Nonafact

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ľudský koagulačný faktor IX

Dostupné z:

Sanquin Plasma Products B.V.

ATC kód:

B02BD04

INN (Medzinárodný Name):

human coagulation factor IX

Terapeutické skupiny:

antihemoragiká

Terapeutické oblasti:

Hemofília B

Terapeutické indikácie:

Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou B (vrodený nedostatok faktora IX).

Prehľad produktov:

Revision: 9

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2001-07-03

Príbalový leták

                
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
1.
NÁZOV LIEKU
Nonafact 100 IU/ml prášok a rozpúšťadlo na injekč
ný roztok.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Po rozpustení v 5 ml alebo 10 ml vody na injekcie Nonafact obsahuje 100 IU/m
l (500 IU/5 ml alebo
1000 IU/10 ml) ľudského koagulačného faktora IX .
Každá injekčná liekovka o
bsahuje 500 IU alebo 1000 IU ľudského koagulačného faktora IX.
Účinnosť (IU) je určená metódou, ekvivalentnou so skúšobnou metódou popísanou v Európskom
liekopise. Špecifická aktivita Nonafactu je minimálne 200 IU/mg bielkoviny.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri č
asť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok a rozpúšťadlo na inj
ekčný roztok. Biely prášok
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Lieč
ba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou B (s vrodeným deficitom faktora IX).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Liečba sa má začať pod dohľadom lekára so skúsenosťami s liečením hemofílie.
Dávka a trvanie substitučnej liečby sú závislé na závažnosti deficitu faktora IX. Ďalšími určujúcimi
faktormi sú miesto a rozsah krvácania a klinický stav pacienta.
Poč
et jednotiek podávaného faktora IX sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), vztiahnutých
k súčasnému Medzinárodnému štandardu koncentrácie faktora IX, schválenému Svetovou
zdravotníckou organizáciou (WHO). Plazmatická aktivita faktora IX sa vyjadruje buď v percentách
(vo vzťahu k normálnej ľudskej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (vo vzťahu
k medzinárodnému štandardu pre faktor IX v plazme).
Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX sa vzťahuje ku kvantite faktora IX podľa
Medzinárodn
ého štandardu pre faktory II, VII, IX a X v ľudskej plazme (schváleného WHO) a blíži sa
kvantite faktora IX v jednom ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet potrebnej dávky faktora IX je
založený na empirickom poznatku, ž
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
1.
NÁZOV LIEKU
Nonafact 100 IU/ml prášok a rozpúšťadlo na injekč
ný roztok.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Po rozpustení v 5 ml alebo 10 ml vody na injekcie Nonafact obsahuje 100 IU/m
l (500 IU/5 ml alebo
1000 IU/10 ml) ľudského koagulačného faktora IX .
Každá injekčná liekovka o
bsahuje 500 IU alebo 1000 IU ľudského koagulačného faktora IX.
Účinnosť (IU) je určená metódou, ekvivalentnou so skúšobnou metódou popísanou v Európskom
liekopise. Špecifická aktivita Nonafactu je minimálne 200 IU/mg bielkoviny.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri č
asť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok a rozpúšťadlo na inj
ekčný roztok. Biely prášok
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Lieč
ba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou B (s vrodeným deficitom faktora IX).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Liečba sa má začať pod dohľadom lekára so skúsenosťami s liečením hemofílie.
Dávka a trvanie substitučnej liečby sú závislé na závažnosti deficitu faktora IX. Ďalšími určujúcimi
faktormi sú miesto a rozsah krvácania a klinický stav pacienta.
Poč
et jednotiek podávaného faktora IX sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), vztiahnutých
k súčasnému Medzinárodnému štandardu koncentrácie faktora IX, schválenému Svetovou
zdravotníckou organizáciou (WHO). Plazmatická aktivita faktora IX sa vyjadruje buď v percentách
(vo vzťahu k normálnej ľudskej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (vo vzťahu
k medzinárodnému štandardu pre faktor IX v plazme).
Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX sa vzťahuje ku kvantite faktora IX podľa
Medzinárodn
ého štandardu pre faktory II, VII, IX a X v ľudskej plazme (schváleného WHO) a blíži sa
kvantite faktora IX v jednom ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet potrebnej dávky faktora IX je
založený na empirickom poznatku, ž
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 18-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 10-01-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 10-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 10-01-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 10-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 18-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 18-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 18-02-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov