P3-TOPAX 65

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
27-11-2017

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č.
1907/2006
P3-topax 65
106642E
1 / 12
ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
P3-topax 65
Kód výrobku
:
106642E
Použitie látky/zmesi
:
Čistiaci prostriedok
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Penový čistiaci prostriedok. Poloautomatizované použitie s
ventiláciou
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnost
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
02.07.2014
Verzia
:
1.1
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Žieravosť kože , Kategória 1A H314
Klasifikácia (67/548/EHS, 1999/45/ES)
C; ŽIERAVÝ R31 R35
Plné znenie R viet uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
Plný text H-údajov uvedených v tomto oddieli viď oddiel 16.
2.2 Prvky označovania
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
P3-topax 65
106642E
2 / 12
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Výstražné piktogramy
:
Výstražné slovo
:
Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenie
:
H314
Spôsobuje vážne poleptanie kože a
poškodenie očí.
Doplnkové údaje o
nebezpečenstve
:
EUH031
Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický
plyn.
Bezpečnostné upozornenie
:
Prevencia:
P290
Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/
ochranu tváre.
Opatrenia:
P303 + P361 + P353
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (aleb
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 28-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 28-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 26-11-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom