Palladia

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

toceranib

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QL01EX90

INN (Medzinárodný Name):

toceranib

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické indikácie:

Liečba nereaktívneho, recidivujúceho, nádorov kožných nádorov mastocytov u psov s rekurentným kožným nádorom Patnaik II. Stupňa (stredne pokročilý) alebo III (vysoký stupeň).

Prehľad produktov:

Revision: 10

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-09-23

Príbalový leták

                
18
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
19
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Palladia 10 mg filmom obalené tablety pre psy
Palladia 15 mg filmom obalené tablety pre psy
Palladia 50 mg filmom obalené tablety pre psy
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
TALIANSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Palladia 10 mg filmom obalené tablety pre psy
Palladia 15 mg filmom obalené tablety pre psy
Palladia 50 mg filmom obalené tablety pre psy
Toceranib
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Každá filmom obalená tableta obsahuje toceranib fosfát zodpovedajúci 10 mg, 15 mg alebo 50 mg
toceranibu ako účinnej látke.
Každá tableta taktiež obsahuje monohydrát laktózy, mikrokryštalickú celulózu, stearan horečnatý,
koloidný oxid kremičitý a krospovidon.
Palladia sú okrúhle tablety a majú farebnú obalovú vrstvu na zníženie rizika expozície a ako pomoc na
identifikovanie správnej sily tablety:
Palladia 10mg: modrá.
Palladia 15 mg: oranžová
Palladia 50 mg: červená
4.
INDIKÁCIA(-E)
Liečba chirurgicky neodstrániteľných recidivujúcich mastocytómov Patnaikovho stupňa II (stredný
stupeň) alebo III (vysoký stupeň).
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u gravidných a laktajúcich súk alebu u psov určených na chov.
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku(y) alebo na niektorú z pomocných látok.
20
Nepoužívať u psov mladších ako 2 roky alebo vážiacich menej ako 3 kg.
Nepoužívať u psov s gastrointestinálnym krvácaním. Veterinárny lekár vás bude informovať
v prípade, že sa to týka vášho psa.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Výsledky klinickej štúdie zahŕňajúcej 151 liečených a placebom lieče
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Palladia 10 mg filmom obalené tablety pre psy
Palladia 15 mg filmom obalené tablety pre psy
Palladia 50 mg filmom obalené tablety pre psy
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinná(-é) látka(-y):
Každá filmom obalená tableta obsahuje toceranib fosfát zodpovedajúci 10 mg, 15 mg alebo 50 mg
toceranibu.
Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalené tablety.
Palladia 10 mg: Okrúhle, modro zafarbené tablety.
Palladia 15 mg: Okrúhle, oranžovo zafarbené tablety.
Palladia 50 mg: Okrúhle, červeno zafarbené tablety.
Každá tableta je označená silou (10, 15 alebo 50) na jednej strane, druhá strana je bez označenia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Psi.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Liečba chirurgicky neodstrániteľných recidivujúcich mastocytómov Patnaikovho stupňa II (stredný
stupeň) alebo III (vysoký stupeň) u psov.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať u gravidných a laktajúcich súk alebu u psov určených na chov.
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku(y) alebo na niektorú z pomocných látok.
Nepoužívať u psov mladších ako 2 roky alebo vážiacich menej ako 3 kg.
Nepoužívať u psov s gastrointestinálnym krvácaním.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Pre akékoľvek mastocytómy liečiteľné chirurgickým zákrokom by operácia mala byť prvou voľbou
liečby.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Psy pozorne sledovať. Na zvládanie nepriaznivých udalostí môže byť potrebné zníženie dávky a/alebo
prerušeniu dávkovania. Počas prvých šiestich týždňov liečbu prehodnotiť týždenne a potom každých
3
šesť týždňov alebo v intervaloch, ktoré považuje veterinárny lekár za vhodné. Hodnotenie by malo
zahŕňať posúdenie klinický
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 30-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 05-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 30-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 30-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 30-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 30-03-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov