Mirapexin

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

monohydrát dihydrochloridu pramipexolu

Dostupné z:

Boehringer Ingelheim International GmbH

ATC kód:

N04BC05

INN (Medzinárodný Name):

pramipexole

Terapeutické skupiny:

Antiparkinsonické lieky

Terapeutické oblasti:

Restless Legs Syndrome; Parkinson Disease

Terapeutické indikácie:

Liek Mirapexin je indikovaný na liečbu príznakov a symptómov idiopatickej Parkinsonovej choroby, samotný (bez levodopy) alebo v kombinácii s levodopou, som. v priebehu ochorenia, cez neskorých štádiách, keď účinok levodopy vytráca alebo sa stáva nepravidelný a výkyvy terapeutického účinku dochádza (koniec dávky alebo "on-off" fluktuácie). Mirapexin je uvedené príznačný pre liečbu stredne silnej až silnej idiopatickou nepokojné-nohy syndróm v dávkach až 0. 54 mg base (0. 75 mg soli).

Prehľad produktov:

Revision: 39

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1998-02-23

Príbalový leták

                
67
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
68
Písomná informácia pre používateľa
Mirapexin 0,088 mg tablety
Mirapexin 0,18 mg tablety
Mirapexin 0,35 mg tablety
Mirapexin 0,7 mg tablety
pramipexol
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Mirapexin a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirapexin
3.
Ako užívať Mirapexin
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Mirapexin
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Mirapexin a na čo sa používa
Mirapexin obsahuje liečivo pramipexol a patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu,
ktoré stimulujú receptory dopamínu v mozgu. Stimulácia dopamínových receptorov spúšťa nervové
impulzy v mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať pohyby tela.
Mirapexin sa používa na:
-
liečbu príznakov primárnej Parkinsonovej choroby u dospelých. Môže sa užívať samostatne
alebo v kombinácii s levodopou (iné lieky pre Parkinsonovu chorobu).
-
liečbu príznakov stredne ťažkého až ťažkého primárneho syndrómu nepokojných nôh (RLS)
u dospelých.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirapexin
Neužívajte Mirapexin
-
ak ste alergický na pramipexol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Predt
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Mirapexin 0,088 mg tablety
Mirapexin 0,18 mg tablety
Mirapexin 0,35 mg tablety
Mirapexin 0,7 mg tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Mirapexin 0,088 mg tablety
Každá tableta obsahuje 0,125 mg monohydrátu pramipexolínium-dichloridu, čo zodpovedá 0,088 mg
pramipexolu.
Mirapexin 0,18 mg tablety
Každá tableta obsahuje 0,25 mg monohydrátu pramipexolínium-dichloridu, čo zodpovedá 0,18 mg
pramipexolu.
Mirapexin 0,35 mg tablety
Každá tableta obsahuje 0,5 mg monohydrátu pramipexolínium-dichloridu, čo zodpovedá 0,35 mg
pramipexolu.
Mirapexin 0,7 mg tablety
Každá tableta obsahuje 1,0 mg monohydrátu pramipexolínium-dichloridu, čo zodpovedá 0,7 mg
pramipexolu.
Poznámka:
Dávky pramipexolu publikované v literatúre sa vzťahujú na formu soli.
Preto sa dávkovanie udáva v dvoch názvoch ako pramipexolová báza a soľ pramipexolu
(v zátvorkách).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta
Mirapexin 0,088 mg tablety
Tablety sú biele, ploché okrúhleho tvaru s vyrytým kódom (na jednej strane kódom P6 a na druhej
strane symbolom spoločnosti Boehringer Ingelheim).
Mirapexin 0,18 mg tablety
Tablety sú biele ploché oválneho tvaru, predelené na oboch stranách, s vyrytým kódom (na jednej
strane kódom P7 a na druhej strane symbolom spoločnosti Boehringer Ingelheim).
Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.
Mirapexin 0,35 mg tablety
Tablety sú biele ploché oválneho tvaru, predelené na oboch stranách, s vyrytým kódom (na jednej
strane kódom P8 a na druhej strane symbolom spoločnosti Boehringer Ingelheim).
Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.
Mirapexin 0,7 mg tablety
Tablety sú biele ploché okrúhleho tvaru, predelené na oboch stranách, s vyrytým kódom (na jednej
strane s kódom P9 a na druhej strane symbolom spoločnosti Boehringer Ingelheim).
Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.
3
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické in
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták čeština 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták poľština 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 12-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-01-2011
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 12-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 12-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 12-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 12-08-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov