Nobilis IB 4-91

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

živý atenuovaný vírus vtáčej infekčnej bronchitídy, kmeň 4-91

Dostupné z:

Intervet International BV

ATC kód:

QI01AD07

INN (Medzinárodný Name):

live attenuated vaccine against avian infectious bronchitis

Terapeutické skupiny:

Kura

Terapeutické oblasti:

Imunologická liečba

Terapeutické indikácie:

Aktívna imunizácia kurčiat na zníženie respiračných príznakov infekčnej bronchitídy spôsobenej variantným kmeňom IB 4-91.

Prehľad produktov:

Revision: 15

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1998-06-09

Príbalový leták

                
17
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
18
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Nobilis IB4-91 lyofilizát na okulonazálnu suspenziu/podanie v pitnej vode pre kurčatá
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Nobilis
IB 4-91 lyofilizát na okulonazálnu suspenziu/podanie v pitnej vode pre kurčatá
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Živý atenuovaný vírus infekčnej bronchitídy hydiny (IBV) variantný kmeň 4-91: > 3,6 log10
EID
50
*/dávku
* EID
50
: 50% infekčná dávka pre embryá: titer vírusu potrebný na navodenie infekcie u 50%
inokulovaných embryí
Lyofilizát na okulonazálnu suspenziu/podanie v pitnej vode
Liekovky: pelety špinavobielej /krémovej farby.
Tégliky: prevažne vo forme guľôčok špinavobielej farby.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Aktívna imunizácia kurčiat na zníženie respiračných príznakov infekčnej bronchitídy spôsobenej
variantným kmeňom IB 4-91.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
V laboratórnych štúdiách a terénnych pokusoch:
Vakcinácia liekom Nobilis IB 4-91môže veľmi často navodiť mierne respiračné príznaky choroby,
ktoré môžu pretrvávať počas niekoľkých dní, v závislosti od zdravia a stavu kurčiat.
Skúsenosti po uvedení na trh:
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sú hlásené mierne respiračné príznaky choroby.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
-
veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)
-
časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)
-
menej časté ( u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)
19
-
zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečenýc
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Nobilis IB 4-91, lyofilizát na okulonazálnu suspenziu/podanie v pitnej vode pre kurčatá
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá dávka rekonštituovanej vakcíny obsahuje:
Účinná látka:
Živý atenuovaný vírus infekčnej bronchitídy hydiny (IBV) variantný kmeň 4-91: > 3,6 log10
EID
50
*
*
EID
50
: 50% infekčná dávka pre embryá: titer vírusu potrebný na navodenie infekcie u 50%
inokulovaných embryí
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Lyofilizát na okulonazálnu suspenziu/podanie v pitnej vode.
Liekovky: pelety špinavobielej /krémovej farby.
Tégliky: prevažne vo forme guľôčok špinavobielej farby.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Kurčatá.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Aktívna imunizácia kurčiat na zníženie respiračných príznakov infekčnej bronchitídy spôsobenej
variantným kmeňom IB 4-91.
4.3
Kontraindikácie
Nie sú.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
Vakcinačný vírus sa môže šíriť z vakcinovaných na nevakcinované kurčatá preto je potrebné dbať
na oddelenie vakcinovaných zvierat od nevakcinovaných.
Aby sa predišlo šíreniu vírusu, po vakcinácii si umyť a dezinfikovať ruky a pomôcky.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Nobilis IB 4-91 je určený pre ochranu kurčiat proti respiračným príznakom choroby spôsobenej
iba variantným kmeňom 4-91 IBV a nemá byť použitý ako náhrada za iné IBV vakcíny. Liek sa
má použiť iba ak bolo potvrdené, že IBV variantný kmeň 4-91 je v oblasti epidemiologicky
významný. Je potrebné dbať na to, aby sa nezaviedol variantný kmeň do oblasti, kde tento nie je
3
prítomný.
Je potrebné zabrániť šíreniu vakcinačného vírusu z vakcinovaných kurčiat na bažanty.
Osobitné bezpe
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-02-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-02-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 26-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 26-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 26-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 26-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 26-04-2021

Zobraziť históriu dokumentov