P3-AQUANTA SI (904190)

Česká republika - čeština - Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
24-11-2017
Dostupné z:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Číslo povolenia:
116082E

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list
bulharčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
dánčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
nemčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
estónčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
gréčtina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
francúzština 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
taliančina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
lotyština 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
litovčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
maďarčina 25-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
holandčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
poľština 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
portugalčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
rumunčina 26-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
slovenčina 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
slovinčina 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
fínčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
ruština 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
ukrajinčina 28-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
chorvátčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
srbčina 27-11-2017

Prečítajte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-aquanta SI

116082E

1 / 13

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-aquanta SI

Kód výrobku

116082E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v polo-uzavřeném čisticím systému

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika (543) 518-250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

(543) 518-111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

(224) 919-293 / 915-402

Datum vyhotovení/revize

20.05.2014

Verze

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži , Kategorie 1A

H314

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

C; ŽĺRAVÝ

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-aquanta SI

116082E

2 / 13

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Prohlášení o nebezpečí

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Preventivní prohlášení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/

ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

hydroxid draselný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

ODDÍL 3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

hydroxid draselný

1310-58-3

215-181-3

01-2119487136-33

C-Xn; R22-

Akutní toxicitaKategorie 4;

H302

Žíravost pro kůžiKategorie

1A; H314

>= 5 - < 10

křemičitan sodný

1344-09-8

215-687-4

01-2119448725-31

Xi; R36/37

Podráždění očíKategorie 2;

H319

Toxicita pro specifické cílové

orgány - jednorázová

expoziceKategorie 3; H335

>= 5 - < 10

mýdlo

764-71-6

212-130-7

Xi; R36-R37-

Akutní toxicitaKategorie 4;

H332

Dráždivost pro kůžiKategorie

2; H315

Podráždění očíKategorie 2;

>= 3 - < 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-aquanta SI

116082E

3 / 13

H319

Toxicita pro specifické cílové

orgány - jednorázová

expoziceKategorie 3; H335

Alkoxyláty mastných

alkoholů

N-Xi; R36/38-

Akutní toxicita pro vodní

prostředíKategorie 1;

Vážné poškození očí /

podráždění očíKategorie 2;

Žíravost/dráždivost pro

kůžiKategorie 2;

>= 3 - < 5

kumensulfonát sodný

28348-53-0

248-983-7

01-2119489411-37

Xi; R36

Vážné poškození očí /

podráždění očíKategorie 2;

H319

>= 1 - < 2.5

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

...

Prečítajte si celý dokument

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zdieľajte tieto informácie