Memantine ratiopharm

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

memantín hydrochlorid

Dostupné z:

Ratiopharm GmbH

ATC kód:

N06DX01

INN (Medzinárodný Name):

memantine

Terapeutické skupiny:

Psychoanaleptics,

Terapeutické oblasti:

Alzheimerova choroba

Terapeutické indikácie:

Liečba pacientov so stredne závažnou až závažnou Alzheimerovou chorobou.

Prehľad produktov:

Revision: 8

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-06-12

Príbalový leták

                57
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
58
Písomná informácia pre používateľa
Memantine ratiopharm 10 mg filmom obalené tablety
memantíniumchlorid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácií sa dozviete:
1.
Čo je Memantine ratiopharm a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Memantine ratiopharm
3.
Ako užívať Memantine ratiopharm
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Memantine ratiopharm
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Memantine ratiopharm a na čo sa používa
Ako účinkuje Memantine ratiopharm
Memantine ratiopharm obsahuje liečivo memantíniumchlorid. Memantine ratiopharm patrí do skupiny
liekov proti demencii.
Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. V mozgu
sa nachádzajú tzv. N-metyl-D-aspartátové (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu
nervových signálov, dôležitých pri učení a pamäti. Memantine ratiopharm patrí do skupiny liekov,
ktoré sa volajú antagonisty NMDA-receptorov. Memantine ratiopharm pôsobí na NMDA-receptoroch,
a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.
Na čo sa Memantine ratiopharm používa
Memantine ratiopharm sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až
ťažkého stupňa.
2.
Čo potrebujete vedieť 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Memantine ratiopharm 10 mg filmom obalené tablety
Memantine ratiopharm 20 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Memantine ratiopharm 10 mg
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg
memantínu.
Memantine ratiopharm 20 mg
Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg
memantínu.
Pomocné látky so známym účinkom
Memantine ratiopharm 10 mg
Laktóza (80 mg/filmom obalená tableta) a sójový lecitín (0,13 mg/filmom obalená tableta).
Memantine ratiopharm 20 mg
Laktóza (160 mg/filmom obalená tableta) a sójový lecitín (0,26 mg/filmom obalená tableta).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta)
Memantine ratiopharm 10 mg
Biele až takmer biele, bikonvexné tablety v tvare kapsuly s deliacou ryhou na jednej strane
a s vytlačeným číslom „10“ na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.
Memantine ratiopharm 20 mg
Biele až takmer biele, bikonvexné tablety v tvare kapsuly s deliacou ryhou na jednej strane
a s vytlačeným číslom „20“ na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba dospelých pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať a sledovať lekár skúsený v diagnostike a liečbe demencie Alzheimerovho typu.
3
Dávkovanie
Liečba sa má začať len vtedy, ak je opatrovník schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva
lieky. Diagnóza má byť stanovená podľa súčasných diagnostických odporúčaní. Tolerancia
a dávkovanie memantínu majú byť pravidelne prehodnocované, pokiaľ možno do troch mesiacov po
začatí liečby. Ďalej má byť klinický prínos memantínu a tolerancia liečby vyhodnocovaná
v pravidelných intervaloch podľa a
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 30-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 20-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 30-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 30-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 30-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 30-06-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov