Myocet liposomal (previously Myocet)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

hydrochlorid doxorubicínu

Dostupné z:

Teva B.V.

ATC kód:

L01DB01

INN (Medzinárodný Name):

doxorubicin

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Neoplazmy prsníkov

Terapeutické indikácie:

Myocet liposomal, v kombinácii s cyklofosfamidom, je indikovaný na prvej línii liečby metastatického karcinómu prsníka u dospelých žien.

Prehľad produktov:

Revision: 23

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2000-07-13

Príbalový leták

                
31
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
32
Písomná informácia pre používateľku
Myocet liposomal
50 mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu
Lipozomálny doxorubicíniumchlorid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obrátťe sa na svojho lekára alebo zdravotnú
sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Myocet liposomal a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Myocet liposomal
3.
Ako sa Myocet liposomal podáva
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Myocet liposomal
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Myocet liposomal a na čo sa používa
Myocet liposomal obsahuje liek nazývaný „doxorubicín“, ktorý ničí nádorové bunky. Tento druh
liekov sa nazýva „chemoterapia“. Liek sa nachádza vnútri veľmi malých kvapiek tuku nazývaných
„lipozómy“.
Myocet liposomal sa používa u dospelých žien na liečbu rakoviny prsníka, ktorá sa rozšírila po
organizme („metastatický karcinóm prsníka“). Používa sa spolu s iným liekom nazývaným
„cyklofosfamid“. Starostlivo si prečítajte aj písomnú informáciu pre pacienta, dodávanú s týmto
liekom.
2.
Čo potrebuje vedieť skôr, ako vám podajú Myocet liposomal
Nepoužívajte Myocet liposomal
:
•
ak ste alergická na doxorubicín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Myocet liposomal 50 mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Komplex kapsulovaného doxorubicíniumcitrátu v lipozómoch zodpovedajúci 50 mg
doxorubicíniumhydrochloridu (HCl).
Pomocná látka so známym účinkom: Pripravený liek obsahuje približne 108 mg sodíka na 50 mg
dávku doxorubicíniumchloridu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu
Myocet liposomal sa dodáva v troch injekčných liekovkách nasledovne:
Injekčná liekovka 1 – doxorubicíniumchlorid (je to červený lyofilizovaný prášok).
Injekčná liekovka 2 – lipozómy (je to biela až belavá, opalescentná a homogénna disperzia).
Injekčná liekovka 3 – tlmivý roztok (je to číry bezfarebný roztok).
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Myocet liposomal v kombinácii s cyklofosfamidom je určený na základnú liečbu metastatickej
rakoviny prsníka u dospelých žien.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Myocet liposomal sa môže podávať len na oddeleniach špecializujúcich sa na aplikáciu cytotoxickej
chemoterapie a musí sa podávať iba pod dohľadom lekára skúseného v oblasti použitia chemoterapie.
Dávkovanie
Keď sa Myocet liposomal podáva v kombinácii s cyklofosfamidom (600 mg/m
2
), počiatočná
odporúčaná dávka Myocetu liposomal je 60 - 75 mg/m
2 každé tri týždne.
Staršie osoby
Bezpečnosť a účinnosť Myocetu liposomal sa sledovala u 61 pacientok s metastatickou rakovinou
prsníka vo veku nad 65 rokov. Údaje z randomizovaných kontrolovaných klinických skúšok
preukazujú, že účinnosť a bezpečnosť Myocetu liposomal na srdce u tejto populácie bola porovnateľná
s účinnosťou a bezpečnosťou na srdce u pacientok mladších ako 65 rokov.
Pacientky s poruchou funkcie pečene
Keďže metabolizmus a vylučovanie doxoru
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 04-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 04-02-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom