

Na zaistenie správnej dávky stanoviť živú hmotnosť zvieraťa čo najpresnejšie, ak je to možné.

Príjem medikovanej vody/mlieka /mliečnej náhrady závisí od niekoľkých faktorov vrátane klinického

stavu zvierat a miestnych podmienok, ako je teplota a vlhkosť prostredia. Aby sa dosiahlo správne

dávkovanie, je potrebné sledovať príjem pitnej vody/mlieka/mliečnej náhrady a odpovedajúcim

spôsobom upraviť koncentráciu paromomycínu.

Medikovanú pitnú vodu/mlieko/mliečnu náhradu a všetky zásobné roztoky pripravovať čerstvé

dôkladným premiešaním lieku v potrebnom množstve čerstvej pitnej vody/mlieka/mliečnej náhrady

každých 6 hodín (pri podávaní v mlieku/mliečnej náhrade) alebo každých 24 hodín (pri podávaní vo

vode).

4.10

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá), ak sú potrebné

Pri perorálnom podaní takmer nedochádza k systémovej absorpcii paromomycínu. Škodlivé účinky

z dôvodu náhodného predávkovania sú veľmi nepravdepodobné.

4.11

Ochranné lehoty

Neruminujúce teľatá: Mäso a vnútornosti: 20 dní

Ošípané: Mäso a vnútornosti: 3 dni

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: črevné antiinfektíva; antibiotiká

Kód ATCvet: QA07AA06

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Paromomycín patrí do skupiny aminoglykozidových antibiotík. Paromomycín mení čítanie mRNA a

tým narúša syntézu proteínov. Baktericídny účinok paromomycínu sa prisudzuje najmä ireverzibílnej

väzbe na ribozómy. Paromomycín má široké spektrum účinku proti mnohým Gram-pozitívnym a

Gram-negatívnym baktériám, vrátane E. coli.

Účinok paromomycínu závisí od koncentrácie. Boli zistené štyri mechanizmy rezistencie: zmeny

ribozómov, zníženie permeability, inaktivácia enzýmami a substitúcia molekulárneho cieľa. Prvé tri

mechanizmy rezistencie vznikajú ako dôsledok mutácie určitých génov na chromozómoch alebo

plazmidoch. Štvrtý mechanizmus rezistencie sa vyskytne len po príjme transpozónu alebo plazmidu

kódujúceho rezistenciu. Paromomycín navodzuje vo vysokej miere rezistenciu a skríženú rezistenciu

črevných baktérií voči iným aminoglykozidom.

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané 3

5.2

Farmakokinetické údaje

Po perorálnom podaní paromomycínu dochádza len k minimálnej absorpcii a molekula sa vylučuje

nezmenená výkalmi.

5.3

Vplyv na životné prostredie

Účinná látka paromomycín sulfát veľmi dlho pretrváva v životnom prostredí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Zoznam pomocných látok

Metylparahydroxybenzoát (E218)

Propylparahydroxybenzoát (E216)

Disiričitan sodný (E223)

Čistená voda

6.2

Závažné inkompatibility

Z dôvodu chýbania štúdií kompatibility sa tento veterinárny liek nesmie miešať s inými veterinárnymi

liekmi.

6.3

Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 3 mesiace

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii v pitnej vode: 24 hodín

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii v mlieku/mliečnej náhrade: 6 hodín

6.4.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Liek zabalený v neporušenom obale uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Po prvom otvorení uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Po rekonštitúcii sa nevyžadujú žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5

Charakter a zloženie vnútorného obalu

Biela fľaša z vysokohustotného polyetylénu s bezpečnostným polypropylénovým uzáverom.

Veľkosť balenia: 125 ml, 250 ml, 500 ml a 1 l.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

6.6

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov,

prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť

zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen

Belgicko

8.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané 4

96/045/DC/18-S

9.

DÁTUM PRVÉHO ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII ALEBO DÁTUM

PREDĹŽENIA PLATNOSTI ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA

Netýka sa.

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané 5

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

{Fľaša s objemom 125 ml, 250 ml, 500 ml alebo 1 l}

1.

NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce

teľatá a ošípané

Paromomycín (ako sulfát)

2.

ÚČINNÉ LÁTKY

V 1 ml:

Paromomycín sulfát 200 mg, odpovedá 140 mg bázy paromomycínu alebo

140 000 IU aktivity paromomycínu

3.

LIEKOVÁ FORMA

Roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade.

4.

VEĽKOSŤ BALENIA

125 ml, 250 ml, 500 ml alebo 1 l

5.

CIEĽOVÉ DRUHY

Hovädzí dobytok (neruminujúce teľatá), ošípané.

6.

INDIKÁCIE

7.

SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.

OCHRANNÉ LEHOTY

Ochranné lehoty:

Neruminujúce teľatá: Mäso a vnútornosti: 20 dní

Ošípané: Mäso a vnútornosti: 3 dni

9.

OSOBITNÉ UPOZORNENIE, AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 3 mesiace. Po prvom otvorení použiť do ….

Medikovanú pitnú vodu, mlieko alebo mliečnu náhradu obnoviť alebo vymeniť každých 6 hodín (v

mlieku/mliečnej náhrade) alebo každých 24 hodín (vo vode).

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané 6

11.

OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Liek zabalený v pôvodnom obale: uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Po prvom otvorení: uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

12.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13.

OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, AK SA UPLATŇUJÚ

Len pre zvieratá. Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

14.

OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen

Belgicko

16.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

96/045/DC/18-S

17.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané 7

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce

teľatá a ošípané

1.

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA

POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ

IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o

registrácii

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen

Belgicko

Výrobca

zodpovedný za uvoľnenie šarže

Biovet JSC

39 Petar Rakov Str

4550 Peshtera

Bulharsko

2.

NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce

teľatá a ošípané

Paromomycín (ako sulfát)

3.

OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK

)

A INEJ LÁTKY (-OK

)

V 1 ml:

Účinná látka:

Paromomycín sulfát

200 mg, odpovedá 140 mg bázy paromomycínu alebo

140 000 IU aktivity paromomycínu

Iné zložky:

Metylparahydroxybenzoát (E218)

1,0 mg

Propylparahydroxybenzoát (E216)

0,1 mg

Disiričitan sodný (E223)

4,0 mg

Číry, žltý až jantárový roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade.

4.

INDIKÁCIE

Liečba gastrointestinálnych infekcií spôsobených Escherichia coli citlivými na paromomycín

5.

KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať pri precitlivenosti na paromomycín, iné aminoglykozidy alebo na niektorú z pomocných

látok.

Nepoužívať pri poškodení funkcie obličiek alebo pečene.

Nepoužívať u ruminujúcich zvierat.

Nepoužívať u moriakov z dôvodu možného rizika selekcie antimikrobiálnej rezistencie u črevných

baktérií.

6.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané 8

Zriedkavo boli pozorovaná mäkké výkaly.

Aminoglykozidové antibiotiká, ako je napríklad paromomycín, môžu spôsobiť oto- a nefrotoxicitu.

Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

7.

CIEĽOVÝ DRUH

Hovädzí dobytok (neruminujúce teľatá), ošípané.

8.

DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálne použitie.

Neruminujúce teľatá: podanie v mlieku/mliečnej náhrade

Ošípané: podanie v pitnej vode.

Trvanie liečby: 3-5 dní.

Neruminujúce teľatá: 25-50 mg paromomycín sulfátu na kg živej hmotnosti/deň (odpovedá 0,125 –

0,25 ml lieku/kg živej hmotnosti/deň)

Ošípané: 25-40 mg paromomycín sulfátu na kg živej hmotnosti/deň (odpovedá 0,125 – 0,2 ml

lieku/kg živej hmotnosti/deň).

Na zabezpečenie presného množstva podaného lieku použiť vhodne kalibrované váhy.

Na podanie lieku v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade presné denné množstvo lieku

vypočítať na základe odporučenej dávky, počtu a hmotnosti zvierat, ktoré majú byť liečené, podľa

nasledujúceho vzorca:

ml lieku / kg živej

hmotnosti / deň

Priemerná živá hmotnosť

(kg) zvierat, ktoré majú byť

liečené

= .... ml lieku na liter pitnej

vody /mlieka/mliečnej náhrady

Priemerná denná spotreba vody/mlieka/mliečnej

náhrady (v litroch) na zviera

Na zaistenie správnej dávky stanoviť živú hmotnosť zvieraťa čo najpresnejšie, ak je to možné.

Príjem medikovanej vody/mlieka /mliečnej náhrady závisí od niekoľkých faktorov vrátane klinického

stavu zvierat a miestnych podmienok, ako je teplota a vlhkosť prostredia. Aby sa dosiahlo správne

dávkovanie, je potrebné sledovať príjem pitnej vody/mlieka/mliečnej náhrady a odpovedajúcim

spôsobom upraviť koncentráciu paromomycínu.

9.

POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Medikovanú pitnú vodu/mlieko/mliečnu náhradu a všetky zásobné roztoky pripravovať čerstvé

dôkladným premiešaním lieku v potrebnom množstve čerstvej pitnej vody/mlieka/mliečnej náhrady

každých 6 hodín (pri podávaní v mlieku/mliečnej náhrade) alebo každých 24 hodín (pri podávaní vo

vode).

10.

OCHRANNÉ LEHOTY

Neruminujúce teľatá: Mäso a vnútornosti: 20 dní

Ošípané: Mäso a vnútornosti: 3 dni

11.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Liek zabalený v neporušenom obale: uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Po prvom otvorení: uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Po rekonštitúcii: nevyžadujú sa žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané 9

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na fľaši po „EXP“. Dátum

exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 3 mesiace.

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii v pitnej vode: 24 hodín

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii v mlieku/mliečnej náhrade: 6 hodín

12.

OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

V dôsledku ochorenia sa môže zmeniť príjem lieku zvieratami. V prípade nedostatočného príjmu

vody/mlieka zvieratá liečiť parenterálne vhodným injekčným liekom podľa odporúčania veterinárneho

lekára.

Pri používaní lieku dodržiavať správne zoohygienické postupy napr. dobré hygienické podmienky,

správne vetranie, primeraný počet ustajnených zvierat.

Z dôvodu potenciálnej ototoxicity a nefrotoxicity lieku sa odporúča zhodnotiť funkciu obličiek.

Osobitnú pozornosť venovať pri zvažovanom podaní lieku novorodeným mláďatám z dôvodu známej

vyššej gastrointestinálnej absorpcie paromomycínu u novonarodených mláďat. Vyššia absorpcia by

mohla viesť k zvýšenému riziku oto- a nefrotoxicity. Použitie tohto lieku u novonarodených mláďat

by malo byť založené na posúdení pomeru prínosu a rizika zodpovedným veterinárnym lekárom.

Zlepšením zoohygienických postupov, čistením a dezinfekciou sa má predchádzať predĺženému alebo

opakovanému použitiu lieku.

Použitie lieku má byť založené na základe výsledkov testu citlivosti baktérií izolovaných zo zvieraťa.

Ak to nie je možné, liečba má byť založená na miestnej (na úrovni regiónu, hospodárskeho

zariadenia) epidemiologickej informácii o citlivosti cieľovej baktérie. Pri použití tohto lieku zohľadniť

oficiálnu, národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.

Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných

voči paromomycínu a môže znížiť účinnosť liečby aminoglykozidmi v dôsledku možnosti skríženej

rezistencie.

Aminoglykozidy sa považujú za kriticky významné v humánnej medicíne. Preto by sa nemali

používať ako lieky prvej voľby vo veterinárnej medicíne.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Tento liek obsahuje paromomycín, ktorý môže u niektorých ľudí spôsobiť alergické reakcie.

Ľudia

známou

precitlivenosťou

(alergiou)

paromomycín

alebo

akékoľvek

iné

aminoglykozidy by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami.

Pri manipulácii s veterinárnym liekom používať osobné ochranné pomôcky skladajúce sa z

ochranného odevu a nepriepustných rukavíc.

V prípade náhodného kontaktu s pokožkou alebo očami opláchnite ich veľkým množstvom vody.

Ak sa po expozícii objavia príznaky, ako je kožná vyrážka, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte

lekárovi toto upozornenie. Opuch tváre, pier a očí alebo ťažkosti s dýchaním sú vážnejšie príznaky a

vyžadujú okamžitú lekársku pomoc.

Pri manipulácii s liekom nejesť, nepiť a nefajčiť.

Nepožívať. V prípade náhodného požitia, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a obal ukážtelekárovi.

Po použití si umyť ruky.

Gravidita:

Laboratórne štúdie u potkanov a králikov nepreukázali žiadne teratogénne, fetotoxické,

maternotoxické účinky. Neodporúča sa používať počas gravidity.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Bežne používané anestetiká a lieky spôsobujúce relaxáciu svalov zosilňujú neuroblokačný účinok

aminoglykozidov. To môže spôsobiť paralýzu a apnoe.

Nepoužívať súbežne so silnými diuretikami a potenciálne ototoxickými alebo nefrotoxickými látkami.

Predávkovanie:

Parofor 140 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode, mlieku alebo mliečnej náhrade pre neruminujúce teľatá a ošípané

Podobné výrobky

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov

Zdieľajte tieto informácie