P3-TOPACTIVE DES

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
29-04-2022

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č.
1907/2006
P3-TOPACTIVE DES
107171E
1 / 21
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
P3-TOPACTIVE DES
UFI
:
UTFU-N78E-T005-WSUG
Kód výrobku
:
107171E
Použitie látky/zmesi
:
Biocíd
Druh látky
:
Zmes
Informácie o riedení produktu
:
3.0 %
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Dezinfekčný prostriedok na povrchy. Manuálne použitie
Penový čistiaci prostriedok. Poloautomatizované použitie s
ventiláciou
Dezinfekčný prostriedok. Poloautomatizované použitie
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Distribútor/držiteľ registrácie: Ecolab GmbH
Rivergate D1/40G
Handelskai 92, A-1200 Wien Rakúsko +43 1 715 2550, ext.0
office.vienna@ecolab.com
Ecolab GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko +421 2 6862 2717
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
+421233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
01.03.2022
Verzia
:
5.3
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006
P3-TOPACTIVE DES
107171E
2 / 21
Oxidujúce kvapaliny, Kategória 2 H272
Korozívnosť pre kovy, Kategória 1 H290
Žieravosť kože, Kategória 1 H314
Vážne poškodenie očí, Kategória 1 H318
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia,
Kategória 3, Dýchací systém H335
Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie,
Kategória 2 H411
Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK
Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vod
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 26-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list estónčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list angličtina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 26-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 26-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list portugalčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 30-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 29-04-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom