Nulojix

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Belatacept

Dostupné z:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kód:

L04AA28

INN (Medzinárodný Name):

belatacept

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Graft Rejection; Kidney Transplantation

Terapeutické indikácie:

Nulojix, in combination with corticosteroids and a mycophenolic acid (MPA), is indicated for prophylaxis of graft rejection in adult recipients of a renal transplant. ,.

Prehľad produktov:

Revision: 19

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-06-17

Príbalový leták

                35
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
36
Písomná informácia pre používateľa
NULOJIX 250 mg prášok na infúzny koncentrát
belatacept
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je NULOJIX a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete NULOJIX
3.
Ako používať NULOJIX
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať NULOJIX
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je NULOJIX a na čo sa používa
NULOJIX obsahuje liečivo belatacept, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných imunosupresíva. Tie
potláčajú imunitné reakcie organizmu, prirodzenú obranyschopnosť.
NULOJIX sa používa u dospelých, aby sa zabránilo imunitnému systému napadnúť transplantovanú
obličku a spôsobiť odmietnutie transplantátu. Používa sa spolu s ďalšími imunosupresívnymi liekmi
vrátane kyseliny mykofenolovej a kortikosteroidov.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete NULOJIX
Nepoužívajte NULOJIX

ak ste alergický na belatacept alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6). V klinických štúdiách boli zaznamenané alergické reakcie súvisiace s používaním
belataceptu.

ak ste neboli vystavený Epsteinovmu-Barrovej vírusu (EBV) alebo si nie ste istý
predchádzajúcim vystavením, nesmiete byť liečený NULOJIXOM. EBV je vírus, ktorý
spôsobuje infekčnú mononukleózu. Ak ste mu neboli vystavený, hrozí vám vyššie rizik
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
NULOJIX 250 mg prášok na infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna injekčná liekovka obsahuje 250 mg belataceptu.
Po rekonštitúcii obsahuje jeden ml koncentrátu 25 mg belataceptu.
Belatacept je fúzny proteín vytvorený technológiou rekombinantnej DNA v ovariálnych bunkách
čínskeho škrečka.
Pomocná látka so známym účinkom
Jedna injekčná liekovka obsahuje 0,55 mmol sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na infúzny koncentrát (prášok na koncentrát).
Prášok je biela až šedobiela, celistvá alebo rozdrobená hmota.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
NULOJIX v kombinácii s kortikosteroidmi a kyselinou mykofenolovou (MPA) je indikovaný
na prevenciu rejekcie štepu u dospelých príjemcov transplantátu obličky (pozri časť 5.1 údaje
o funkcii obličiek).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu majú predpísať a viesť špecializovaní lekári, ktorí majú skúsenosti s manažmentom
imunosupresívnej liečby a pacientov s transplantátom obličky.
Belatacept sa neskúmal u pacientov s panelom reaktívnych protilátok (Panel Reactive Antibody, PRA)
> 30 % (u ktorých sa často vyžaduje zvýšená imunosupresia). Z dôvodu rizika vysokej celkovej záťaže
imunosupresie sa má belatacept používať u týchto pacientov len po zvážení alternatívnej terapie (pozri
časť 4.4).
Dávkovanie
Začatie v čase transplantácie
U príjemcov transplantátu, ktorí dostávajú liečbu NULOJIXOM od času transplantácie („novo
transplantovaní pacienti“), sa odporúča pridanie antagonistu receptora interleukínu-2 (IL-2).
Odporúčaná dávka vychádza z telesnej hmotnosti (kg) pacienta. Dávka a frekvencia liečby sú uvedené
ďalej.
3
Tabuľka 1:
Dávka belataceptu pre príjemcov transplantátu obličky
Úvodná fáza
Dávka
Deň transplantácie, pred implantáciou (1. deň)
10 mg/kg
5. deň, 14. deň a 28. de
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 04-06-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 23-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 23-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 23-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 23-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 04-06-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov